LUCRÂND ÎMPREUNĂ CU DUMNEZEUL NOSTRU

R5682 W. T. 1 mai 1915 (pag. 139-141)

Poporul lui Dumnezeu uită prea adesea că Domnul Însuşi este la conducerea lucrării Sale. Prea adesea gândul este: Vom face o lucrare şi-L vom face pe Dumnezeu să conlucreze cu noi în lucrarea noastră. Să privim corect această chestiune şi să observăm că Dumnezeu a plănuit şi duce la îndeplinire o lucrare mare, şi că aceasta va reuşi cu totul independent de noi şi de efortul nostru; şi că este un mare privilegiu acordat poporului lui Dumnezeu să lucreze împreună cu Creatorul lor la îndeplinirea planurilor, scopurilor, aranjamentelor Sale, în felul Său. Privind lucrurile din acest punct de vedere, rugăciunea şi vegherea noastră ar trebui să fie cu scopul de a cunoaşte şi a face voia Domnului, mulţumiţi în orice soartă, pentru că Dumnezeul nostru este Cel care ne conduce.

Acesta este programul pe care a căutat să-l urmeze Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere. Împuterniciţii ei caută să facă voia Tatălui, aşa cum sunt conduşi de învăţăturile Capului Bisericii, Cristos Isus şi reprezentanţii Săi numiţi, cei doisprezece apostoli, ale căror cuvinte le avem astăzi pentru instruirea noastră, într-o formă mai bună decât oricând înainte. Urmărind acest program, Societatea noastră nu a căutat să adune bogăţii pământeşti, ci a fost mai degrabă o instituţie care a cheltuit. Orice ne-a trimis providenţa Domnului fără solicitări, noi am căutat să cheltuim pe cât de înţelept posibil în armonie cu Cuvântul şi cu Spiritul Domnului. Cu mult timp în urmă am anunţat că atunci când fondurile vor înceta, activităţile Societăţii vor înceta proporţional; şi că pe măsură ce fondurile vor creşte, activităţile Societăţii vor fi extinse.

Acest program a fost foarte mult binecuvântat de Domnul şi, credem noi, este în acord deplin cu voia Lui. Nu ne gândim să-l schimbăm în nici o măsură. Anul trecut a fost cel mai minunat din experienţa noastră. Mesajul Evangheliei prin pagina tipărită, pe cale orală şi prin Fotodrama a dat mărturia Evangheliei Împărăţiei care este aproape sosită, la milioane de oameni de peste tot pământul. Mulţumim lui Dumnezeu pentru privilegiile binecuvântate de care ne-am bucurat şi pentru activităţile permise în serviciul Său, în folosul miilor de copii ai Săi consacraţi din fiecare ţară, conlucrând cu Societatea şi lucrând direct sau indirect sub auspiciile ei.

Când am făcut ultimul nostru Raport Anual, ne-am exprimat gândul că mulţi din poporul Domnului au investit deja banii pe care-i aveau, că astfel ne aşteptam ca donaţiile să fie mai mici decât înainte şi că eram obligaţi să întrerupem unele dintre prezentările Fotodramei. Mai târziu am anunţat perspectivele strălucite ale unei reluări depline. Nu am spus care era baza acestei aşteptări, dar explicăm acum:

((583))

Unii fraţi ne-au informat că ei credeau că au în posesie o proprietate auriferă bogată, că tot profitul ei era consacrat serviciului Domnului, că nu peste mult timp puteam aştepta de la ei sume bune de bani, dar că numele lor trebuiau ţinute secret. Aşteptările lor, care au fost foarte mult apreciate, nu s-au împlinit. Aşteptarea a avut totuşi un efect benefic, acela că ne-a încurajat să continuăm munca la un înalt grad de acceleraţie şi eficienţă în fiecare direcţie până în prezent. Acum am ajuns la limită. Trebuie să conchidem că este voia Domnului ca activităţile noastre să fie în mare măsură restrânse, pentru a aduce cheltuielile la egalitate cu venitul.

AU FOST TRIMIŞI ŞAPTEZECI

În armonie cu această decizie, şaptezeci dintre ajutoarele noastre dragi de la sediul Societăţii au fost obligaţi să plece în căutarea a altor căi de utilitate în lucrare. Unii vor fi colportori; alţii vor accepta situaţii ca profesori în şcoli şi în învăţământul superior; alţii vor intra în viaţa de afaceri. Totuşi, credem că toţi vor continua să pună pe Dumnezeu mai întâi şi să considere răspândirea Evangheliei Împărăţiei ca principala afacere a vieţii lor, acordând seri, duminici etc., pentru serviciu, după cum ar fi posibil.

