Întrebări care îndeamnă la reflecție și la studierea personală, serioasă a Bibliei, prin care Dumnezeu ne descoperă ADEVĂRUL —

“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.”  Psalm 119:105

Știați că situația grea a popoarelor și a oamenilor de astăzi este împlinirea a ceea ce a spus profetul Daniel și Domnul Isus, că va fi “un timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele”? — Daniel 12:1; Matei 24:21, 22

Știați că acest “timp de strâmtorare” este comparat în Biblie cu “durerile nașterii peste femeia însărcinată” și că acum suntem în timpul uneia dintre acele dureri? – 1 Tesaloniceni 5:3

Știați că sfârșitul acestui veac, așa cum este prezentat în Biblie, este un eveniment fericit pentru omenire și nu o distrugere fără speranță așa cum cred mulți? — Țefania 3:8, 9; Psalm 98:4-9

Știați că jertfa de răscumpărare a Domnului nostru Isus constituie baza în care Dumnezeu lucrează acum cu unii oameni și că, la timpul cuvenit, va da tuturor oamenilor posibilitatea să se întoarcă la El? — Fapte. Ap. 4:12; 15:13-18

Știați că Biblia spune clar ce este sufletul și ce se întâmplă cu sufletul când murim? — Geneza 2:7; Psalm 89:48. (Vezi broșura “Ce spun Scripturile despre iad?”)

Știați că întoarcerea evreilor în țara lor a fost prezisă în Biblie cu mult timp în urmă? — Ieremia 16:14-16

Știați că evenimentele actuale din Israel, ca patrie a evreilor, sunt exact prezise în Biblie? — Zaharia capitolul 12

Știați că tendința actuală printre popoarele pământului de a forma diferite alianțe — pentru a se apăra — este prezisă în Biblie? — Isaia 8:10; Naum 1:9, 10; Psalm 2:1, 2

Știați că liderii religioși proeminenți susțin că, pentru a evita “timpul de strâmtorare” care se apropie, lumea trebuie să se întoarcă la Dumnezeu? — Țefania 2:2, 3. Știați cum se poate întoarce lumea la Dumnezeu? — Ioan 17:3; Mica 6:8

Știați că în urmă cu mai mult de patru mii de ani Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui Avraam, că prin el și sămânța lui vor fi binecuvântate toate familiile pământului, și dacă acea făgăduință este înțeleasă corect, prin ea putem vedea lumina din spatele norilor negri ai tulburărilor mondiale prezente? — Geneza 12:1-3; Galateni 3:16, 29

Știați că lumea este acum în “foc”, împlinind profețiile Bibliei? — Țefania 3:8, 9; 2 Petru 3:10; Maleahi 4:1

Știați că, în ciuda activității misionare mondiale creștine, violența, crima, imoralitatea sunt în creștere alarmantă și totuși, dacă este înțeles corect, creștinismul a fost și continuă să fie un succes glorios? Știați ce așteaptă Dumnezeu de la creștini în aceast Veac Evanghelic? — 2 Timotei 3:1-5; 1 Timotei 1:5

Știați că multe din teoriile Evului Mediu despre Dumnezeu, Creatorul suprem, nu-și au originea în Biblie, care este descoperirea lui Dumnezeu lăsată omenirii? — Isaia 8:20; Ioan 17:17

Știați că mulți oameni de știință renumiți din lume, până acum atei, își afirmă credința în existența unui Creator suprem și inteligent?

Știați că Dumnezeu n-a spus nimic primei perechi de oameni (Adam și Eva) despre un loc fericit în ceruri pentru cei buni și nici despre un loc de chin în iad pentru cei răi? — Geneza 1:28; 2:17

Știați că, deși mulți se mândresc cu minunatele realizări ale acestei “ere a inteligenței”, lumea noastră civilizată stă pe marginea prăpastiei și mulți dintre conducătorii de stat și religioși admit că nu-mai printr-un miracol va putea fi salvată? — Luca 21:25-27; Matei 24:21, 22

Știați că minunatele împliniri ale profețiilor biblice din zilele noastre sunt un motiv de bucurie și de întărire a credinței în tot ceea ce prezice Biblia pentru viitorul apropiat al omenirii, așa cum a fost prevăzut în planul lui Dumnezeu? — Psalm 72; Fapte. Ap. 3:19-21

Știați ce a vrut să spună profetul când a prezis că va veni o vreme când “fiecare va locui sub vița și sub smochinul lui”? — Mica 4:4. Pare aceasta o făgăduință cerească?

Știați că foarte puțini dintre  oameni vor merge în cer, dar nimeni nu va suferi chinuri veșnice? — Luca 12:32; Romani 6:23

Știați că, în opoziție cu unele învățături, Biblia declară că pământul nu va fi nimicit, ci va rămâne veșnic? — Eclesiastul 1:4; Isaia 45:18

Știați că a existat un “sfârșit al lumii” cu mai bine de patru mii de ani în urmă, dar pământul și cerul au rămas? — 2 Petru 3:5, 6

Știați că folosirea limbajului simbolic în Biblie este asemănătoare metodelor moderne de transmitere a informației prin ilustrații, limbaj metaforic? — Matei 13:10, 34

Știați că această creștere a cunoștinței și invențiilor din “timpul sfârșitului” este împlinirea profețiilor biblice? — Daniel 12:4, 10. Știați că profețiile care vorbesc despre mij-loacele moderne de călătorie l‑au făcut pe Sir Isaac Newton să spună că va veni timpul când omul va călători cu 50 mile (aproximativ 80 kilometri) pe oră? Știați că Voltaire l-a numit pe Newton “un biet boșorog”, pentru că avea credință în Biblie? Oare ce ar spune Voltaire dacă ar trăi acum și ar vedea omul călătorind cu câteva sute de kilometri pe oră?

Știați că Biblia este singura carte din lume care nu numai că a prezis, cu mii de ani în urmă criza mondială prezentă, dar și arată calea de ieșire din criză? ­— Psalm 46

Știați la ce S-a referit Dumnezeu când a spus mamei Eva, “sămânța ta … va zdrobi capul” șarpelui? — Geneza 3:15. Știați cine este “sămânța” și cine este “șarpele” — Galateni 3:16, 29; Apoc. 20:2; Evrei 2:14

Știați ce a vrut să spună Domnul Isus când i-a învățat pe ucenici să se roage: “Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”? — Luca 11:2; Isaia 2:2-4

Știați la ce s-a referit apostolul Petru când a spus că la a doua venire a lui Cristos vor veni “timpurile restabilirii tuturor lucrurilor”? — Fapte. Ap. 3:21; Isaia 42:1-4

Știați că “timpurile de înviorare”, care vor începe curând prin stabilirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, nu vor depinde de slabele și imperfectele eforturi ale omenirii? — Isaia 59:16

Știați că interesele politice egoiste, corupția, înșelătoria, ideologiile conflictuale etc., nu vor putea împiedica scopul divin de a binecuvânta toate popoarele pământului? — Geneza 22:18; Galateni 3:16, 29

Știați că dacă pentru aprecierea corec-tă a oricărui adevăr este necesar un studiu complet și sistematic, cu atât mai mult este necesar pentru cunoașterea adevărului divin? — Ioan 5:39