Oamenii se roagă pentru multe lucruri, dar nici o rugăciune nu este și n-a fost repetată mai des decât rugăciunea lui Isus.

„Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.”

Nici o dorință n-a fost mai intens exprimată…

Nici o voință n-a fost mai sincer voită…

Nici o nevoie n-a fost mai serios simțită…

Decât a unei împărății de pace, bucurie și fericire care să înlocuiască stările prezente de pe planeta Pământ.

Credința creștinilor, și chiar viața lor, are ca centru pe Isus din Nazaret. Isus Și-a concentrat viața și învățăturile în jurul acestui subiect al unei împărății viitoare.

El a dat învățătură despre împărăție în cuvintele Sale:

„Isus străbătea toate orașele și satele, învățând pe popor în sinagogile lor, predicând Evenghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință”. Mat. 9:35

A ilustrat-o în pilde:

„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: “Veniți binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii””. Mat. 25:34

El i-a demonstrat puterea în nenumărate minuni:

A redat vederea orbilor… L-a făcut pe infirm să umble… Și chiar a înviat pe unii din morți!

Aceasta este împărăția pe care a promis-o. Aceasta este împărăția pe care a predicat-o. Aceasta este împărăția pentru a cărei realizare a murit!

Cum va fi acea împărăție?

Cu toate că împărăția a fost subiectul central al vieții lui Isus, ideea aceasta n-a pornit de la El. Conceptul împărăției se găsește în profețiile Vechiului Testament.

Profeții au vorbit despre o împărăție în care va fi sănătate.

„Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci șchiopul va sări ca un cerb, și limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor țâșni ape, și în deșert torenți.” Is. 35:5, 6

Au prezis o împărăție în care va fi armonie între oameni și animale:

„Atunci lupul va locui împreună cu mielul și leopardul se va culca împreună cu iedul; vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș.”

Au prezis o împărăție în care va fi instruire generală:

„Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt”; căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.” Is. 11:6-9

Au prezis o împărăție de pace:

“El va fi Judecătorul neamurilor, El va mustra un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul”. Is. 2:4.

Au prezis o împărăție de siguranță economică:

„Vor construi case și le vor locui; vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor construi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, ca altul să le mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor”. Is. 65:21, 22

Apostolii Noului Testament își unesc și ei glasul la acestea.

Și ei au prezis o împărăție în care moartea însăși va fi înlăturată:

„El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moarte nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apoc. 21:4

 

Pentru cine va fi împărăția?

Va fi pentru cei drepți! Mat. 13:43

Va fi pentru creștini! Fapte 16:31

Va fi și pentru evrei! Ezec. 16:55

Va fi pentru păgânii din Sodoma și Gomora! Mat. 10:15

Va fi pentru păgânii din Tir și Sidon! Mat. 11:22

De fapt … va fi pentru TOȚI oamenii!

Isus a spus clar:

„Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși din ele.” Ioan 5:28, 29

TOȚI cei care sunt în morminte!

Evrei și arabi!

Creștini și atei!

Catolici și protestanți!

Sfinți și păcătoși!

Preoți și maeștri voodoo!

TOȚI!

Dar cum se poate aceasta? Căci Biblia spune clar, vorbind despre Isus: “În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți”. Fapte 4:12

Da! Cristos este singura cale de mântuire, atât acum cât și în împărăție. Totuși Biblia spune la fel de clar că oamenii răi din Sodoma și Gomora, din Tir și din Sidon, vor fi acolo. Pot fi oare ambele afirmații adevărate? Da! Ambele sunt adevărate pentru că ambele sunt în Biblie. Și Biblia este inspirată de Dumnezeu!

Armonia dintre aceste idei aparent contradictorii se găsește într-o declarație simplă a voinței lui Dumnezeu în privința omului, dată prin apostolul Pavel: “Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr. Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți; această mărturie a fost dată la timpul ei”. 1 Tim. 2:3-6

Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți! Isus Cristos S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare pentru toți! Cum s-ar putea spune mai clar? TOȚI — evrei și neamuri, sfinți și păcătoși, creștini și păgâni — TOȚI!

Dar cum se poate armoniza aceasta cu scriptura că nu există alt nume prin care să fim mântuiți, decât cel al lui Isus Cristos? Ambele sunt declarații scripturale! Ambele trebuie să fie adevărate! Dar cum?

Pentru a rezolva dificultatea, trebuie examinate două expresii din cuvintele lui Pavel către Timotei.

Mai întâi să vedem expresia, să fie mântuiți. Mântuiți din ce? Ce înseamnă a fi mântuit?