Restrângerile necesare includ prezentările Fotodramei pe o bază independentă — sau altminteri întreruperea lor. Societatea noastră poate continua să furnizeze filme şi diapozitive pentru aceste prezentări, precum şi îndrumări de la sediu, dar trebuie să se aştepte de la supraveghetorii şi operatorii fiecărei echipe de prezentare să-şi acopere propriile cheltuieli. Aceasta se face prin oferirea DRAMEI directorilor de săli ca parte din programul lor obişnuit, pentru care să se perceapă taxa obişnuită, dar nu mai mult. Noul plan este pus în acţiune şi se dovedeşte în general de succes. Într-adevăr, unii oameni spun că ar prefera să plătească o taxă de intrare mai degrabă decât să fie prezenţi la DramĂ pe gratis, pentru că se tem că la o prezentare gratuită ar veni în contact cu unii prost crescuţi şi murdari. Este un fapt remarcabil, totuşi, că la prezentările noastre au fost în general prezenţi o clasă minunată de oameni din păturile sociale mijlocii. Mai mult, pentru a adapta Drama la întrebuinţarea directorilor sălilor de cinema, am aranjat ca Patru pĂrŢi să fie date cu totul acum, de câte două ore fiecare; sau, dacă directorul salii preferă, vom furniza cele patru prezentări de aproximativ o oră fiecare, omiţând unele diapozitive şi lecturi, lăsând ca publicul să ia cunoştinţă de restul Dramei citind cartea. Poate că în acest fel Domnul va folosi Drama ca să ajungă la o clasă diferită de cea la care ajungea deja prin prezentarea ei gratuită.

Chestiunea literaturii gratuite, care a crescut până la suma enormă de patruzeci şi şapte de milioane de exemplare, trebuie de asemenea redusă. Unii dintre cititorii noştri au făcut comenzi; şi aceasta va fi explicaţia dacă nu vă vor fi onorate în întregime comenzile. Într-un cuvânt, restrângerea se va extinde în toate domeniile, incluzând o reducere la cheltuielile de plată ale familiei Betel şi o reducere la cheltuielile pentru aprovizionarea cu mâncare. Cititorii noştri vor fi bucuroşi să afle că întreaga familie se bucură de privilegiul mai marii tăgăduiri de sine pentru Cauza pe care ne place să o servim, şi că cei şaptezeci care au plecat, unii dintre ei cu lacrimi, manifestă de asemenea cea mai deplină resemnare faţă de voinţa divină, bucurându-se de diferiţii paşi ai providenţei divine şi rămânând fermi în rugăciune, credinţă şi iubire faţă de Domnul şi faţă de fraţi. Toţi caută să primească experienţele vieţii ca fiind şlefuirea pregătitoare pentru Împărăţie. Primindu-le astfel, binecuvântarea Domnului este din ce în ce mai evidentă printre noi.

Am făcut această declaraţie în mai mare amănunţime decât ar părea necesar, ca nu cumva să existe impresii greşite sau înţelegeri greşite de vreun fel.

SCRISOAREA NOASTRĂ GENERALĂ

Celor şaptezeci de fraţi şi surori de la familia Betel:

Salutări!

Tristeţea ne este amestecată cu bucuria de a face voia Tatălui şi de a urma îndrumarea providenţei Lui, pentru că aceasta înseamnă o despărţire temporară de un număr atât de considerabil dintre cei pe care-i iubim şi a căror asociere la lucrare o preţuim foarte mult. La începutul anului ne-am gândit că vedem o rază luminoasă de speranţă financiară, în ciuda faptului că dragii prieteni de pe întreg cuprinsul lumii, care contribuiseră în mod constant la Fondul de Pliante pentru a sprijini lucrarea, îşi folosiseră toate mijloacele şi nu se putea aştepta de la ei să continue donaţiile ca şi înainte. Lună după lună am aşteptat şi am menţinut lucrul, aşteptând vreo împlinire a speranţelor noastre; dar acum, după cinci luni, epuizarea este atât de grea încât este necesară o acţiune promptă. Nu trebuie să ne implicăm în datorii, nici să periclităm lucrarea în general; de aceea decizia pentru reducerea cheltuielilor în fiecare domeniu, inclusiv cheltuielile de casă, cheltuielile de birou etc.

Din punct de vedere financiar, ştim că unii dintre voi veţi beneficia de schimbare. Putem presupune de asemenea că unii vor avea avantaj pentru sănătatea lor printr-o schimbare de slujbă. Presupunem că unii dintre cei care pleacă astfel de la Betel şi de la Tabernacol vor intra în munca de colportor. Vremea este frumoasă acum, şi în locuri unde banii nu sunt prea puţini se poate obţine un succes bun.

