Descarca PDF

Ioan Botezătorul ca și Tip

 1. Allen Springer, Romania

 

Ioan Botezătorul ocupă o poziție unică în Biblie.

Din câte știm, el este singurul personaj tipic care îndeplinește un tip în timp ce creează un alt tip asemănător, dar mai mare, prezentând în același timp o imagine profetică.

Imaginea de Ansamblu

Ioan Botezătorul a îndeplinit o profeție foarte importantă la Prima Venire, așa cum scrie în Matei 3:1-3.

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările.’ ”.

Acest lucru este citat din Isaia 40:3 „Un glas strigă:Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!

Și un text asemănător se găsește în Maleahi 3:1 „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. și deodată va intra în Templul Său Domnul, pe care-L căutați: Solul legământului, pe care-L doriți; iată că vine”, zice Domnul oștirilor”.

Este o distincție importantă între Solul Meu (Ioan Botezătorul în tip și antitip) și Solul Legământului care este Isus (la ambele veniri).

În același timp, acțiunile lui Ioan Botezătorul la Prima Venire au creat un tip mai mare, de fapt o continuare a tipului din Isaia 40:3. Isus afirmă acest lucru și-l leagă de o altă profeție importantă.

Matei 11:10-15 – „Căci el este acela despre care s-a scris: ‘Iată, trimit înaintea Feței Tale pe solul Meu, care Îți va pregăti calea înaintea Ta.’ Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și Legea. și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă”.

Așadar, Isus conectează tipul Ioan Botezătorul cu tipul Ilie, legat de următoarele texte:

Maleahi 4:5-6 – „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!”.

Matei 17:10-13 – „Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor.” Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul”.

Isus face două afirmații care, la suprafață, par contradictorii, dar nu sunt. Amândouă sunt adevărate. „Trebuie să vină întâi Ilie”. Acesta este un eveniment viitor (față de momentul în care Isus a rostit aceste cuvinte) care avea să aibă loc la a Doua Venire – „vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor” – Fapte 3:19-21. Afirmația lui Isus: „Ilie a și venit …” se referă la partea pe care Ioan Botezătorul a și îndeplinit-o la Prima Venire.

Așadar, avem  însuși autoritatea lui Isus despre aceste trei lucruri:

(1) Ioan Botezătorul a îndeplinit Isaia 40:3 la Prima Venire.

(2) Ioan Botezătorul a fost o continuare a tipului Ilie.

(3) Ioan Botezătorul a prefigurat o împlinire mai completă a tipului Ilie care va avea loc la a Doua Venire.

Cuvintele lui Isus: „Cine are urechi de auzit să audă …” sunt un puternic îndemn pentru noi să privim cu atenție la acest tip și să ne dăm seama că nu va fi ușor de înțeles.

Întrebări Introductive

Ce lucrare a făcut Ioan Botezătorul înainte ca Isus să se prezinte ca Mesia?

El a făcut o lucrare pregătitoare asupra poporului de legământ a lui Dumnezeu declarat.

Cei care au auzit mesajul lui [puțini] au răspuns „schimbându-și modul de a acționa” (pocăință).

Ce lucrare a făcut Ioan Botezătorul după prezentarea lui Isus, dar înainte de a fi închis?

El a continuat să predice ca înainte.

Cum a afectat misiunea lui Isus misiunea lui Ioan Botezătorul?

Mulți din ucenicii lui Ioan au mers să-L urmeze pe Isus.

Care a fost reacția lui Ioan Botezătorul la această schimbare de evenimente?

Ioan 3:30 – „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”.

Ce semnificație vedem în acțiunile lui Ioan care au condus la închisoarea sa și la întrebarea sa înainte de moarte:

Mustrarea lui Irod și a Irodiadei.

Întrebare lui: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?”.

Referințe pentru Studiul Personal 

Marcu 6:17-28

Volumul 2, Studiul 8 – Întâi va veni Ilie [B249-266]

Volumul 3, pagina 231 – [C231]

Mana din 11 August

R968-969 – Priveliște din Turnul de Strajă

R1537-1538 – Împărăția lui Mesia

R1754 – Ioan Botezătorul Decapitat

R2279-2280 – Ioan Botezătorul și Ucigașii Săi

R3292-3293 – Ioan Botezătorul și Ilie cel Făgăduit

R3712-3713 – Pregătirea pentru Împărăție

Punctele cheie vor fi luate în considerare din fiecare dintre aceste referințe.

