ACTIVITATEA PASTORALĂ MONDIALĂ

W.T. 1916 (pag. 331-335)

Cam cinci sute de adunări de Studenţi ai Bibliei asociaţi, au ales voluntar pe Editor ca Pastor al lor şi au înştiinţat Societatea de Biblii şi Tracte Turnul de Veghere despre acest fapt, cerînd ca, pe lîngă expunerile şi pastoralele sale prin coloanele Turnului de Veghere, să-i amintească în rugăciuni şi, deasemenea, din cînd în cînd, să le trimită, prin reprezentanţi şi prin poştă, astfel de sfaturi, care el ar putea crede că le-ar fi lor de folos şi spre gloria Domnului.

Ne-am bucurat să remarcăm activitate în serviciul Domnului printre fraţi şi am făcut tot ce-am putut să deschidem căi şi mijloace, prin care să poată aduce serviciu marelui Rege şi ajutor urmaşilor Lui. Dar numai în ultima vreme, Domnul ne-a fixat profund în atenţie o activitate considerabilă, în care s-ar putea angaja surorile, cu folos atît pentru ele cît şi pentru cauză.

Înainte de a sugera problema pentru adunările din afară, am făcut o încercare a ei în oraşul New York. Succesul care a rezultat, a fost atît de pronunţat, încît ne-am simţit justificaţi să o aducem în atenţia tuturor adunărilor care ne-au înştiinţat despre ale-gerea noastră ca Pastor al lor, trimiţînd fiecărei adunări copii ale scrisorilor care urmează — una către secretarul obişnuit al adunării, pentru folosul bătrînilor şi al adunării în general, iar cealaltă pentru folosul special al surorii alese a fi locţiitorul Pastorului în această activitate. Publicarea scrisorilor aici, va face toată problema cu atît mai bine cu-noscută, fiecărui membru al acestor adunări, dintre care unii poate să nu fi auzit citirea, ori poate să fi uitat conţinutul.

Activitatea pastorală în care pot coopera surorile

Cu cîteva luni în urmă, am atras atenţia cititorilor Turnului de Veghere asupra unei activităţi importante de urmărire posibile, în legătură cu adresele primite la adunările publice, la prezentările Fotodramei, din listele colportorilor, etc. — persoane care se presupune că au un anume interes în probleme religioase şi care, probabil, ar fi mai mult sau mai puţin influenţate de Adevăr. De atunci, am încercat să clasificăm şi să aranjăm aceste adrese, dar sînt atît de multe şi timpul nostru este atît de limitat, încît am adus numai comparativ puţine la forma intenţionată originar. Decît să întîrziem în continuare activitatea importantă, mai curînd intenţionăm să trimitem imediat liste de adrese celor care vor fi colaboratori în această activitate pastorală, ca să poată fi copiate şi clasificate de către lucrătorii fiecărui district.

Deşi această ramură a activităţii este intenţionată numai pentru surori, deoarece găsim că de obicei ele au mai mult succes şi, în plus, au mai mult timp de investit în activitate, totuşi noi nu propunem nimic ce ar ignora adunările Asoc. Intern. a Studenţilor de Biblie. De fapt, după cît putem noi indica, sugerăm această activitate numai adunărilor care ne-au informat că m-au ales ca Pastor al lor.

Planul este să se adune împreună surorile din fiecare adunare, care au timp la dispoziţie şi dorinţa de a se angaja ca lucrători pastorali sub acest plan. Într-un asemenea grup ar fi, desigur, unele cu mai mult, altele cu mai puţin talent pentru serviciu, iar unele care ar putea face o parte a activităţii, dar care ar fi complet nepotrivite pentru altă parte. Deci, este de dorit ca surorile să aleagă dintre ele un locţiitor, care să aibă timp considerabil la dispoziţie şi capacitate executivă considerabilă, ca şi acea lărgime de minte care să o facă în stare să aprecieze şi să folosească poziţia cum se cuvine, împărţind cu înţelepciune lucrul între ea şi celelalte. Înainte de a se alege locţiitorul, să se facă rugăciune pentru înţelepciune şi conducere în această pro-blemă. Eu deja am cerut de la Domnul binecuvîntare specială asupra acestor aran-jamente şi voi continua să fac astfel. Orice soră, care nu este calificată pentru serviciu, ar trebui să se bucure că are privilegiul de a sta deoparte pentru binele cauzei şi ar putea avea plăcerea în a ajuta pe altă soră care posedă tactul necesar şi alte calităţi pentru activitate. Domnul se va uita la inimile noastre şi ne va răsplăti conform credinţei noastre faţă de El şi faţă de Adevăr, şi nu doar conform cantităţii activităţii noastre.

