Vol. 21, Noiembrie-Decembrie 2013, Nr. 1 


RAPORT ANUAL PENTRU ANUL 1912

SOCIETATEA DE BIBLII ŞI TRATATE TURNUL DE VEGHERE

1 decembrie 1911-1 decembrie 1912

R 5144 W. T. 15 decembrie 1912 (pag. 383-387)

Anul nostru fiscal începe şi se sfârşeşte la 1 decembrie. A fost unul din cei mai interesanţi şi mai plini de succes ani din experienţa Societăţii noastre. Cu fiecare zi părea că avântul lucrării creşte. Cei care se bucură de lumina Adevărului Prezent de ani de zile, par în general a se maturiza în caracter creştin şi în zel iubitor pentru Domnul, pentru Adevăr şi pentru fraţi. Nimic nu ne bucură mai mult decât aceasta.

Cel mai interesant lucru după acesta este trezirea evidentă a creştinilor cugetători din toate denominaţiile. Mulţi copii dragi ai lui Dumnezeu au trăit ani de zile într-un fel de letargie religioasă. Uneori ei au visat la convertirea lumii, numai ca să fie treziţi cu asprime la o nouă înţelegere că, dacă păgânii ar fi aduşi la aceeaşi civilizaţie care predomină în creştinătate, voia lui Dumnezeu ar fi la fel de departe ca întotdeauna de a se face pe pământ ca şi în cer. Alţii au avut coşmaruri de groază când îşi aminteau învăţăturile crezurilor lor — când îşi aminteau vechea teorie că toţi, în afară de puţinii Aleşi evlavioşi, îşi vor petrece eternitatea în chin.

Cei care se trezesc, în mod foarte general se rătăcesc în necredinţa Criticii Radicale”, a teoriilor Evoluţiei şi în general se îndoiesc de orice. Alţii se rătăcesc în Ştiinţa Creştină şi caută să se convingă că durerile şi bolile sunt numai imaginaţie etc., etc. Iar alţii se rătăcesc în Gândirea Nouă etc., numai să găsească în aceasta nisipuri mişcătoare periculoase. În providenţa Domnului, mulţi din aceste clase au fost aduşi în anul trecut în contact cu învăţătura Bibliei, pe care cu toţii am pierdut-o de aşa mult timp sub molozul teoriilor şi tradiţiei umane.

A fost o adevărată plăcere să observăm, cu trecerea săptămânilor, prezenţa crescută la adunări şi numărul crescut de adunări care s-au ţinut, şi dezvoltarea peste tot a fraţilor credincioşi ca vestitori ai veştilor bune”. A fost o mare satisfacţie să citim unele din scrisorile calde, încurajatoare, care au fost primite de la suflete flămânde. Unele spun despre dulceaţa Adevărului chiar de la prima auzire a lui. Altele spun despre cum Cuvântul lui Dumnezeu devine tot mai preţios, pe măsură ce studierea lui continuă în lumina Planului divin al Veacurilor. Sigur că Turnul de Veghere este locul favorizat pentru o trecere în revistă a întregului câmp de Seceriş!

Domnul a binecuvântat mult pe fraţii care s-au angajat în lucrarea extinsă a adunării, în special în Marea Britanie şi America. În acest Departament există loc pentru talentele fiecărui copil consacrat al lui Dumnezeu. Secerişul este mare. Lucrătorii sunt puţini. Toţi care se roagă Domnului să trimită mai mulţi lucrători veghează cu zel, desigur, după ocazii de a participa ei înşişi în lucrare. Şi toată această energie aduce roade. Nu există nimic asemenea ei în toată lumea. Nu există stimulente băneşti! Totul se face din iubire pentru Domnul şi pentru Adevărul Său, şi dintr-o mare dorinţă de a vesti virtuţile Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”. Binecuvântarea este îndoită. Nu numai că mulţi sunt aduşi astfel în lumină şi făcuţi să se bucure în plinătatea Mântuitorului nostru şi a marii Lui mântuiri, ci şi că toţi lucrătorii primesc înviorare spirituală, în măsura în care ei caută să-şi dea viaţa şi talentele în lucrarea Secerişului.