Marcu 6:17-28.

 1. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă.
 2. și Ioan zicea lui Irod: „Nu-ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău!”
 3. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea,
 4. căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt; îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și-l asculta cu plăcere.
 5. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai-marilor oastei și fruntașilor Galileii.
 6. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, și-ți voi da.”
 7. Apoi a adăugat cu jurământ: „Ori ce-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea.”
 8. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: „Ce să cer?” și mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.”
 9. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.”
 10. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu.
 11. A trimis îndată un ostaș de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță,
 12. l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, și fata l-a dat mamei sale.

Simbolismele din această imagine profetică

Ioan Botezătorul reprezintă Biserica la sfârșitul veacului, în Seceriș.

El a fost închis din cauza obiecției pe care o avea împotriva unirii ilegale a lui Irod cu Irodiada.

Aceasta reprezintă în mod specific perioada nopții, „când nimeni nu mai poate să lucreze” din Ioan 9:4.

Irod reprezintă Puterile Civile, în special ale Creștinătății.

Acestea vor fi un instrument neintenționat și nedorit în mâinile sistemelor religioase.

Irodiada reprezintă Sistemul Papal în a doua căsătorie ilegală cu Puterile Civile.

Prima „căsătorie” înainte de anul 1914 nu a adus rezultatele sperate.

Salome reprezintă Sistemele Protestante, sau Chipul Fiarei.

Aceste sisteme „fiice” ale Papalității provin în special din căsătoria anterioară, înainte de 1914.

În acest moment, Chipul a primit viață, pentru a deveni Proorocul Mincinos.

Anumite fapte din partea Proorocului Mincinos vor plăcea Puterilor Civile.

Noaptea Întunecoasă a început deja înainte de aceasta.

Proorocul Mincinos va întreba Papalitatea ce să facă.

Moartea ultimilor membri ai Turmei Mici va avea loc.

Această imagine profetică este plină de semnificație, și merită un studiu separat. Uitându-ne la  referințele următoare, putem vedea și alte detalii suplimentare.

Volumul 2, Studiul 8 – Întâi va veni  Ilie [B249-266]

– Maleahi 4:5-6 –  

Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!”.

Ilie reprezintă Biserica în trup înainte de 1914, înainte de Timpul de Necaz.

Acesta este antitipul complet al tipului Ioan Botezătorul.

Matei 17:12 – „Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut” [la Prima Venire]

Matei 17:11 – „trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile”. [la a Doua Venire]

Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și Legea. Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină”. (traducere literală)

Misiunea specială a clasei Ilie prezentată în Maleahi 4:6 a fost să încerce să convertească lumea.  Această profeție nu a fost împlinită la Prima Venire. Nici Ioan Botezătorul, nici Isus nu au împlinit tot ce s-a prezis. Ceea ce a avut loc atunci a fost doar o prefigurare a împlinirii.

La Prima Venire numai Israel a primit mesajul. La a Doua Venire mesajul este transmis către întreaga lume, în special lumea Creștină. Dumnezeu a știut și a prezis că acest efort de a converti lumea va eșua.

Metoda folosită de a „întoarce inimile” este o lucrare de predicare triplă, ca în tip:

Ioan 1:26, 27 – Proclamarea prezenței lui Mesia.

Matei 3:2 – Arătând spre Împărăția și gloria viitoare.

2 Timotei 3:1-13 – Mustrarea erorii și a păcatului.

„ Ziua cea mare și înfricoșată a Domnului” este rezultatul acestui eșec al poporului de a se reforma.

Timpul de Necaz, care începe în 1914, este consecința.

Acesta este blestemul cu care Dumnezeu lovește Pământul în Maleahi 4:6.

Vol. 2. Pag. 257 – „Scurta perioadă prezentă, înainte ca norii grei de furtună să se ivească asupra lumii, este timpul cel mai favorabil pentru lucrarea clasei Ilie, și ea corespunde zilelor încununate de succes atât ale lui Ilie cât și ale lui Ioan.”