Activităţile acestui comitet, detaliate în altă parte, în general vor consta în vizitarea adreselor menţionate, constatînd interesul, îndepărtînd prejudecata, împrumutînd Studii, etc, iar punctul culminant al proiectului este să intereseze cît se poate de mulţi pînă acolo încît să-i adune în adunări; întîi să audă prezentări de hartă şi mai tîrziu să devină adunări bereene obişnuite. Cînd problema este avansată suficient, locţiitorul se va adresa bătrînilor adunării Asoc. Intern. a Studenţilor de Biblie pentru a numi fraţi cu totul competenţi pentru a ţine discursurile asupra hărţii. Între timp, fraţii bătrîni trebuie să se califice în această privinţă. În scurt timp vom avea o nouă ediţie din „Schiţă de discursuri asupra hărţii” care le vor fi de ajutor, şi pe care le dăm gratis. De-asemenea, în scurt timp vom fi pregătiţi cu o bună rezervă de hărţi pe pînză pentru asemenea serviciu.

După ce s-au făcut prezentări asupra hărţii şi adunările de studiu au fost aranjate, se va aştepta de la bătrînii de adunare să se preocupe ca adunărilor să li se trimită în mod regulat învăţători eficienţi. Să nu se uite instrucţiunea apostolului referitoare la calităţile unui învăţător: „în stare să înveţe”. Să nu se strice lucrarea Domnului prin nici un favori-tism, ori prin a căuta, fie să se dea, fie să se primească, onoare după trup. Motto-ul nostru să fie în toate „întîi Dumnezeu”, iar sinele şi orice fel al cărnii, subordonat.

Planul este deja în operaţie, în cîteva dintre oraşele mari, cu succes uimitor. Ni se pare ciudat că nu ne-am dat seama mai devreme de importanţa acestei lucrări şi s-o punem în acţiune. Dar, poate, ea este o parte a lucrării ((19)) ceasului prezent — poate, într-un fel, este legată de lovirea apelor cu mantaua lui Ilie. N-am putea sugera că ar împlini acel tip, ci doar că poate fi una din trăsăturile legate de el.

Cu acestă introducere în lucrare, lăsăm problema în mîinile poporului Domnului, rugîndu-ne pentru binecuvîntare divină asupra tuturor care sînt dispuşi să coopereze voluntar.

Cu aceasta dăm unele indicaţii sugestive în legătură cu metoda de a proceda. Cu iubire creştinească, fratele şi servul vostru în Domnul, C. T. Russell.

Indicaţii pentru lucrătorii pastorali în oraşele mari

Scrisoarea pastorală, trimisă uneori printr-un reprezentant special şi uneori prin secretarul adunării, fiind citită adunării Asoc. Intern. a Studenţilor de Biblie, constituie o convocare a unei întîlniri a tuturor surorilor din adunare, care au timp şi putere să investească în activitatea descrisă. Prima lor adunare trebuie să fie cu scopul de a alege din numărul lor pe una care ei cred că este alegerea Domnului, pentru a servi ca locţiitor, şi pe alta pentru a fi secretarul şi casierul activităţii pastorale.

(Regretăm că din unele neînţelegeri, reprezentantul nostru a numit locţiitori la unele din convenţii şi că atunci cînd a sosit scrisoarea noastră pastorală, care îndruma alegerea locţiitorului şi secretarului, a urmat puţină confuzie. Reprezentanţii societăţii sînt numiţi corect, dar în toate chestiunile legate de adunări, alegerea adunării sau aprobarea adunării a alegerii noastre, este regula. Astfel, în acest caz, deşi nu ne îndoim că au fost numite surori foarte potrivite, cerem ca surorile din fiecare adunare să voteze în acestă pro-blemă şi să ne informeze despre rezultate.)

Adunarea va considera, fără îndoială, un privilegiu să facă cheltuieli moderate, care vor surveni în această ramură de serviciu, dar dacă n-ar fi aşa dispusă şi problema ar fi neglijată, să se transmită aceasta în raportul lunar obişnuit, înainte de a trece o lună, la adresa de mai jos, atrăgîndu-se atenţia foarte deosebit asupra acestui lucru.

Toate rapoartele să fie semnate de locţiitor şi de secretarul-casier. Desigur, noi să fim înştiinţaţi imediat după ce aţi avut această primă adunare — numărul prezent şi alegerea făcută de voi a locţiitorului şi secretarului-casier.

Prima voastră adunare vă va ajuta să vă familiarizaţi una cu alta şi să vă stîrniţi entuziasmul cu privire la această parte a activităţii şi va permite reprezentantei Pastorului (dacă este prezentă) să facă o estimare a materialului pe care-l va avea de folosit şi cum poate fi folosit cel mai bine. Oriunde este posibil, trimitem pe sora Genevieve Sanford să ajute la organizare, la clasificare şi la explicarea a ceea ce am găsit că sînt metodele de lucru de succes. Dacă ea este cu voi, explicaţiile de aici vor fi de mai puţină importanţă, exceptînd faptul că veţi dori să le aveţi pentru referinţă, după ce ea a plecat. Dar, dacă, pentru vreun motiv, sora Sanford nu poate fi cu voi, amintiţi-vă că va trebui, cu atît mai mult, să depindeţi de Domnul şi să vă exercitaţi cea mai bună înţelepciune, dreptate şi iubire, în toate aranjamentele. „Să nu faceţi nimic din duh de ceartă ori slavă deşartă”.

