COLPORTORII ŞI LUCRĂTORII CU FOTODRAMA

R 5794 W. T. 1 noiembrie 1915 (pag. 328-329)

În ciuda faptului că aproape nouă milioane de exemplare din Studiile în Scripturi tipărite în douăzeci de limbi se află în mâna publicului, ni se pare minunat că cererea continuă. În luna august s-au distribuit peste douăzeci de mii de exemplare.

Am auzit recent despre un colportor care, din cauza referirilor la 1914, a ezitat puţin în legătură cu vinderea Studiilor în Scripturi şi care, de aceea, şi-a îndreptat atenţia spre vinderea Fotodramei. În opinia noastră fratele a înţeles greşit lucrurile. Studiile în Scripturi nu sunt profeţii. Faptul că aşteptările noastre în privinţa „schimbării” Bisericii în 1914 nu s-au realizat, nu înseamnă că profeţia a dat greş. Cititorii noştri ar trebui să ştie că n-am profeţit nimic niciodată. Noi ne-am spus doar opinia în legătură cu profeţiile şi am dat cititorului motivele pentru aceste opinii, arătând capitolul şi versetul. Nimic din Biblie nu spune că Biserica va fi glorificată în toamna anului 1914. Autorul şi-a exprimat opinia că până atunci Biserica va fi glorificată şi şi-a spus motivele pentru care gândea astfel. Acum că data aceea a trecut şi Biserica nu este glorificată, autorul nu este dezamăgit. Tot timpul a dorit ca voia Domnului să se facă şi nu alta.

Ceea ce Scripturile păreau să înveţe clar şi ceea ce noi am căutat să afirmăm hotărât a fost că, după câte ar arăta cronologia Bibliei, timpurile neamurilor s-ar sfârşi în toamna lui 1914. Cu câtva timp înainte am arătat că expirarea timpurilor neamurilor nu trebuie să fie înţeleasă că ele vor fi deposedate la acea dată, ci mai degrabă că s-ar putea aştepta ca procedurile de deposedare să înceapă. (Vezi şi articolul din 1 iulie 1904, despre anarhia universală.) Am dat ilustraţia despre o concesiune a proprietăţii. La expirarea concesiunii chiriaşul ar trebui să se mute; dar, dacă el ar continua să reţină proprietatea, proprietarul ar fi îndreptăţit să ia stăpânirea cu forţa şi să-l scoată afară pe chiriaş cu toate lucrurile ce-i aparţin.

Acesta pare să fie cursul evenimentelor în privinţa popoarelor lumii. Ele nu recunosc timpurile în care trăim — că noua Dispensaţie a fost introdusă şi că a venit timpul ca Mesia să preia controlul afacerilor Pământului. Împăraţii lumii vor râde de orice sugestie că ei ar trebui să renunţe la tronurile şi la împărăţiile lor pentru Mesia. Purtătorul unui astfel de mesaj ar fi privit probabil ca un lunatic. Domnul, în loc de a trimite un astfel de mesaj inutil, a început procedurile de deposedare. El permite popoarelor să se mânie unul împotriva altuia, să se slăbească unul pe altul, să-şi distrugă unul altuia proprietatea, să se umilească unul pe altul. Astfel vânturile conflictului din războiul prezent duc spre marele cutremur social; iar acesta la rândul lui va duce la cataclismul înfocat al anarhiei, pentru ca la timpul cuvenit, cum zice apostolul Pavel, tot ce se poate clătina să fie îndepărtat, pentru ca Împărăţia lui Mesia, care nu se poate clătina, să poată fi pe deplin stabilită. Evr. 12:27-29.

Cât priveşte timpul completării Bisericii, noi nu-l cunoaştem şi niciodată n-am pretins a-l cunoaşte. Noi am exprimat doar opinia că va fi cândva înainte de marea violenţă a marelui Timp de Necaz. Tot aşa, gândim şi aşteptăm ca Biserica, Ilie cel antitipic, să treacă complet dincolo de văl înainte de anarhia prezisă în Biblie.