Acest lucru a fost adevărat mai ales înainte de 1914.  Privilegiul și responsabilitatea noastră continuă până când nu mai putem lucra. (Ioan 9:4) Exisă două lecții pe care trebuie să le tragem în avantajul nostru: În primul rând, noi trebuie să fim pregătiți, vie ori și ce.

În al doilea rând, noi trebuie să folosim cu sârguință ocaziile și privilegiile din prezent.

În ceea ce privește Ioan 3:30 – „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”. – Din Vol. 2 pag.261:

„După cum Ioan a scăzut — lucrarea sa specială fiind împlinită când și-a dat mesajul — tot așa Biserica în trup trebuie să scadă când ultimul ei mesaj este dat, până când cel din urmă membru își va fi depus viața sa consacrată și va fi trecut dincolo de văl, în „slavă”, ca de atunci încolo să fie un membru al Cristosului glorios, domnind.”.

„După cum Ioan a spus că Isus trebuie să crească, tot așa acum, când Împărăția adevărată este pe punctul de a fi stabilită, putem spune cu încredere că Împăratul este prezent și că Împărăția Lui trebuie să crească până când va umple pământul.”.

Volumul 3, pagina 231 – [C231]

„Noaptea întunecoasă se apropie deja”. Acest lucru a fost adevărat în vremea Fratelui Russell.

Acest lucru este cu atât mai adevărat astăzi. Există paralele relevante, importante între scenele de la sfârșitul vieții lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul: Este prezentată o separare între Turma Mică și ultimii membri ai Turmei Mari. Ilie a fost separat de Elisei de un car și cai de foc.  Ioan Botezătorul a fost închis pentru că a predicat un mesaj al Adevărului nepopular. Posibile violențe asupra ultimilor membri ai Turmei Mici sunt prezentate în ambele imagini. Ilie a fost luat într-un vârtej, reprezentând anarhia. Ioan Botezătorul a fost decapitat.

 

Mana – 11 August  

Trebuie să ne așteptăm la un „al doilea atac” împotriva Bisericii adevărate. Toți trebuie să murim spre a câștiga premiul nostru ceresc, dincolo de văl. „Clasa Ilie de partea aceasta a vălului trebuie să fie învinsă și va fi învinsă, dar această înfrângere aparentă nu face decât să grăbească gloriile Împărăției”.

R968-969 – Priveliște din Turnul de Strajă   

Adevărata Biserică, în timp ce este în trup, este Ilie antitipic. El a fost persecutat de Izabela și de preoții ei, prin mâna lui Ahab.  Adevărata Biserică este persecutată de Izabela antitipică. (Apocalipsa 2:20) Ahab reprezintă puterea civilă folosită de Biserici pentru a-și atinge scopurile.

Ioan Botezătorul este un alt tip al Bisericii în trup în timpul Veacului Evanghelic. El a îndeplinit lucrarea antitipului Ilie față de poporul Evreu. Am analizatdeja persecuția sa așa cum este arătată în Marcu 6:17-28. Mesajul său trebuie să fie și mesajul nostru:

Matei 3:2 – „Împărăția Cerurile este aproape”.

Ioan 1:26 – „În mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoașteți”.

Cu alte cuvinte: „Regele este prezent”.

Importanța predicării întoarcerii Domnului nostru și a prezenței Sale invizibile din 1874 nu poate fi supra-accentuată și nu trebuie niciodată minimalizată sau compromisă. Evenimentele de încheiere din viața lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul ilustrează ceea ce ar trebui să ne așteptăm să fie evenimentele de încheiere în experiențele Turmei Mici. O experiență specială înfocată va separa Turma Mică de Marea Mulțime. Libertatea va fi restricționată. În ambele cazuri o femeie a fost cea care a persecutat, și un rege a acționat ca și agentul și instrumentul ei. Femeia reprezintă biserica falsă. Regele reprezintă puterea civilă.

Vezi: Psalmii 2:2, Faptele Apostolilor 4:26.

R1537-1538 – Împărăția lui Mesia

Maleahi 3:1-12. 

