Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 3 


EL VINE CU NORII”

Iată, El vine cu norii şi orice ochi Îl va vedea, şi cei care L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului vor plânge din pricina Lui.” Apocalipsa 1:7.

R 5269 W. T. 1 iulie 1913 (pag. 200-201)

Această scriptură este în general citată ca o dovadă că Domnul nostru Isus la a doua Sa Venire va fi văzut de întreaga familie umană; că toţi se vor boci când Îl vor vedea; că va fi o zi tristă pentru ei — în special pentru evrei. Gândul nostru referitor la acest pasaj, în lumina altor scripturi, este diferit de acesta. Mai întâi, Domnul Însuşi a spus: Încă puţin, şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea”. Numai urmaşii credincioşi ai Domnului urmau să-L vadă. Apostolul Pavel explică faptul că urmaşii lui Isus Îl vor vedea pentru că ei trebuie să fie schimbaţi prin Întâia Înviere, într-o clipă, într-o clipeală din ochi”. Scripturile arată clar că starea actuală a Domnului nostru este cerească, stare spirituală, nu numai ca starea pe care a avut-o înainte de a veni în lume, ci una încă şi mai înaltă.

Domnul S-a rugat Tatălui să fie slăvit cu slava pe care a avut-o înainte de a veni în lume — înainte de a fi lumea”. Tatăl L-a asigurat că L-a slăvit şi Îl va mai slăvi (Ioan 17:5; 12:28 Manuscrisul Vatican). Scripturile de asemenea ne asigură că Domnul nostru în starea Sa slăvită este mult mai presus de îngeri, stăpâniri şi puteri (Filip. 2:9, 10). Când a fost om, a fost cu puţin mai prejos decât îngerii” (Evr. 2:6-9). Scripturile declară că Domnul este acum reprezentarea exactă a persoanei Tatălui (Evr. 1:3), şi de asemenea declară despre El: pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea”.

Altă Scriptură ne spune că venirea lui Cristos va fi pentru binecuvântarea lumii. Chiar obiectivul venirii Sale va fi pentru ridicarea rasei sărmane şi căzute. Sf. Petru ne spune că vor fi timpuri de înviorare”, timpurile restabilirii tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura TUTUROR sfinţilor Săi proroci din vechime”. Fapte 3:19-21.

Cum vom armoniza această din urmă afirmaţie cu cea din textul nostru, care spune că El va veni cu nori; că orice ochi Îl va vedea; şi că toată omenirea va plânge din pricina Lui”? Răspunsul este că, în armonie cu alte scripturi, venirea cu norii ar semnifica venirea într-o perioadă de necaz — cuvântul nori” fiind folosit să semnifice necaz — în Ziua întunecată. El vine în nori, prin aceea că la timpul când Se va arăta lumii va fi o Zi foarte întunecată pentru ea — un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi (Mat. 24:21). Aceea va fi o Zi întunecată, noroasă.

În Ziua aceea, în cele din urmă toţi ochii vor fi deschişi; şi toată omenirea Îl va vedea cu ochii înţelegerii — Îl va vedea în sensul în care Îl vedem noi acum şi avem cunoştinţă despre El şi despre Tatăl. Un orb vede în acelaşi sens. El spune: Acum văd” — însemnând că vede cu vederea mintală. Este cu mult mai bine să vezi cu mintea decât cu vederea naturală.

Întunericul acoperă acum pământul. Dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile celor necredincioşi” (2 Cor. 4:4). Există foarte multe minţi oarbe în prezent. Ele nu cunosc obiectivul venirii lui Cristos. Nu au învăţătura scripturală în privinţa venirii Lui. Dar ochii lor orbi vor fi deschişi. Orice fiinţă umană va ajunge la înţelegerea faptului că Împărăţia Domnului este pentru binecuvântarea tuturor familiilor pământului” conform promisiunii lui Dumnezeu, făcută lui Avraam şi tuturor profeţilor care i-au urmat.

Evreii vor ajunge să-L recunoască. Apostolul Pavel spune: O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra plinătatea neamurilor. Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit” (Rom. 11:25, 26) din orbirea lui, din ignoranţa lui, din înţelegerea greşită când El li S-a prezentat la prima Venire. Altă scriptură spune că atunci când Îl vor vedea, vor recunoaşte semnul Fiului Omului, atunci toate popoarele pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu mare slavă” (Mat. 24:30). Profetul spune că acei care L-au străpuns” Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu (Zah. 12:10). Astfel Îl vor aprecia pe Cristos şi ochii lor vor fi primii care se vor deschide. Dar în acelaşi timp, când ochii lor vor începe să vadă din întunecime, nu va fi ceva ce se poate vedea cu ochii naturali.

Înainte de toate trebuie să fie o parousia, sau prezenţă a lui Cristos care va fi cunoscută numai de Biserica Sa, clasa Miresei Sale. Punctul culminant al lucrării Sale în parousia va fi adunarea Bisericii la Sine prin Întâia Înviere. Scripturile continuă şi spun că El Se va descoperi într-o flacără de foc, aducând răzbunare.

Norii cerului” reprezintă bine confuzia în general. Lumea pentru un timp nu va fi conştientă de prezenţa Sa. Dar treptat va ajunge să ştie că se află în timp de strâmtorare, Ziua mâniei, în care trebuie să se sfârşească acest Veac. Atunci se vor jeli. Toată lumea se va boci. Dacă lumea s-a bocit în trecut, cu atât mai mult ne aşteptăm la aceasta când necazul va fi general. În mijlocul acelui necaz vor învăţa treptat despre harul lui Dumnezeu. Vor afla că egoismul omului a fost aşa controlat încât să ducă la Împărăţia glorioasă a lui Mesia, prin care trebuie să vină toate binecuvântările pe care le-a promis Dumnezeu.