ADEVĂRUL ÎN CÂMPURILE STRĂINE

Cititorii noştri sunt conştienţi că Societatea noastră a făcut ceva în Africa de Sud şi în India de Sud în ultimii trei ani. Evident, binecuvântarea Domnului într-o măsură asupra lucrării în ţările străine a condus la trimiterea unui comitet al AISB să vadă condiţiile păgânilor şi să raporteze. Raportul a fost dat în prima parte a anului şi a fost publicat într-un număr special al acestei reviste. Am primit mărturii favorabile în privinţa adevărului acestui raport, şi spiritul amabil cu care acele adevăruri, nu cu totul măgulitoare, au fost prezentate. Unele dintre acestea au venit din ţările străine.

Ca rezultat al acelei investigaţii, s-a decis că era justificată cheltuirea în ţările păgâne a unei sume din fondurile Societăţii pentru vestirea Evangheliei Împărăţiei acolo. În consecinţă, a fost tipărită literatură gratuită în şase din principalele limbi din India, în două limbi principale din China, în japoneză şi în coreeană. Această literatură a fost intenţionată în principal pentru cei care-l mărturiseau pe Cristos. Dar rapoartele arată că mulţi necreştini au manifestat dorinţa de a studia acele lucruri.

Relatarea biblică despre alegerea Bisericii pentru a fi comoştenitoare cu Isus în Împărăţia Mesianică a fost nouă şi plăcută pentru mulţi dintre indigenii creştini şi pentru alţii; şi asigurarea Bibliei prezentată lor, că prietenii şi străbunii lor care au murit în întunericul păgânismului nu erau în purgatoriu, nici în iadul de chin veşnic, ci în iadul biblic, mormântul, a fost o uşurare pentru mulţi. Caracterul lui Dumnezeu, eliberat de îngrozitoarea pată asupra lui din partea crezurilor noastre, a strălucit mai viu în faţa multora. Putem fi siguri că efectul asupra inimilor oneste de pretutindeni este acelaşi; şi anume, că dragostea lui Dumnezeu ne constrânge”.

Lucrarea În sudul Indiei

În India de Sud, unde a început Societatea Misionară Londoneză, acum mai bine de 100 de ani, unde aceasta a înfiinţat colegii etc., câmpul părea copt pentru Evanghelia Împărăţiei pe care le-am trimis-o noi. Când oamenii au auzit şi au citit despre timpul bun care vine, aceasta i-a înveselit. Potrivit rapoartelor, misionarii se străduiesc să împiedice pe oameni de a auzi, chiar ameninţând cu excomunicarea pe acei care vin la adunările noastre, şi, mergând mai departe de atât, ameninţând să excomunice familiile întregi, chiar dacă un singur membru vine la adunările noastre. Şi mai departe, s-a raportat că au declarat că nu vor permite nici o căsătorie între unul dintre credincioşii lor şi unul care ar veni să audă şi să se bucure de veştile bune de mare bucurie care va fi pentru tot poporul”. Dar în pofida tuturor ameninţărilor şi străduinţelor, şi a influenţării şi a orezului (hrană dată ca momeală, n.t.), inimile flămânde au venit la adunările noastre şi au primit fărâmituri de mângâiere, care le sunt de folos în viaţa actuală şi-i pregăteşte, credem noi, pentru viaţa viitoare.

Ultimele rapoarte din India de Sud sunt că misionarii din zona aceea, incapabili să stăvilească popularitatea adunărilor noastre biblice, au fost obligaţi să înceapă instruire biblică asemănătoare în privinţa Împărăţiei. Ei bine, dacă este din duh de ceartă sau din alte motive, suntem bucuroşi că Împărăţia lui Mesia este vestită oricui vrea să fie isralelit adevărat” din îndepărtata Indie.

Dacă toţi misionarii ar predica Evanghelia Împărăţiei, dacă toţi ar spune oamenilor Adevărul biblic despre plata păcatului” şi despre darul lui Dumnezeu”, venirea lui Mesia, îndepărtarea blestemului şi revărsarea binecuvântării lui Dumnezeu, şi ar anunţa că această mare încheiere a Planului divin este aproape, ce bucuroşi am fi! Dacă acum eforturile noastre i-au trezit ca să le dea oamenilor adevăratul Mesaj al Bibliei, suntem bucuroşi.