SUGESTII CĂTRE COLPORTORI

Marele război care acum face ravagii în Europa, pare a fi începutul sfârşitului Timpurilor Neamurilor. În loc să ne simţim ruşinaţi sau descurajaţi, simţim tocmai contrariul. Aplicăm acum cuvintele Învăţătorului, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie” (Luca 21:28). Oricine nu se bucură, dar cine, dimpotrivă, se simte descurajat, disperat, dezamăgit şi ruşinat de Adevăr, are evident impresii greşite. Aceştia să-şi corecteze în grabă astfel de impresii şi să înceapă să se împărtăşească de bucuria la care îndeamnă Mântuitorul, şi să înceapă să se împărtăşească de marile posibilităţi oferite pentru servirea Adevărului. În mod sigur niciodată n-a fost printre oameni un timp mai mare de foame a sufletului în privinţa Cuvântului lui Dumnezeu! Nu cunoaştem nimic atât de bun pentru a le da oamenilor, cum sunt cele şase volume de Studii în Scripturi. După părerea noastră, ele n-au nevoie de nici o schimbare sau modificare.

Nu este necesar să tipărim şi să adaugăm ceva în cărţi zicând că aşteptările noastre în privinţa „schimbării” Bisericii până în octombrie 1914 nu s-au adeverit, fiindcă oamenii sensibili nu vor avea nevoie de un astfel de anunţ. Ei vor vedea că sugestiile sau aşteptările n-au fost împlinite. Dar ei vor vedea şi că aşteptarea bazată pe Cuvântul profetic se împlineşte. Suntem în zilele Fiului Omului. Neamurile sunt mânioase şi în curând va veni mânia Lui. Atunci vor veni diferiţii paşi care să ducă spre împlinirea deplină a marii binecuvântări a Împărăţiei lui Mesia. Îndemnăm pe colportori, prin urmare, să nu permită nici o neînţelegere sau falsă ruşine să intervină în răspândirea singurei literaturi din lume care dă o relatare corectă şi raţională despre programul din Biblie, şi care a arătat dinainte experienţele în care lumea a început deja să intre.

* * *

Cu toate acestea, noi n-avem nici o obiecţie ca un colportor să treacă de la vânzarea Studiilor la vânzarea Fotodramei, dacă el astfel preferă. Este doar o chestiune de alegere. Dacă vindeţi studiile, faceţi bine dacă înainte de a pleca atrageţi atenţia asupra Fotodramei, arătând marea ei valoare pentru copii, ca şi pentru adulţi. Este scrisă în limbaj simplu. Cele nouăzeci şi şase de relatări sunt scurte, condensate, la subiect, în limbaj ((388)) simplu, şi sunt interesante pentru toţi. Nu se poate pune în mâna părinţilor creştini o carte mai bună din care să le dea copiilor învăţătură în privinţa creării şi în privinţa Bibliei, într-un mod interesant şi din punct de vedere istoric.

La fel, cei care pun accent pe cumpărarea Fotodramei trebuie desigur să întrebe la fiecare ocazie potrivită dacă au în casa respectivă Studiile şi dacă sunt citite şi găsite folositoare. Făcând astfel, în special când se dă Fotodrama, aţi putea fi mijlocul de înlăturare a prejudecăţii şi de adâncire a interesului.

PREŢUL FOTODRAMEI

Când s-au scos cărţile cu scenariul Fotodramei nu ne-am gândit că au să fie vândute din casă în casă, de aceea nu s-a fixat un preţ redus pentru colportori. La cererea colportorilor am fixat un preţ cu amănuntul, după cum urmează:

Cu copertă de hârtie, din trei părţi. . . 0, 30 $
” de pânză, cu margini roşii. . .0,68 $
” de lux, cu margini aurii, hârtie fină. . .0, 98 $.
Sau, fiindcă avem o cantitate mare din acestea la îndemână, colportorii le pot vinde la 0,89 $.
Vom livra aceste cărţi către colportori după cum urmează:
Seturile legate în hârtie. . . . 0,10 $
” în pânză. . . . 0,25 $
” de lux (pentru a epuiza stocul mare) sub preţul de cost până se vor împuţina. . . 0,38 $.