Această profeție a lui Maleahi se adresează „ambelor case ale lui Israel”, inclusiv Israelului spiritual nominal, către sfârșitul Veacului Evanghelic. Timpul nu ne permite o analiză verset cu verset. Iată câteva detalii cheie din articolul original: Ioan Botezătorul a dat mesajul profetic la Prima Venire. Ioan Botezătorul și Ilie antitipic au dat mesajul profetic la a Doua Venire.

Avertismentele, în ambele cazuri, nu au fost luate în considerare prin urmare timpul de necaz prezis a venit.

R1754 – Ioan Botezătorul Decapitat  

Acest tip oferă Bisericii credincioase și învingătoare o imagine a încercării finale a credincioșiei.

Așa cum fapta  lui Ioan a provocat mânia femeii infame care conducea regele și a obținut decapitarea lui Ioan, tot așa calea clasei Ioan – adevărata Biserică – va suporta mânia Irodiadei antitipice  – Papalitatea. Culmea acelea mânii va aduce, fără îndoială, noaptea întunecoasă prezisă de Domnul și de profet și caracterizată prin închiderea lui Ioan (Ioan 9:4; Isaia 21:12), în care nimeni nu poate lucra marea lucrare de „seceriș”. Completarea Bisericii corespunde decapitării lui Ioan Botezătorul.

R2279-2280 – Ioan Botezătorul și Ucigașii Săi

Ioan Botezătorul,  ca și Ilie, a fost un tip sau o ilustrare a întregii Biserici Evanghelice în trup – în cariera ei pământească. Irodiada era în căutarea unor ocazii pentru a depăși simpatia și frica lui Irod și pentru a obține moartea lui Ioan Botezătorul, care, la cererea ei, era în închisoare mai bine de un an. Acest articol sugerează că împlinirea va avea, probabil, următoarele aspecte:

(1) O reunire parțială a Bisericii și Statului. (Acest lucru pare a fi în curs de dezvoltare acum)

(2) În acest caz, ar deveni datoria adevăratei Biserici, a înaintașilor și a vestitorilor Împărăției Mesianice, să  mustre puterile civile, precum și sistemele nominale bisericești și să declare uniunea lor ilegală – contrar Cuvântului lui Dumnezeu.

(3) Acest lucru, mai mult ca sigur, va trezi animozitatea puterilor civile și religioase; dar va atrage, în mod special, animozitatea și veninul acestora din urmă.

(4) Biserica nominală, în poziția ei falsă, va fi nerăbdătoare să înăbușe mustrările și să distrugă pe cei care mustră, iar efectul va fi că puterea civilă va fi indusă să adopte o legislație care va restrânge libertatea credincioșilor, împiedicându-i de la întruniri publice – așa după cum Ioan a fost împiedicat prin închiderea în închisoare.

(5) Influența personală a Irodiadei fiind insuficientă poate fi ulterior sporită de influența fiicei ei (Protestantismul unit) care va fi atât de mult în simpatie cu ea încât  va devini instrumentul ei în distrugerea celor mai loiali slujitori ai lui Dumnezeu.

R3292-3293 – Ioan Botezătorul și Ilie cel Făgăduit

Matei 3:1-12. 

Acest articol începe prin a cita Scripturile suplimentare care încă nu au fost examinate pe deplin, în acest studiu:

Matei 11:11 – „Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăția cerurilor este mai mare decât el”.

Ioan 3:29, 30 – „Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”.

În aceste două Scripturi avem o confirmare în plus a faptului examinat deja, și anume că Ioan Botezătorul a fost unul dintre Profeți. El a murit înainte de Rusalii și, prin urmare, nu a putut face parte din clasa Miresei. Dar el a fost un prieten al Mirelui. Cuvintele lui Isus: „dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul” arată că Ioan a fost unul dintre cei mai mari dintre Profeți. Am putea spune că Ioan a fost un prieten foarte special al Mirelui, având în vedere misiunea importantă pe care a îndeplinit-o și apropierea sa personală cu Isus. După cum s-a menționat anterior, lucrarea lui Ioan la Prima Venire a avut un scop dublu:

(1) Să-L anunțe pe Isus ca Mesia Evreilor și să-i aducă înapoi în relația de legământ pe care  o pretindeau. El a reușit cu o rămășița credincioasă care a fost separată de masa nominală. Aceasta a fost o parte importantă a Lucrării Secerișului la Prima Venire.