Fără îndoială sunt misionari sinceri, dar aceştia sinceri sunt stânjeniţi şi împiedicaţi de limitările puse asupra lor în privinţa crezurilor — poveri care devin apăsătoare pentru toţi cei pe care Fiul îi face liberi”. Dar misionarii, ca şi pastorii interni din ţările civilizate, fiecare pare legat în lanţurile sale congregaţionale. Numai biruitorii” curajoşi ar putea măcar să gândească să rupă legăturile care-i leagă de rezerva lor de hrană, de onoarea oamenilor şi de toate oportunităţile pe care le cunosc pentru serviciul divin. Compătimim cu aceştia. De-ar putea lua o cale mai satisfăcătoare! De-ar exercita mai multă credinţă în Dumnezeu!

Dacă slujitorii au mare avantaj în toate felurile, în privinţa educaţiei, a timpului, a ocaziei pentru studiu etc., ei au şi încercări mai grele, fiindcă orice schimbare a bazei denominaţionale, pentru ei înseamnă practic tot ce au. Puţini dintre ei îşi dau seama că aceasta este tocmai proba pe care Domnul doreşte să o aducă asupra fiecărui chemat în timpul acestui Veac Evanghelic — credincioşie, loialitate, zel pentru Dumnezeu şi pentru Adevărul Său — chiar până la moarte, nesocotindu-şi dragă viaţa. Despre această clasă este scris: Ei vor fi ai Mei, zice Domnul, oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu”. Mal. 3:17.

Lucrarea pentru ziare

Foarte încurajatoare rapoarte ne vin în privinţa influenţei Adevărului care merge săptămână după săptămână prin presa publică a lumii vorbitoare de limba engleză. Aproximativ o mie patru sute de ziare publică în fiecare săptămână predicile noastre şi comentariile pentru Şcoala Duminicală. Adversarul nostru, adversarul lui Dumnezeu, Satan, este, desigur, nemulţumit acum, cum a fost cu o mie opt sute de ani în urmă, văzând că săracilor li se predică Evanghelia”.Totuşi, în pofida defăimărilor, denaturărilor şi atacurilor violente făcute de unii, binecuvântările lui Dumnezeu continuă cu lucrarea; şi aproximativ douăsprezece milioane de oameni au ocazia în fiecare săptămână să afle puţin despre Dumnezeu şi despre Cuvântul Său — Planul Său.

Unii s-ar gândi că fiecare creştin adevărat, de la fiecare amvon, din fiecare strană, ar mulţumi lui Dumnezeu că oamenilor pe care nu i-au putut aduce în biserici li se pune în faţa ochilor săptămânal într-o formă atractivă Mesajul Iubirii lui Dumnezeu. Ar fi regretabil dacă ar apărea undeva, ceva înrudit cu gelozia ca să otrăvească inima creştină împotriva unui confrate şi conlucrător creştin. Oricine este angajat în a semăna asemenea sămânţă şi a planta asemenea rădăcini de amărăciune va avea desigur dizgraţia divină pentru partea lui într-un fel oarecare. Dar ceea ce vrem să spunem este că, prin harul lui Dumnezeu, Evanghelia este propovăduită. Sufletele serioase sunt în proces de a fi găsite. Cei flămânzi sunt în proces de a fi hrăniţi şi de a fi făcuţi să se bucure. Dumnezeu este slăvit.

Să fim mulţumitori că avem vreo parte în această mare lucrare. Tot mai mult suntem convinşi că este lucrarea Domnului. Nu putem vedea cum a progresat atât de minunat, decât că este sub binecuvântarea Domnului. Lui Îi mulţumim. Ce dacă a provocat ici şi colo un spirit rău într-o clasă pe care Biblia o numeşte fiii lui Belial”? Ce dacă aceştia împlinesc faţă de noi Cuvântul Domnului care spune: Oricine din voi va trăi evlavios va suferi persecuţie?

Ce dacă primim de la unii ocări, defăimări, persecuţii? Nu ne-a prevenit oare Învăţătorul că aceasta va fi o parte din plata noastră, zicând: Vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi săltaţi de veselie pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înaintea voastră”. Sf. Pavel, care a suferit nu numai din pricina limbii oamenilor ci şi din a nuielelor lor, a declarat că experienţele actuale sunt strâmtorări uşoare, când sunt privite din punctul de vedere al slavei care urmează ca răsplată a îndurării credincioase.