Aceste preţuri nu includ taxele poştale sau de transport, sau trimiterile expres. Aceste preţuri sunt pentru orice colportor angajat în mod regulat în lucrare — sau pentru orice adunare de Studenţi ai Bibliei, sau pentru orice abonat al Turnului de Veghere în cantitate de cel puţin douăsprezece.

Gândul nostru este că numeroasele ilustraţii din aceste cărţi le fac foarte atrăgătoare pentru public. Găsim că aproape toţi care le cumpără le citesc, ceea ce nu totdeauna este cazul cu Studiile. Un bun număr au fost aduşi astfel în Adevăr prin Fotodrama.

PREZENTAREA AUDIO-VIZUALĂ A FOTODRAMEI ARE SUCCES

Prezentarea audio-vizuală a Fotodramei este binecuvântată de Domnul peste aşteptările noastre. Ne-am temut că datorită popularităţii filmului, Fotodrama va trezi interes numai în districtele ţării neechipate cu săli de cinema etc. Experienţa se dovedeşte a fi contrară. S-a demonstrat prin experienţă că oamenii vin să vadă Fotodrama şi stau două ore privind imaginile şi ascultând prezentările cu atenţie încordată, preferând-o pe aceasta, decât să meargă la alt film. De fapt, clasa de oameni care frecventează sălile de cinema nu este totdeauna dintre cei educaţi şi dintre cei cu sentimente înalte. Acest lucru este evident din caracterul pieselor căutate în mod special. Managerii cunosc gusturile spectatorilor lor. De fapt, unii dintre oamenii buni pentru care noi am prezenta interes sunt departe de a fi spectatori obişnuiţi ai sălilor de cinema.

Un timp am încercat să trezim interesul managerilor de săli de cinema în prezentarea Fotodramei. Apoi, pentru a le satisface unele idei, am consimţit să împărţim în două unele dintre reprezentaţii. În final managerii voiau să eliminăm aproape cu totul prelegerile şi diapozitivele şi să arătăm spectatorilor numai filmul frumos. Aceasta ne-a dus la hotărârea că Fotodrama obişnuită ar putea fi arătată numai în forma ei completă, întreagă. Filmul pe care-l avem trebuie păstrat pentru a-l prezenta felului de spectatori care vor aprecia la fel şi prelegerile şi diapozitivele.

Unde sălile sunt nefolosite duminica şi pot fi obţinute de adunări la un preţ foarte moderat ca să permită prezentarea Fotodramei cu toate cele patru părţi ale ei, Societatea va fi dispusă să coopereze împrumutând gratuit Fotodrama şi literatură gratuită — adunarea suportând cheltuielile de transport ale Fotodramei şi ale operatorilor ei. Operatorul Fotodramei trebuie să fie unul care a făcut deja pregătire la Societate, pentru a garanta o prezentare cuvenită şi pentru ca peliculele valoroase să nu se distrugă. Operatorii obişnuiţi nu pot mânui Fotodrama. Pentru aceasta se cere cel puţin trei luni de pregătire atentă.

Dar, întorcându-ne la prezentarea audio-vizuală a Fotodramei: este prezentată peste tot, adesea în licee şi colegii. Atât profesorii cât şi studenţii sunt încântaţi de imagini şi de înregistrările minunate la fonograf, precum şi de textul ei gratuit. În colegii se obiectează la reclama de pe diapozitiv făcută la Studiile în Scripturi de către pastorul Russell. Nu obiectăm la omiterea acestui diapozitiv când nu este dorit. Credem că toate şcolile ar trebui să aibă interes pentru Fotodrama; dar nu ne gândim s-o arătăm decât claselor mari, în afară de cazul unde copiii sunt însoţiţi de persoane mai mari.

Adunările care n-au Fotodrama pot găsi descrierea şi preţurile în numărul nostru din 15 octombrie, pagina 316.