(2) Să prefigureze o lucrare mai mare și mai importantă de făcut de către antitipul lui Ioan, care este, de asemenea, împlinirea completă a tipului Ilie.

Antitipul este poporul adevărat al Domnului la a Doua Venire.

Ei  anunță Prezența lui Isus ca Mesia poporului de  legământ a lui Dumnezeu declarat. Scopul acelui anunț este de a ajuta poporul consacrat cu adevărat a lui Dumnezeu:

(a) Să recunoască Prezența invizibilă a Domnului nostru întors,

(b) Să-și reînnoiască relația lor de legământ cu Dumnezeu, și

(c) Să iasă din Babilon.

Această Lucrare de Seceriș are ca rezultat creșterea clasei Miresei de cealaltă parte a vălului și o scădere de această parte a vălului.  Evreilor nominali, la Prima Venire, li s-a părut că Ioan Botezătorul a fost un eșec. Pentru Creștinii nominali de la a Doua Venire, Mișcarea Adevărului pare, de asemenea, un eșec. Fratele Russell a fost unul dintre cei mai populari predicatori creștini din toate timpurile, dar Mișcarea Adevărului nu a fost compusă niciodată de mai mult de 40,000 de consacrați.Judecătorul Rutherford a încercat să corecteze acest eșec aparent făcând din Marea Mulțime o clasă pământească, iar numărul lor a crescut la milioane.

Cuvintele lui Ioan, așadar, sunt de o mare importanță pentru noi: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”. Era Ioan dezamăgit? Suntem noi vreodată dezamăgiți? Ar putea fi acest lucru o probă pentru noi? Acest articol prezintă conceptul de Arhetip. Doar dacă înțelegem acest concept, putem armoniza toate Scripturile legate de Ilie și Ioan Botezătorul.

Ioan 1:19-23 – „Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: „Tu cine ești?” El a mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. și ei l-au întrebat: „Dar cine ești? Ești Ilie?” și el a zis: „Nu sunt!” „Ești prorocul?” și el a răspuns: „Nu!” Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți?” „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‘Neteziți calea Domnului’, cum a zis prorocul Isaia.” ”.

Matei 17:12, 13 – Isus a spus „ … Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor.” Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul”.

Ioan a spus că nu era Ilie. Isus a spus că Ioan era Ilie. Cum armonizăm aceste două afirmații din Scriptură? Le putem armoniza doar înțelegând că Ioan Botezătorul a fost o împlinire parțială a tipului Ilie și o continuare a acestuia.

Arhetipul este împlinirea completă și finală atât a tipului (Ilie), cât și a continuării tipului (Ioan Botezătorul). Biserica în trup, la a Doua Venire, și în timpul Secerișului, este Arhetipul. De aceea acest subiect este important pentru noi, pentru că dacă ne angajăm cu credincioșie în Lucrarea Secerișului, noi suntem Arhetipul.

R3712-3713 – Pregătirea pentru Împărăție

Marcu 1:1-11

Acest articol subliniază un punct susținut anterior cu privire la Maleahi 3:1:

„Iată, voi trimite pe solul Meu [și anume: Ioan Botezătorul]; el va pregăti calea înaintea Mea. și deodată va intra în Templul Său Domnul [Evreiește adon, și anume Isus], pe care-L căutați: Solul legământului, pe care-L doriți; iată că vine”, zice Domnul [Iehova] oștirilor.”.

Observați din nou distincția dintre Solul meu (Ioan Botezătorul în tip și antitip) și Solul Legământului care este Isus (la ambele Veniri). Ioan Botezătorul a fost Solul special al lui Iehova care l-a anunțat pe Mesia. Isus este Solul Legământului. Evident, Solul Legământului este mult mai mare decât solul care Îl anunță. În Marcu 1:7 Ioan subliniază acest punct atunci când spune: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei”. Cu șase luni înainte de slujirea lui Isus, Ioan a predicat un mesaj de pocăință și i-a botezat pe evrei pentru iertarea păcatelor. Dar el a vorbit și despre un alt botez, mai înalt: nu cu apă, ci cu duhul sfânt. Botezul pocăinței era numai pentru evrei. La Botezul duhului sfânt i-au parte toți adevărații urmași ai lui Isus. A venit peste cap, Isus, la Iordan, și a început să vină peste trup la Rusalii. Cu toți intrăm sub acea ungere. [Vezi Psalmii 133.]