Modul potrivit de a vedea aceste experienţe este să ne amintim de binecuvântata răzbunare pe care în curând vom fi pregătiţi să o măsurăm vrăjmaşilor noştri. În cuvintele Scripturilor, în curând vom îngrămădi cărbuni aprinşi pe capetele celor care ne persecută acum, binecuvântându-i, deschizându-le ochii înţelegerii şi ajutându-i să meargă înainte şi în sus, spre cunoştinţă mai mare de Dumnezeu şi armonie cu aranjamentele Sale graţioase. Acesta este felul de răzbunare pe care Dumnezeu o pregăteşte pentru cei care acum atât de grav Îl denaturează pe El şi Cuvântul Lui — din neştiinţă.

Să fim asiguraţi că neştiinţa mai degrabă decât reavoinţa este la temelia împotrivirii faţă de Adevăr. Aşa a fost la prima Venire. Mulţi dintre acei cărturari şi farisei şi preoţi de seamă au fost oameni destul de cumsecade. Ei aveau propriile lor teorii în privinţa Planului lui Dumnezeu — cum să fie împlinit. Planurile lor păreau mai bune decât al lui Dumnezeu fiindcă ei aveau minte lumească — nu erau israeliţi cu adevărat” — din inimă.

Nu pot oare fi spuse lucruri asemănătoare pe drept şi amabil în privinţa multora dintre cei proeminenţi din punct de vedere eclesiastic în timpul de seceriş actual? Dacă da, în loc să gândim prea aspru, să ne luăm indicaţia din cuvintele sf. Petru când, vorbind sub influenţa Spiritului sfânt, le-a spus evreilor pocăiţi: Ştiu, că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai-marii voştri”; şi cuvintele sf. Pavel: Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei”.

Astfel că neştiinţa este scuza pentru mult din răul care s-a făcut în lume printre cei care au purtat numele lui Cristos în cei o mie opt sute de ani trecuţi. Şi acelaşi lucru este adevărat şi astăzi. În timp ce căutăm să ne scăpăm de neştiinţă şi să ajungem la o mai clară înţelegere a Adevărului, se cuvine să avem compătimire faţă de aceia ai căror ochi ai înţelegerii sunt încă mai mult sau mai puţin orbiţi de către dumnezeul veacului acestuia”. Să ne rugăm pentru aceştia, aşa cum a făcut sf. Pavel zicând: Mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii”, ca să puteţi înţelege pe deplin, împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă”. Efes. 1:18; 3:18, 19.

Listele pentru Turnul de Veghere

Regulile poştei ne cer să menţinem la zi listele abonaţilor noştri. Când se termină abonamentele, numai puţin timp se poate lăsa pentru înnoire. Aceasta asigură ca lista noastră să fie validă. De câţiva ani i-am îndemnat pe prieteni ca în loc să le împrumute celor interesaţi revistele lor, să-i încurajeze să se aboneze şi ei la Turnul de Veghere şi la ziarele care publică predicile. Prietenii de Cauză au pus la dispoziţie un fond special din care pot fi plătite astfel de abonamente, astfel încât sărăcia nu trebuie să fie o piedică pentru a primi o rezervă regulată de hrană spirituală.

Ştim prin diferite moduri că lista noastră reprezintă numai partea mai mică a celor într-adevăr interesaţi de Mesajul Secerişului. Lista însă este în creştere treptată. Mulţi dintre voi veţi fi bucuroşi să ştiţi că acum publicăm cu treizeci şi cinci de mii de exemplare sau mai mult la fiecare număr. Vrem să sperăm la o creştere de cincisprezece mii sau mai mult în anul ce vine. Chestiunea este în mâinile voastre. Dacă primiţi o binecuvântare prin intermediul acestora şi dacă doriţi să daţi binecuvântările şi altora, asiguraţi-vă să-i informaţi în modul cuvenit.

Serviciul peregrinilor

Domnul continuă să binecuvânteze serviciul peregrinilor. Dorinţa Societăţii nu este să le furnizeze adunărilor propovăduire regulată, sau în vreun fel să-i elibereze pe ei de responsabilitatea propriei lor zidiri spirituale. Trimiterea frecventă de peregrini este limitată, prin umare, la oraşele mari, unde pare necesară o mărturie publică mai mare decât poate să dea adunarea locală. Chiar şi atunci, noi încurajăm adunările să continue studiile lor regulate, întocmai cum ar fi dacă peregrinii n-ar merge atât de frecvent.