Răspunsul vine prompt: Mântuiți, salvați din moarte! Salvați din păcat! Și aceste răspunsuri sunt răspunsuri corecte, dar ele arată numai jumătate din adevărul care se află în expresia “toți oamenii să fie mântuiți”.

Biblia este o carte complexă, dar tema centrală a ei este simplă. Este istoria răscumpărării. Începe cu omul creat perfect și pus într-o grădină perfectă — Edenul. Apoi se arată perechea originară — Adam și Eva — păcătuind și aruncând întreaga rasă în consecințele păcatului — moartea.

Biblia se încheie cu restaurarea omului la perfecțiune pe un pământ perfect, curățat de profanările păcatului — inclusiv moartea.

Între acestea ea țese istoria făgăduinței și a împlinirii ei, a deznădejdii și a speranței, a prezicerii și a realității, a răscumpărării omului printr-un om — Isus.

Apostolul Pavel rezumă tot mesajul Bibliei în două propoziții:

„Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos, toți vor fi făcuți vii”. 1 Cor. 15:21, 22

O balanță simplă ilustrează bine aceasta. Adam a păcătuit și a adus asupra sa și a urmașilor săi pedeapsa meritată, moartea. Balanța dreptății a cerut-o. Cristos a murit ca preț corespunzător — un om perfect pentru un om perfect — să compenseze pentru păcat și să echilibreze iarăși balanța. Simplu! Scriptural! Adevărat!

Din această sentință asupra neamului omenesc trebuie să fie mântuiți sau salvați deci toți oamenii. Mântuirea le este garantată tuturor oamenilor prin moartea lui Cristos — celor buni și celor răi.

Dar un lucru este să primești mântuirea, și alt lucru este să-ți menții acea mântuire. În timp ce moartea lui Isus promite viață pentru toți cei din morminte, nu promite că acea viață va fi menținută veșnic.

Adam și Eva au primit viață în grădina Edenului. A fost un dar. A fost harul lui Dumnezeu. Ei puteau avea acea viață pentru totdeauna, dar n-au menținut-o pentru că au păcătuit.

Tot așa, în împărăția lui Dumnezeu toți oamenii vor primi viață. Ei nu vor face nimic pentru a o câștiga. Va fi darul harului lui Dumnezeu. Și ei vor putea menține acea viață pentru totdeauna. Dar o vor menține?

Aici trebuie să fie examinată a doua expresie din declarația lui Pavel către Timotei:

„Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului”. 1 Tim. 2:4

Să observăm ordinea! Dumnezeu vrea ca mai întâi toți oamenii să fie mântuiți, salvați, și apoi să vină la cunoștința adevărului. Nu v-ați aștepta ca ordinea să fie inversă? Ca mai întâi oamenii să cunoască adevărul — să-L cunoască pe Isus — înainte de a fi salvați. Așa ar fi logic. Dar nu așa zice Biblia.

Planul lui Dumnezeu este ca oamenii să audă glasul Fiului Omului și să iasă afară din morminte, apoi să fie instruiți în cunoștința adevărului. De aceea este împărăția. Sunt două părți. Mai întâi să învie toți oamenii din mormânt.

Apoi să fie instruiți în legile lui Dumnezeu, așa încât să le poată respecta, ca să-și mențină viața care li se va da.

Acesta este planul lui Dumnezeu!

Aceasta este frumusețea împărăției!

Aceasta este promisiunea Bibliei.

Dar aceasta nu-i dă omului o a doua șansă? I-ar da într-adevăr dacă păcatul și răul L-ar fi luat pe Dumnezeu prin surprindere. Dar nu L-au luat, fiindcă Dumnezeu a permis păcatul și răul cu un scop. Învierea din morți a tuturor nu este a doua șansă, ci este numai completarea a ceea ce Dumnezeu avea în plan inițial pentru om.

Înainte de a merge mai departe, vrem să menționăm că la sfârșitul acestui program vă vom spune cum puteți obține gratuit o broșurică intitulată “Împărăția Lui Dumnezeu”.

În ea se vorbește mai detaliat despre împărăția lui Dumnezeu.

Ne întoarcem la subiect:

Unii ar putea întreba: Dacă împărăția lui Dumnezeu este atât de minunată, de ce se amână atât de mult? Isus a murit acum aproape 2000 ani și încă nu vedem nici o împărăție. În loc de îmbunătățire, mulți simt că situația lumii se înrăutățește. Deci, de ce se amână atât de mult?