Relatările paralele din Matei 3:11 și Luca 3:16 adaugă un avertisment referitor la un botez de foc care va veni asupra celor care nu se pocăiesc. În mod simbolic, acesta se referă la Timpul de Necaz.  Botezul cu foc, sau Timpul de Necaz, în primul Seceriș, a venit asupra poporului declarat al lui Dumnezeu, asupra Evreilor, începând din 69 d.Hr. și a distrus acea națiune. Botezul cu foc, sau Timpul de Necaz, din al doilea Seceriș, a venit asupra poporului declarat al lui Dumnezeu, începând cu 1914 d.Hr. și distruge treptat creștinătatea. Ioan Botezătorul a dat un mesaj de avertizare cu privire la această problemă care urma să vină, nu numai în cele două versete menționate, ci și în contextul mai larg. Matei 3:7 și Luca 3:7 „Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare?”.  Ioan Botezătorul  atitipic și  Ilie antitipic a dat, de asemenea, un mesaj de avertizare înainte de 1914, și continuă să predice cu privire la Timpul de  Necaz. Stilul de viață și îmbrăcămintea atât a lui Ilie, cât și a lui Ioan Botezătorul erau foarte simple. Isus face referire la aceasta în Luca 7:25-27. Antitipul acestui lucru este umilința și simplitatea clasei Ilie care dă mesajul. La Prima Venire, au fost atrași în mare parte cei umili și cei modești, și același lucru este adevărat și la a Doua Venire.

Rezumat și Concluzii  

Multe detalii și numeroase Scripturi au fost date cu privire la Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul a îndeplinit două profeții importante la Prima Venire.

El a făcut o lucrare importantă înainte ca Isus să se prezinte ca Mesia. (Isaia 40:3, Maleahi 3:1).

Aceste Scripturi au avut o aplicație profetică la Prima Venire.

Aceste Scripturi au avut, de asemenea, un caracter  profetic și tipic care se aplică la a Doua Venire.

Isus ne dă autoritate pentru a trage aceste concluzii.

După ce Isus și-a început misiunea, Ioan și-a continuat misiunea lui până a fost obligat să se oprească.

Mulți din ucenicii lui Ioan au plecat pentru a-L urma pe Isus.

Ioan nu a fost dezamăgit, pentru că știa că acest lucru era necesar.

Aruncarea lui în temniță corespunde cu „noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze” din Ioan 9:4.

Din cauza mustrării lui Irod și Irodiada a fost închis.

Detaliile acestei succesiuni de evenimente sugerează o aplicație profetică.

Întrebarea lui din Matei 11:3 „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” sugerează că unii din poporul adevărat al Domnului ar putea avea îndoieli când vine „noaptea”.

Decapitarea lui Ioan corespunde completării Bisericii.

Lecțiile principale sunt următoarele:

(1) Noi trebui să continuăm să predicăm Adevărul până când nu va mai fi posibil.

(2) Nu trebuie să fim dezamăgiți dacă numărul nostru continuă să scadă.

(3) Nu trebuie să ne descurajăm sau să ne îndoim când misiunea noastră se încheie forțat, ci trebuie să așteptăm cu răbdare ca Domnul să ne ducă acasă.

Evenimentele din 1874, și toți anii de atunci încoace, ne dovedesc că interpretările celui de-al Șaptelea Mesager cu privire la tipul și profețiile lui Ioan Botezătorul sunt corecte. Biserica Adevărată a trecut prin multe încercări în acest timp. Cele mai dificile experiențe sunt chiar în fața noastră.

Dragi Frați și Surori: Să ne străduim să ne facem partea noastră pentru a împlini tot ce ni s-a dat prin viața lui Ioan Botezătorul și să o facem cu credincioșie chiar până la moarte.

Amin!