Vizitele peregrinilor sunt intenţionate să servească un scop dublu: întâi, să ajute în prezentarea din când în când a unei mărturii publice pentru Adevăr — dar de preferinţă numai unul sau două discursuri publice la o vizită; al doilea, venirea peregrinului permite o ocazie excelentă de împrospătare şi întărire a Casei Credinţei. Lor li s-ar putea cere să ajute să descâlcească întrebările dificile care s-ar putea ridica, deşi în general în fiecare adunare ar putea fi unii destul de familiari cu Studiile În Scripturi ca să dea un răspuns scriptural la aproape fiecare întrebare importantă.

Multe adunări ale Studenţilor Bibliei ne-au scris că ei au ales prin vot pe editorul acestei reviste ca pastor al lor (păstor sau episcop subordonat). Noi sugerăm acestora ca fraţii peregrini să fie consideraţi în general ca ajutoarele noastre şi să fie primiţi ca atare. Aceasta nu înseamnă că învăţăturile pe care le dau, hrana spirituală pe care o prezintă, să fie primită neglijent sau fără a fi mestecată în mod cuvenit.

Mai degrabă Domnul vrea ca toate oile Sale dragi să-şi folosească mintea consacrată, împărţind drept Cuvântul Adevărului, dând atenţie specială sugestiei şi expunerilor celor despre care ei au motive să creadă că îi servesc potrivit voinţei lui Dumnezeu. Acest sfat se aplică la prezentările pastorului sau ale peregrinilor, sau ale bătrânilor locali — ale tuturor.

Ori de câte ori par a fi de dorit adunări publice, a nu se uita că una din necesităţile principale pentru astfel de ocazie este să se procure o sală adecvată, curată şi cu bună reputaţie. În multe privinţe sălile de concerte sau micile teatre de clasă bună sunt mai de dorit decât bisericile, fiindcă oamenii din toate denominaţiile şi cei care nu frecventează serviciile nici unei biserici se vor simţi mai în largul lor să vină. Fraţii învaţă treptat că este inutil să fie invitaţi oameni inteligenţi la o adunare ţinută într-un loc dărăpănat sau într-unul mai sus de un etaj de la nivelul străzii. Învaţă de asemenea că este necesar să se facă publicitate pentru adunări când se ţin în săli bune.

Pentru succes, cele trei lucruri trebuie să coopereze — un vorbitor capabil, o sală adecvată şi publicitate bună. În trecut s-a irosit mult efort publicitar pe săli slabe. Unde se dă de ştire că se doreşte o adunare publică, Societatea va rezerva duminicile, pe cât este posibil — în special dacă oraşul este de mărime rezonabilă şi dacă promisiunile în privinţa sălii etc. sunt încurajatoare. Creşterea înţelepciunii în aceste privinţe ajută la propăşirea lucrării în fiecare direcţie. Aceleaşi remarci se aplică într-un grad mai mic şi la lucrarea extinsă a adunării, prin care ne referim la adunările ţinute în satele şi oraşele înconjurătoare, de către acei bătrâni care au talent pentru vorbire publică şi ale căror servicii nu sunt necesare adunării locale care-i trimite. Societatea a avut plăcerea de a coopera pe aceste linii în timpul anului. Rezultatele sunt încurajatoare în toate modurile. Toate adunările care au acest talant de cheltuit şi care nu s-au angajat în această lucrare extinsă, să ne scrie imediat pentru amănunte. Această lucrare este în armonie cu instrucţiunea Învăţătorului, rugaţi-vă ca Domnul Secerişului să trimită mai mulţi lucrători în via Sa. Să lucrăm în timp ce ne rugăm. Mat. 9:38.

Serviciul peregrinilor În rezumat

Numărul total al slujitorilor angajaţi . . . . . . . . . . 60

Numărul total al oraşelor şi orăşelelor vizitate

. . . .5.788

Numărul total al adunărilor publice . . . . . . . . 3.683

Numărul total al celor prezenţi . . . . . . . . . . 564.707

Adunări semipublice ţinute . . . . . . . . . . . . . . . 9.881

Numărul total al celor prezenţi . . . . . . . . . . 248.293

Numărul de mile parcurse . . . . . . . . . . . . . . 622.373

STUDIUL BIBLIC EXTINS AL ADUNĂRII

Numărul de adunări raportate . . . . . . . . . . . . 3.595

Numărul celor prezenţi la adunări . . . . . . . 108.563

Numărul de exemplare din Publicaţie pentru toţi”                        şi alte anunţuri puse în circulaţie . . . . 1.732.870

