Nişte întrebări interesante

R 5031 W. T. 15 mai 1912 (pag. 169-170)

Împărăţia lui Mesia va fi spirituală

Întrebare — Ce se înţelege prin Împărăţia lui Mesia?

Răspuns — Noi înţelegem că Împărăţia lui Mesia va fi spirituală, invizibilă muritorilor şi totuşi atotputernică pentru îndeplinirea marilor lucruri promise în Lege şi Profeţii. Imperiul pe care El îl va stabili, invizibil oamenilor, va lua locul Imperiului lui Satan, care este de asemenea invizibil. Împăratul Slavei îl va înlocui pe Prinţul Întunericului. Principalii printre agenţii şi reprezentanţii pământeşti ai lui Mesia vor fi Avraam, Isaac şi toţi Profeţii, înviaţi la deplină perfecţiune umană. În loc de a fi părinţi, ca înainte, ei vor fi copiii lui Mesia, pe care El îi va face „prinţi în toată ţara” (. 45:16). Naţiunea lui Israel se va uni rapid cu această Împărăţie. În cele din urmă fiecare naţiune va veni în armonie cu Mesia şi toţi oamenii vor fi privilegiaţi să vină sub Noul Legământ al lui Israel, stabilit atunci de marele „Sol al Legământului în care găsiţi plăcere” — . 31:31-34; Mal. 3:1-3.

Gloriosul Mesia, pe care evreii îl identifică cu „marele prinţ Mihail, ocrotitorul fiilor poporului tău” (Dan. 12:1), mahomedanii Îl aşteaptă de asemenea şi-l identifică cu Mahomed din trecut. Masonii Liberi aşteaptă de asemenea pe acelaşi personaj glorios şi în tradiţiile lor îl identifică cu Hiram Abiff, marele Maestru Mason. Pe acelaşi mare Mesia, Mihail, Arhanghelul, antitipul lui Melhisedec, atât Preot cât şi Împărat, noi îl identificăm cu „Omul Cristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: această mărturie a fost dată la timpul ei” — 1 Tim. 2:6.

Dar când Marele Împărat va apărea în Gloria Sa şi Îşi va stabili Împărăţia cu Israelul, El va fi, după cum este promis de către Profeţi, „comoara tuturor neamurilor” (Hag. 2:7). Atunci toţi ochii orbi vor fi deschişi şi toate urechile surde vor fi destupate (Isa. 35:5). Atunci, cine este El şi cum să fie identificat cu Sămânţa lui Avraam şi cu ramura lui David, va fi clar cunoscut tuturor din cer şi de pe pământ. Nu acum, ci atunci când Împăratul va domni cu dreptate, toţi vor înţelege pe deplin semnificaţia profeţiei lui (Zaharia 12:7-10) şi a Psalmului 22:16. Mulţumiţi că Mesia va arăta Adevărul în Ziua descoperirii Sale, noi suntem bucuroşi să atragem atenţia evreilor, mahomedanilor, creştinilor, tuturor, asupra gloriosului Mesia şi asupra marii lucrări de binecuvântare pentru toate naţiunile, pe care Dumnezeu o va îndeplini prin Sămânţa lui Avraam, după Legământul Său şi Jurământul Său.

___________

Perfecţiunea va asigura protecţie împotriva accidentelor

Întrebare — Vor fi accidente şi moarte în timpul Mileniului în afară de păcătoşii care vor merge în Moartea a Doua?

Răspuns — În timp ce domnia lui Cristos va fi o domnie a dreptăţii spre viaţă, nu trebuie să înţelegem că moartea adamică va înceta imediat ce Mesia Îşi va începe domnia, pentru că se spune că El trebuie să domnească până când va stăpâni peste toţi vrăjmaşii (1 Cor. 15:25, 26). Se înţelege deci că oamenii vor fi mai mult sau mai puţin în moartea adamică în timpul miei de ani şi se vor ridica treptat din imperfecţiunea şi moartea adamică la perfecţiunea naturii umane. Trebuie să ne amintim că Împărăţia, aşa cum va fi stabilită la începutul Veacului Milenar, va fi constituită din Noul Ierusalim — adică Biserica glorificată, al cărei Cap este Cristos (c. 21:1-8). În timpul miei de ani lumea va veni în armonie cu acest aranjament. Pentru toţi cei care astfel vor veni în armonie va fi un aranjament binecuvântat prin care vor fi protejaţi de orice pedeapsă pentru imperfecţiuni. Putem rezonabil presupune că după ce se va ajunge la perfecţiune nu vor mai fi accidente, întocmai cum avem motiv să presupunem că în cer nu este nevoie de chirurgi, doctori, ambulanţe etc. „Nu se va face nici un rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu

[Împărăţie]” (Isaia 11:9). Voia lui Dumnezeu se va face pe Pământ precum se face şi în ceruri. Citim că nu va mai fi nici suspin, nici plâns, nici moarte.