Biblia arată trei motive pentru această amânare. PRIMUL, pentru a popula în întregime Pământul; AL DOILEA, pentru a lăsa pe om să aibă experiența deplină cu păcatul și consecințele lui; și AL TREILEA, pentru a se dezvolta o clasă de oameni care vor conlucra cu Cristos în ridicarea rasei umane la viață, perfecțiune și fericire.

La început, când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în grădina Edenului, i-a dat o misiune.

„Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: “Fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l”.” Gen. 1:28

Astăzi experții spun că Pământul a ajuns deja la o explozie demografică ce amenință însăși existența.

Dar este oare adevărat? Biblia arată că omul este pe această planetă cu ceva mai mult de 6.000 de ani. Populația totală de la creare până în prezent a fost estimată la între 30 și 50 de miliarde. Aceasta este mult!

Totuși, și pământul este mare! Cincizeci de miliarde de oameni ar încăpea pe insula Noua Zeelandă dacă fiecare persoană ar avea un spațiu de 5,57 m2. Dar acela nu este un spațiu suficient, veți zice. Adevărat! Dar nici Noua Zeelandă nu ocupă un spațiu mare pe pământ!

Omul are nevoie de spațiu nu numai să locuiască, ci și să-și obțină hrana necesară pentru menținerea vieții. Și aceasta a fost prevăzută în planul lui Dumnezeu.

Să observăm iarăși cuvintele profetului Isaia: “Deșertul și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori și se va bucura din plin, da, se va bucura cu cântece de veselie.” Is. 35:1, 2

Deșertul va înflori ca trandafirul. Astăzi deșertul se întinde pe mii și mii de kilometri pătrați — Sahara, Gobi, marele deșert din sud-vestul Americii, centrul Australiei. Nenumărați kilometri sunt suprafețe pustii, neproductive și acoperite de tufișuri. Gândiți-vă la toate acestea înflorind ca trandafirul. Gândiți-vă la locurile productive din lume: Ucraina, provinciile vaste de preerie din Canada, marile câmpii din Statele Unite. Gândiți-vă la acestea împreună cu marea suprafață a deșerturilor de astăzi! Da, există spațiu pentru încă mai mulți. Și Dumnezeu le-a spus “să umple pământul”. Această “umplere” a pământului este unul dintre motivele marii amânări în introducerea împărăției pentru care am fost învățați să ne rugăm.

Un alt motiv al amânării este pentru ca omul să aibă o experiență completă cu păcatul și consecințele lui.

Experiențele omului pe pământ au fost grele. Omul nu numai că a trebuit să-și câștige existența cu “sudoarea feței”, dar și dezastrele naturale — inundații, cutremure, erupții vulcanice — au înmulțit suferințele umane. Pe lângă acestea,  brutalitatea omului față de om a umplut de repulsie pe toți oamenii decenți.

Vrea omul să trăiască veșnic în astfel de condiții? Dacă există Dumnezeu, de ce a permis astfel de suferință?

Există un scop pentru tot răul acesta. Să ascultăm cuvintele împăratului Solomon:

„Mi-am pus inima să cercetez şi să adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor “. Ecles. 1:13

Păcatul a fost introdus pe pământ prin intervenția unei persoane rele — Satan. Influența lui a făcut ca răul să devină epidemic. Fiecare ființă din lume se poate recunoaște în cuvintele lui David:

„Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea”. Ps. 51:5

Unul dintre motivele succesului împărăției lui Dumnezeu se bazează pe o premisă simplă, că această influență rea va fi restrânsă — Satan va fi legat.

„Apoi am văzut un înger coborându-se din cer, având cheia Adâncului și un lanț mare în mână. El a pus mâna pe balaur, șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp.” Apoc. 20:1-3

Cu Satan legat în timp ce oamenii vor fi educați în legile lui Dumnezeu și ale dreptății, ei vor avea minunata oportunitate să compare două stiluri de viață — cel din viața aceasta în păcat, cu urmările lui de suferință, boală și moarte, și cel în dreptate, în împărăție, cu consecințele ei de fericire, sănătate și viață. Există vreo îndoială ce vor alege?

Da, parafrazat înțeleptul a spus:

„Iată o preocupare obositoare, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor, ca să fie umiliți prin ea.” Ecles. 1:13

Comparând viața scurtă a omului în păcat și rău cu eternitatea vieții în condițiile împărăției, toți vor spune în cuvintele apostolului Pavel:

„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 1 Cor. 2:9

Dar mai există un motiv pentru această amânare. Lucrarea împărăției este o lucrare mare. În Planul lui Dumnezeu sunt prevăzute ajutoare care să-L asiste pe Isus în această mare lucrare de ridicare a lumii. Când Isus va domni, unii vor domni cu El.

„Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El; dacă Îl tăgăduim, și El ne va tăgădui”. 2 Tim. 2:12

„Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani”. Apoc. 20:6

Alegerea și pregătarea acestei clase a durat de la moartea lui Cristos până în prezent. Aceștia vor fi cu Domnul lor în cer:

„Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este.” 1 Ioan 3:2

Astfel vedem trei motive pentru lunga amânare a împărăției lui Dumnezeu:

Primul, umplerea Pământului

Al doilea, permiterea experienței omului cu răul și cu urmările lui

Al treilea, timp pentru alegerea clasei bisericii ca să fie colaboratori cu Cristos în împărăție.

Aceasta ne duce la întrebările: Când va veni împărăția? Este aproape?

Cum vom ști?

Profeția arată că împărăția este foarte aproape!

Biblia dă multe semne ale schimbărilor care vor avea loc în condițiile din lume la introducerea împărăției. Multe dintre aceste semne se găsesc în cuvântarea Domnului nostru Isus, din Matei capitolul 24, care se bazează pe o profeție din cartea lui Daniel, capitolul 12.

Vom arăta pe scurt doar patru dintre acestea:

Un timp de necaz care va amenința să distrugă tot ce este viu:

„Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din cauza acelor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.” Mat. 24:21, 22

Până la al doilea război mondial, când a izbucnit era războaielor nucleare, omul n-a avut capacitatea de a distruge întreaga creație. Astăzi cuvântul de coșmar “nimicire în masă”, mărește frica omului prin capacitatea de a distruge viața de mai multe ori.

Al doilea semn este explozia în creșterea cunoștinței și în rapiditatea transporturilor:

„Tu, însă, Daniel, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea, până la timpul sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește.” Dan. 12:4

Odată cu introducerea educației obligatorii și cu disponibilitatea tiparului, cunoștința a crescut exploziv — dublându-se la fiecare 5-8 ani!

Acestea au adus după sine un salt uriaș în viteza transporturilor. Lumea într-adevăr aleargă încoace și încolo. Noi uităm că numai cu 150 de ani în urmă străbunii noștri erau limitați la viteza unui cal, și cei mai mulți mureau fără să fi călătorit mai mult de câțiva kilometri de casă.

Al treilea semn este restabilirea Israelului ca națiune:

„Poporul Meu Israel … vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui … Îi voi planta în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău”! Amos 9:14, 15

Printr-un miracol modern, poporul care a pribegit fără patrie timp de aproape 2000 de ani, s-a întors în patria lui străveche. În ciuda multelor atacuri din partea dușmanilor mai numeroși, ei au rezistat și astăzi stau tari printre familiile neamurilor.

Al patrulea semn este propovăduirea Evangheliei în toată lumea:

„Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toate popoarele. Și atunci va veni sfârșitul.” Mat. 24:14

Numai la începutul anilor 1800 au fost înființate în Europa și în Statele Unite societățile biblice cu scopul distribuirii Scripturilor în întreaga lume. Astăzi Biblia continuă să fie cea mai bine vândută carte și a fost tradusă în peste o mie de limbi.

Să ascultăm iarăși cuvântul Domnului:

„Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape”. Luca 21:31

Noi trăim astăzi zile când omul are puterea de a distruge toată creația.

Trăim zile când cunoștința a crescut și mulți aleargă încoace și încolo.

Trăim zile când renașterea lui Israel în vechea lui patrie este un fapt.

Trăim zile când Evanghelia — Biblia — este publicată în întreaga lume.

De aceea trăim zilele când împărăția lui Dumnezeu este foarte aproape!

Ce perspectivă!

Da, omul s-a rugat pentru multe lucruri. Însă nu s-a rugat pentru nici un alt lucru atât de intens sau atât de mult, cum s-a rugat pentru împărăție.

„Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”. Mat. 6:9, 10

Sunt multe alte scripturi și asigurări de binecuvântare în această împărăție pe care noi n-am avut timp să le discutăm aici. Pentru un studiu mai detaliat al subiectului împărăției promise a lui Dumnezeu, scrieți solicitând broșura gratuită „Împărăția lui Dumnezeu”.

Pentru a solicita broșura gratuită vă rugăm să ne vizitați la pagina de internet www.adevarprezent.com, unde puteti accesa multe alte resurse creștine.