Costul raportat al acelor adunări . . . . . . . . 9.389,02

Suma dată de Societate . . . . . . . . . . . . . . . . 1.003,18

DEPARTAMENTUL DE CORESPONDENŢĂ

În mod natural, corespondenţa creşte în fiecare an. Totuşi se observă o schimbare în caracterul comunicărilor. Cei care sunt de mult pe lista noastră pun mai puţine întrebări, aflând că au deja răspunsurile în Turnul de Veghere şi în cele şase volume ale Studiilor În Scripturi. Dar forţa noastră de lucru la birou este totuşi activ angajată în a răspunde la întrebările de la începători, care au primit literatura noastră şi doresc să primească în continuare hrană spirituală. Vă prezentăm aici numărul de scrisori primite şi numărul de trimiteri. Aici sunt cuprinse toate părţile lumii.

Numărul total de scrisori primite în 1912 — Brooklyn

 . . . . 143.756

Numărul de scrisori trimise în 1912 — Brooklyn

. . . . 264.190

Lucrarea colportorilor

Ne uimeşte cum continuă vânzarea Studiilor În Scripturi. Colportorii ne raportează că prin metoda nouă pe care o folosesc, ei pot vinde în general tot setul de şase volume la fel de uşor cum vindeau înainte un volum sau trei volume. Trezirea generală printre creştini permite multora dintre ei să se lumineze, pregătindu-i pentru Adevăr. Ei nu sunt mulţumiţi nici cu întunericul din trecut, nici cu necredinţa Criticii Radicale sau a Evoluţiei. Foamea sufletului este răspândită în lume — la un număr crescut de oameni. Mulţumim lui Dumnezeu că avem pentru ei adevărata Pâine a Vieţii, despre care atât ei cât şi noi am cântat atâta:

Dorinţele îmi mulţumeşte

Cum altceva nimic n-o poate face”.

Numărul de Studii În Scripturi etc., puse în circulaţie în timpul anului l-am raportat aici cu satisfacţie. Felicităm în mod special pe toţi dragii colportori. Aproape toate aceste cărţi au fost vândute de ei.

Numărul total de Studii În Scripturi puse în circulaţie în 1912 a fost 634.951.

LITERATURA GRATUITĂ PUSĂ În circulaţie

Micile noastre publicaţii Tribuna Poporului şi Publicaţie pentru toţi, puse în circulaţie în mare parte gratuite, au fost trimise pe scară largă în anul acesta în treizeci şi trei de limbi diferite. Prietenii, cititorii noştri, ştiind că pot primi literatură în orice limbă, se folosesc tot mai mult de acest privilegiu şi caută să le trezească interesul vecinilor. Aici remarcăm că majoritatea oamenilor pot servi Cauza Domnului mult mai bine dând un pliant însoţit de câteva cuvinte de recomandare, decât să caute să explice Planul divin. Atâţia uită, când spun altora despre Planul glorios al lui Dumnezeu, că ascultătorii lor sunt în necunoştinţă de el — că ei cunosc numai primele principii ale Evangheliei lui Cristos şi trebuie să fie învăţaţi din nou elementele de bază. Un învăţător trebuie să fie înţelept şi să dea numai felul şi cantitatea care va hrăni. Evr. 5:12-14.

Prea mulţi fac o greşeală, înecându-i pe prietenii lor cu hrană tare. Alţii fac greşeala de a vorbi prea lăudăros şi a face comparaţii neplăcute, zicând: Ce crezi tu şi ce credem noi. Suntem bucuroşi însă că toţi învăţăm treptat importanţa cuvintelor Învăţătorului, Fiţi prudenţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii”. Să ne aminim că nu cu mult timp în urmă toţi am fost într-un întuneric asemănător celui care predomină în general — şi totuşi am fost creştini.

De aceea, când vorbim cu prietenii noştri, să nu facem nici o aluzie că ei nu aparţin de familia lui Dumnezeu. Mai degrabă găsim că este mult mai bună calea de a ne clasa împreună cu toţi ca adevăraţi semeni, să recunoaştem că odată şi noi am fost în întuneric şi să exprimăm ideea că toţi creştinii ajung să fie mai luminaţi în privinţa învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă trăim acum în timpul cuvenit al lui Dumnezeu pentru descoperirea unora din tainele Planului glorios al veacurilor al lui Dumnezeu. Trăim acum în timpul despre care profetul Daniel a declarat: Cei înţelepţi vor înţelege” — clasa fecioarelor înţelepte. Dan. 12:10; Mat. 25:1-3.