((584))

În orice caz, dragi fraţi şi surori, vă încredinţăm Domnului şi grijii Sale veghetoare, binecuvântării şi conducerii Sale, asiguraţi că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care-L iubesc pe El. El ar putea avea pentru noi nişte experienţe noi — încercări şi binecuvântări. El ar putea avea pentru noi nişte ocazii noi şi ne-ar putea conduce ca să ajungem şi la alţii în această perioadă de spicuire. Vă asigurăm că nu ne face nici o plăcere să ne despărţim de voi şi că, dacă s-ar uşura lipsa financiară, va fi plăcerea noastră să extindem din nou lucrarea, potrivit conducerii providenţei Domnului.

Pe cât este posibil, am dori ca această restrângere să aibă loc de îndată — înainte de mijlocul acestei luni, sau cel puţin înainte de 1 iunie. Vă cerem cooperarea binevoitoare şi cordială, şi vă cerem să-i amintiţi în rugăciune pe cei însărcinaţi cu responsabilitatea lucrării Societăţii, pentru a avea înţelepciune şi har din belşug.

Deşi am sugerat că puţin mai târziu lucrarea ar putea fi extinsă, ar trebui să adăugăm de asemenea că este tot atât de probabil ca ea să fie mai mult restrânsă, ca să se efectueze o reducere suplimentară la cheltuielile generale. Oricare este voia Domnului, aceea este cu siguranţă şi voia noastră. Să-I arătăm credinţa, încrederea, loialitatea şi ascultarea noastră.

Selecţia numelor celor la care se poate renunţa în lucrare nu a fost o sarcină uşoară pentru conducătorii departamentelor însărcinaţi cu această responsabilitate. Ca orice lucrare omenească, aceasta ar putea fi imperfectă; dar suntem siguri că ea este făcută ţinând seama numai de a-I face plăcere Domnului, şi avem încredere că El va conduce aceasta spre lauda Sa şi spre binele tuturor celor implicaţi.

Cu multă iubire creştină,
Fratele şi servitorul vostru în Domnul,
C. T. Russell.

RĂSPUNS IUBITOR

Preaiubitului nostru Pastor, din partea celor şaptezeci de membri care pleacă de la „Familia Betel”:

Acum când plecăm din împrejurimile sfinte ale „Casei Betel” — sfinte prin amintirea multelor momente de comuniune scumpă cu cei pe care Tatăl ceresc i-a onorat în mod special punându-i în centrul de activitate al lucrării Sale puternice în aceste zile de sfârşit ale istoriei lumii prezente — o facem cu un sentiment de bucurie şi recunoştinţă pentru multele binecuvântări şi privilegii pe care le-am avut ca membri ai „familiei Betel”.

Gândindu-ne la harul îmbelşugat al Domnului, atât de generos şi de abundent revărsat peste noi ca membri ai acestei case, şi privind în faţă viitorul cu perspectivele lui de onoruri şi glorii cereşti care ne aşteaptă — pe cei care vor fi socotiţi „învingători şi mai mult decât învingători” — este totuşi o nuanţă de tristeţe în despărţirea de mulţi pe care-i iubim şi în părăsirea a ceea ce am numit „casă”.

Ei bine, ne vom aminti serviciile tale amabile şi iubitoare, dragă frate Russell, în zilele ce vor urma, când despărţiţi unii de alţii vom lupta în continuare lupta bună a credinţei.

Rugăciunea inimilor noastre este ca exemplul minunat de tărie creştină şi de dedicare jertfitoare de sine în serviciul Domnului, al Adevărului şi al fraţilor, pe care le-ai arătat, să fie întotdeauna o ima-gine îndrăgită şi luminoasă pe sulul memoriei noastre.

Dacă un servitor adevărat şi devotat al Domnului ar trebui vreodată iubit şi onorat pentru munca sa, credem că tu eşti acela. Când ne gândim la zilele şi nopţile anilor de trudă, de durere şi de oboseală, la măreţia şi la întinderea pe întreg pământul a serviciilor tale, nu putem decât să te iubim şi să te cinstim!

Mulţumim Tatălui nostru ceresc pentru că a ridicat pe cineva care a fost atât de înţelept şi de credincios în slujirea Casei Credinţei, şi în deosebi pe noi care am fost din casa „Betel”.

Şi acum, dragul nostru Pastor, cu aceste expresii de iubire şi apreciere, noi plecăm cu rugăciunea pentru îndrumare divină asupra ta şi asupra căii noastre, pentru ca la timpul stabilit de Domnul sfârşitul călătoriei noastre să fie în casa Tatălui cu multe locuinţe — Betelul ceresc — pregătit pentru Mireasă, Soţia Mielului.

Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine şi pe iubiţii membri care rămân la „Familia Betel”!

Semnată,
C. J. Woodworth,
F. F. Cook,
R. G. Jolly şi ceilalţi.