Descarca PDF

TIMPURILE RESTABILIRII TUTUROR LUCRURILOR  – Fapte 3:19-21

  1. Friday Aweko, Uganda

Punctele cheie pe care le vom lua în considerare în lecția de astăzi:

  1. Ce înseamnă cuvântul restabilire?
  2. Când va începe restabilirea tuturor lucrurilor?
  3. Care lucruri vor fi restabilite/restaurate?
  4. Dăm dovezi că restabilirea tuturor lucrurilor a început

Primul punct

– Restabilirea înseamnă a restaura, a readuce într-o stare bună – Restaurare. „Timpurile restabilirii” sunt aceleași cu timpurile „regenerării”. Perioada de reînnoire a pământului și a omenirii, de înviorare, revigorare, zidire. Restabilirea a ceva pierdut sau furat la proprietarul său.

Să ne uităm acum la punctul doi

– avem dovezi clare ale faptului că a doua venire a Domnului nostru și-a avut timpul cuvenit atunci când Timpurile Restabilirii trebuiau să înceapă, adică în octombrie, 1874 d.Cr., după cum demonstrează cronologia Biblică:

Iov 5:19 „De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.” Cei 6.000 de ani ai domniei păcatului și morții au trecut; trăim în zorii zilei lui Mesia – Mileniul.

Psalmul 30:5 „Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia.

După cum demonstrează Legea Jubileului și  profeții:

Daniel 12:11,12 „De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!

Toate indică același timp sau anul 1874 d.Cr.

– Mileniul, sau Timpurile Restabilirii, ar rezulta din a doua venire a Domnului.

Acesta este anul în care vedem că este timpul prezenței Domnului nostru:

Ca Restauratorul tuturor lucrurilor:

Fapte 3:21 „pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.

Ca Rege al regilor și Domn al domnilor:

Apocalipsa 17:14 „Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.

Ca Secerător Principal:

Apocalipsa 14:14 „Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.

Ca Mire al Miresei:

Matei 25:6 „La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: « Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!»”

În octombrie 1874, cerurile nu l-au mai ținut pe Domnul nostru; asta înseamnă că a devenit prezent, a fost trimis în atmosfera pământului pentru a începe lucrarea restabilirii.

Și ca rege, care trebuie să aibă împărăția Sa, pentru că nu există un Rege fără Împărăție, El a început să stabilească Împărăția socotindu-se mai întâi cu slujitorii Săi cărora le-a acordat lucrurile sale prețioase (talente, daruri) înainte de a se ocupa de dușmanii vezi

Luca 19:12: „Deci a zis: «Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată ca să-şi ia o împărăţie şi apoi să se întoarcă.»”

Matei 13:41 „Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea” de asemenea ne informează că atunci când Împărăția a început în 1874 d. Cr. și va fi încă în desfășurare, vor exista în continuare lucruri rele, cum ar fi războaie, silnicie, jafuri, nu va fi pace în lume și multe lucruri rele și oameni răi care vor trebui înlăturate astfel încât, dimineața să se poată instala faza pașnică a Împărăției.

Lecția noastră nu este despre Împărăție, fraților; permiteți-mi să mă întorc la subiectul meu, în timp ce continuăm cu Punctul cheie  nr. 3.

Luând în considerare acest punct de reper, mai întâi trebuie să cunoaștem acele lucruri care s-au pierdut și  trebuie acum să fie restabilite sau restaurate:

Luca 19:10 „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.

Motivul pentru care se dorește răscumpărarea și restabilirea tuturor lucrurilor, conform Bibliei, este că omul a căzut și dacă omul nu ar fi căzut o răscumpărare ar fi fost absurdă, iar o restabilire ar fi nedorită – așa că omul (omenirea) va fi readus starea lui de mai înainte – viața pe pământ, pentru că a căzut de la ea, și nu va fi răscumpărat și restabilit la starea spirituală, ci la cea Pământească din care a căzut.

Iov 33:24,25 „Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: «Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!» Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţii lui.

– Viața pierdută, va fi restabilită prin speranța Învierii Isaia 26:19 „Să învieze dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.

Relația dintre om și Dumnezeu – Armonia va fi restabilită – Evrei 8:8-12 „Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: «Iată, vin zile», zice Domnul, «când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei», zice Domnul. «Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile», zice Domnul: «Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. Şi nu va mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: «Cunoaşte pe Domnul!» Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.»”

Apocalipsa 21:3 „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”

– Lumea întreagă va avea odihnă, pace, pentru că El va face ca războaiele să înceteze spre deosebire de astăzi – Ei nu vor mai trăi cu frică – vezi Psalmul 46:9 „El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război.

Isaia 14:7 „Tot pământul se bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie.” Hagai 2:6,7 „Comorile, dorința tuturor neamurilor vor veni”.

Noua Traducere Românească Hagai 2:7: „Și ele vor veni la Cel Dorit de toate neamurile

– Armonia dintre om și animale va fi restabilită

Isaia 11:6-8 „Atunci, lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului.”