Pliante distribuite, inclusiv Publicaţie

pentru Toţi Şi Tribuna Poporului

1 noiembrie 1911-1 noiembrie 1912

În limba engleză . . . . . . . . . . 34.672.475 exemplare

În toate celelalte limbi . . . . . 848.000   

Total pliante . . . . . . . . . . . 35.520.475 

Ca număr de pagini ar fi egal cu 481.632.950

Acestea de mai sus nu includ milioanele publicate în Marea Britanie şi Australia, nici în limbi străine.

Raport financiar

Când ne uităm în trecut, observăm o creştere constantă a sumei de bani donată în Fondul pentru Pliante, pentru promulgarea Adevărului. Fiecare an arată cu puţin mai bine decât cel precedent, şi cel actual nu este o excepţie de la această regulă. De asemenea, ne amintim că puţine dintre donaţiile noastre sunt mari — că nu mulţi dintre abonaţii Turnului de Veghere au mult din bunurile acestei lumi. Două lucruri îi uimesc pe vrăjmaşii şi pe prietenii noştri:

1) În timp ce toate denominaţiile creştinătăţii sunt la strâmtoare din cauza creşterii cheltuielilor şi a scăderii contribuţiilor, şi fiindcă le este ruşine să ceară mai mult decât au cerut, intrările noastre, dimpotrivă, fără solicitare, merg treptat înainte, aparent chiar cum este necesar. Sau mai degrabă, am spune, menţinându-ne la venitul intrărilor, suntem capabili să ducem lucrarea puţin câte puţin tot mai înainte cu fiecare an. Desigur, am putea face mult mai mult dacă am avea mijloace mai multe, dar nu ne îngrijorează aceasta, căci dacă Domnul doreşte să facem lucruri mai mari, El poate cu prisosinţă să ne dea mijloacele.

2) Celălalt punct care-i surprinde atât pe vrăjmaşi cât şi pe prieteni este volumul mare de lucrare realizată cu suma mică de bani cheltuiţi. Aceasta se atribuie faptului că nu plătim nici un salariu şi toate cheltuielile sunt menţinute la minim. Toată forţa noastră de lucru la casă şi la birou, de peste o sută de persoane, lucrează cu hărnicie, seriozitate, perseverenţă, făcându-şi serviciul ca pentru Domnul. Nu avem trântori. Toţi au cele necesare, decent, confortabil, aşa cum, credem noi, I-ar plăcea Domnului, dar cu foarte puţine cheltuieli. Acesta este un secret al capacităţii noastre de a face mai mult decât alţii cu aceeaşi sumă de bani. Urmează declaraţia financiară:

Plata deficitului din 1911 . . . . . . . . . . . . 22.415,93 $

Venitul de la Speranţe Bune”,

Fondul pentru Pliante etc. . . . . . . 200.767,51 $

Extinderea lucrării menţionată mai sus:

În Statele Unite şi Canada . . . . . . . . . . . . 134.228,43

Marea Britanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.038,60

Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.663,97

Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.562,12

Suedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338,04

Danemarca şi Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . 1.059,52

Africa de Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.298,77

Jamaica şi America de Sud . . . . . . . . . . . . . 3.933,69

Japonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,00

China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,00

Coreea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.028,62

India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.723,19

Franţa, Italia şi Elveţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343,67

Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00

Ungaria şi Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471,29

Insulele Filipine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,95

Rest în numerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663,72

 200,767,51 $

Nu vom menţiona aici în mod special perspectiva de viitor, ci vom lăsa aceasta pentru numărul următor. Mulţumim lui Dumnezeu pentru privilegiile şi binecuvântările anului ce se încheie, şi ne bucurăm cu voi toţi că prin harul Său am avut privilegiul serviciului Său. Să înaintăm,

Realizând, continuând”.

Să nu ne temem de răcnetul marelui Adversar, când, ca un leu care răcneşte, va căuta să ne intimideze. Fii tare, încurajază-ţi inima.” Acel care a început în voi o bună lucrare, o va duce la capăt.” El ştie din ce suntem întocmiţi, Îşi aduce aminte că suntem ţărână.” El nu va îngădui să fim ispitiţi peste puterile noastre, ci, împreună cu ispita, va pregăti şi ieşirea din ea, ca s-o putem suporta. 1 Cor. 10:13.