________

Va fi determinată de

încercarea finală

Întrebare — Va include restabilirea dreptul la viaţă veşnică, sau acest drept va fi determinat de încercarea finală care va veni la sfârşitul Veacului Milenar?

Răspuns — Perfecţiunea i-a fost dată iniţial lui Adam; şi în virtutea perfecţiunii, el a avut dreptul să continue să trăiască, dacă era ascultător. Dar aşa cum Dumnezeu a văzut potrivit să încerce pe tatăl Adam, tot aşa va încerca şi familia umană. Şi încercarea finală, după ce Împărăţia va fi predată Tatălui, va fi în privinţa încercării vredniciei lor de a obţine aceste drepturi de viaţă şi de a le păstra veşnic. Mia de ani de domnie a lui Cristos va fi pentru aducerea omenirii la perfecţiune. La sfârşitul acelei domnii, cei care vor fi atins perfecţiunea vor fi predaţi Tatălui. Noul Legământ va fi realizat pentru ei tot ce a fost intenţionat să realizeze. Dar înainte ca Dumnezeu să-i considere vrednici de plinătatea vieţii veşnice, El va avea grijă ca toţi să fie încercaţi individual şi fără niciun Mijlocitor. Putem fi siguri că încercarea va fi una hotărâtoare şi dreaptă.

________

Aplicabilă la două clase

Întrebare — Cui le vorbeşte apostolul când spune: „Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie”? Romani 12:1.

Răspuns — Aceste cuvinte sunt aplicabile în mod potrivit la două clase. Mai întâi, ele se aplică la o clasă numită „fraţi”, în sensul că ei nu mai sunt împotrivitori, ci simpatizanţi, în armonie cu cei consacraţi. Apostolul îi îndemna pe aceştia să completeze lucrarea harului pe care ei o începuseră deja. Apoi, textul se aplică acelora care au făcut consacrarea, şi îi îndeamnă ca ei să completeze lucrarea. Vă îndemn, fraţilor, ca zi de zi să faceţi acest lucru de a vă prezenta trupurile ca sacrificii vii până ce lucrarea va fi împlinită. Acesta, spune el, este un serviciu înţelept, acceptabil pentru Dumnezeu.

Deşi Sf. Pavel nu spune cum marele Avocat va face sacrificiul acceptabil, totuşi acest lucru trebuie înţeles de către creştini, care ştiu că ei sunt acceptaţi în Cel Preaiubit. După ce această clasă a renunţat la viaţa lor, după ce au pus totul în mâinile Domnului, ei înţeleg că ei înşişi, ca membri ai Corpului lui Cristos, trebuie să moară zilnic. Astfel zilnic ne vin ocazii să ne jertfim viaţa în serviciul Domnului. În timp ce această moarte este zilnică, în alt sens al cuvântului este un sacrificiu până la sfârşitul vieţii. Domnul nostru Isus a spus: „Dar am un botez cu care să fiu botezat şi cât de mult doresc să se îndeplinească!” (Luca 12:50). Într-un sens sacrificiul Său a fost acceptat la Iordan. În alt sens a fost zi de zi până când acel botez a fost completat pe cruce şi El a strigat: „S-a sfârşit!”

_______

Poate avea două aplicări

Întrebare —„Căci iată, Stăpânul, Domnul oştirilor, va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice mijloc de trai, orice rezervă de pâine şi orice rezervă de apă” (Isaia 3:1). Ce înseamnă aceasta?

Răspuns — A existat o foamete care a venit peste Iudeea. Oamenii n-au avut destulă hrană şi apă. Ei sunt încă foarte mult în starea lui Ismael când Agar l-a lăsat să moară. În timpul Veacului Evanghelic, bieţii evrei au fost înfometaţi. Au fost fără nici o comunicare cu Dumnezeu.

Acelaşi profet, din ale cărui scrieri inspirate este luat textul de mai sus, ne spune despre o altă clasă căreia „i se va da pâine, şi nu-i va lipsi apa” (Isa. 33:16). Ei vor fi bine îngrijiţi, bine protejaţi, şi vor avea şi pâine şi apă. Acest text s-ar fi putut aplica la evreii de pe vremea distrugerii Ierusalimului şi s-ar putea aplica la oricare evrei şi la alţii, care, de atunci încoace, şi-au pus încrederea în Domnul, şi cărora El le-a dat ce le-a fost de lipsă pentru întărirea vieţii. Când ne uităm astăzi în jurul nostru, găsim pe mulţi din Israelul nominal, cărora le este foame, sete. Ei încearcă să se convingă că sunt bine hrăniţi; şi majoritatea dintre ei nu-şi dau seama că sunt săraci şi goi, nehrăniţi şi orbi. Între timp Biserica lui Cristos este în locul cel protejat. Totul lucrează împreună spre binele lor. Pâinea şi apa le sunt sigure. „Căci Domnul … nu lipseşte de nici un bine pe cei care umblă în integritate”; „El face pe cei smeriţi să umble în dreptate, El învaţă pe cei smeriţi calea Sa” (Psa. 84:11; 25:9).