„Minunile Domnului nostru au fost făcute cu scopul de a demonstra că El este cel care dă viață, nu doar având dreptul sau privilegiul de a da viață, ci având plăcerea de a face acest lucru. Din acest punct de vedere, minunile Domnului nostru au fost mici ilustrații la o scară limitată a acelei lucrări mult mai mărețe, pe care El, cu și prin Biserica Sa glorificată, o va realiza pentru omenire în timpul domniei Sale milenare, când ochii orbilor vor fi deschiși și urechile surzilor vor fi destupate, și toți cei bolnavi mental, moral și fizic vor fi vindecați și toți vor fi regenerați și prin ascultare, treptat vor obține restabilirea completă a tuturor lucrurilor pierdute ”- R3755 par. 6.

Vezi Isaia 29:18 „În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.

Isaia 33:24 „Niciun locuitor nu zice: «Sunt bolnav!» Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.

Mica 4:3,4 „El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război, ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit.

Securitatea maximă la nivel mondial va fi restabilită. Apocalipsa 21:4 „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Scaunul picioarelor lui Iehova (lumea, pământul) va deveni glorios. Paradisul restaurat nu va mai fi doar o grădină, ci pe întregul pământ. Isaia 60:13 „Căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele.

Pământul va fi restaurat îşi va da rodul. Psalmul 67:6 „Pământul îşi dă roadele.”

Isaia 35:1 „Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul.”

Va fi o singură credință la nivel mondial – când tot pământul va fi acoperit de adevăr, precum apele acoperă marea. Vezi Habacuc 2:14 și Zaharia 14:9 „Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume.

Am văzut deja că toate aceste mari binecuvântări trebuie să înceapă atunci când Cristos Capul și Biserica membrele, se asociază împreună în împărăție, având putere și autoritate de a conduce

Apocalipsa 22:17 „Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude să zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!”

Apoi citim din nou în Apocalipsa 22:1-3 „Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri derod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.”

Putem acuma arunca o privire la ultimul punct, 4:

După cum am arătat deja, că timpul de restabilire a tuturor lucrurilor a început când prezența Domnului a fost cuvenită în octombrie 1874 d.Cr., când cerurile nu mai trebuiau să-L  mai țină pe Isus, deoarece tipurile de înviorare, de restabilire a tuturor lucrurilor trebuiau să înceapă conform Fapte 3:19-21.

Deci Restabilirea tuturor lucrurilor a început, nu trebuie să înceapă la un anumit moment sau în anul B în viitor, așa cum au înțeles greșit unii – de asemenea, am subliniat că domnia sau Împărăția Sa a început atunci când încă există lucruri rele și lucruri care ne aduc supărare, fiind nu-meroase, pretutindeni – care încă trebuie înlăturate în conformitate cu Matei 13:41, El a început să domnească în mijlocul dușmanilor Săi – împărații acestei lumi – vezi Daniel 2:44 și Psalmul 110: 2.

Aceste dovezi, le putem vedea cel mai bine în Israel, așa cum știm conform planului divin evreii sunt întotdeauna înaintea Neamurilor – Probabil unul dintre cele mai importante semne pe care le avem că Domnul nostru este prezent și domnește este restaurarea națiunii Israel.

Împlinirea profeției lui Isus din Matei 24:32-34: „De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.

Restabilirea smochinului (Israelului) a început odată cu înființarea primei așezări agricole Petah Tikvah (Ușa Speranței) în 1878, care a permis evreilor să se întoarcă în patria lor și a culminat cu independența Israelului în 1948.

Un alt punct, așa cum am spus mai devreme, credem că Isus este prezent și, prin urmare, are loc procesul de dărâmare al sistemului actual. Înainte de a putea zidi ceva din nou, trebuie demolat ce este vechi. Dărâmat, astfel ca să poată fi zidit din nou – face parte din procesul de restabilire.

Ieremia 1:10 „Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.”

Daniel 2:44 „Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic.

O altă dovadă este drepturi egale pentru femei – drepturile la vot, astăzi sunt femei în guvern, etc. –   lucruri care în secolul trecut nu le văzusem, vedem că drepturile egale și libertățile se întorc la omenire.

REZUMAT

– Restabilirea tuturor lucrurilor a început când prezența lui Cristos şi-a avut timpul cuvenit în octombrie 1874 d.Cr. și nu trebuie să înceapă în viitorul apropiat

– Biserica nu va fi restabilită sau restaurată deoarece ea nu a pierdut nimic, niciodată nu a avut vreo moștenire pământească, ci mai degrabă, ea, jertfește tot pentru cele spirituale, pentru răsplata cerească, deci ea nu poate pretinde recuperarea a ceea ce nu ia aparținut niciodată , pentru că cei din Biserică sunt separați de frații lor, pentru a sluji Domnului și fraților,  așa cum seminția lui Levi a fost separată de frații ei și niciodată nu a avut vreo moștenire.

Binecuvântările lui Dumnezeu să fie peste toți!