La a doua adunare

Această adunare să nu fie mult amînată — „Bate fierul cît e cald”. Reprezentanţii noştri să-şi amintească întîi că sistematizarea este necesară în orice, pentru a avea cele mai bune rezultate. Înainte de a doua adunare, locţiitorul să-şi procure patru hărţi ale oraşului, cît se poate de clare şi distincte, patru cărţi cu străzile oraşului, un creion roşu şi un creion albastru şi două notesuri cu hîrtie tare de scris. Locţiitorul să pregătească ea însăşi prima hartă şi după aceea să o dea ca model la ajutoare, pentru ca ele să poată pregăti celelalte trei hărţi.

Folosind unul din creioanele voastre colorate, împărţiţi oraşul vostru în secţiuni de aproximativ 10 blocuri într-o direcţie şi 15 în cealaltă; sau 12×12 sau 5×25, după cum poate fi cel mai potrivit pentru forma oraşului vostru. După ce aţi împărţit astfel harta, numerotaţi diferitele districte cu celălalt creion colorat.

Unele dintre numele furnizate vouă de către Societate vor fi pe cartonaşe; unele dintre surori pot fi puse să localizeze pe hărţi adresele de pe ele. Cînd găseşte districtul de care aparţin, să fie marcat clar acel număr pe cartonaş, cu creion colorat. Alte nume trimise vouă vor fi pe liste şi fiecare din acestea va trebui să fie scris pe un notes mic de hîrtie şi, la rîndul ei, fiecare adresă va trebui să aibă numărul ei colorat, reprezentînd districtul căruia îi aparţine.

Cartonaşe — fişe ieftine se pot face tăind hîrtie de scrisori tare în dimensiunile convenabile, aproximativ ca şi cărţile poştale mici. Nu transferaţi imediat numele de pe cartonaşul Fotodramei sau de pe alt carnet de însemnări ori de adrese, pe cartonaşele—fişe. Localizaţi numai adresele şi districtele lor. Cînd se confirmă interesul, pot fi transferate adresele pe cartonaşul—fişă.

Procuraţi adresa fiecărei surori din adunare şi aceasta să fie la începutul cartonaşelor — fişe, o cruce roşie în colţ indicînd că ea este în Adevăr. Să se indice de asemenea pe hartă districtul ei, iar un x mic să indice aproximativ locul casei ei.

Locţiitorul să aleagă lucrători pentru district, conform eficienţei presupuse şi fără parţialitate. Daţi de preferinţă fiecărui lucrător ca şi cîmp de activitate districtul în care locuieşte ea, un district aproape sau cel mai apropiat district posibil.

Dacă în fiecare district aveţi ajutoare din abundenţă, unul ar putea să se ocupe de împrumutarea de cărţi, iar altul să facă vizite la adrese; dar dacă lucrătorii nu sînt suficienţi ca număr, vizitele să se facă întîi, iar împrumutarea de cărţi să fie un lucru ulterior, exceptînd cazul cînd persoana vizitată ar putea să nu aibă cărţile dar să fie dornică să accepte un volum cu împrumut.

Surorile să raporteze locţiitorului într-o săptămînă. Aţi putea afla că unele din ele au fost împiedicate de boală, ((20)) altele n-au găsit timpul pe care-l aşteptaseră, sau altele au eşuat şi s-au dovedit ineficiente, în timp ce altele încă pot avea nevoie de explicaţii şi ajutor în plus. Scrieţi o scrisoare amabilă oricărei surori care nu raportează într-o săptămînă, încurajînd-o, exprimînd aprecierea pentru ceea ce deja a făcut şi speranţele cu privire la progresul ei în continuare şi asigurînd-o că veţi fi încîntaţi să vă întrebe cu privire la orice ea nu înţelege pe deplin. Menţineţi fiecare ramură a serviciului la capacitatea ei deplină.

Cînd surorile îşi completează vizitele în districtele lor, cartonaşele sau alte adrese, care nu arată nici un interes, oricît de mic, să fie distruse de către locţiitor. Apoi să se facă trei copii cu adresele tuturor care arată vreun interes, pe fişe — cartonaşe. O copie pentru fişa voastră, una să fie trimisă la biroul din Brooklyn, iar cealaltă să fie reţinută de către lucrătorul districtului pentru a se folosi în continuare. Imprimaţi în mintea surorilor nevoia grijii în mînuirea fişelor, ca nu cumva să se piardă vreo adresă. Această copiere să se facă cît se poate de prompt.

Unele dintre districte să fie gata pentru prezentare de hartă în două săptămîni după începere. Cu multă iubire creştinească.

Fratele şi servul vostru în Domnul,
C. T. Russell.
N. B. — Vă vom furniza formulare pentru raportul lunar, pe care vă rugăm să le trimiteţi la Brooklyn, la încheierea fiecărei luni, adresîndu-vă la Departamentul de activitate pastorală,
În grija Genevieve Sanford
122 Columbia Hts.
Brooklyn. N. Y.

Indicaţii referitoare la activitatea pastorală pentru lucrătorii de district

Aranjaţi fişele şi notesurile cu adrese alfabetic. Copiaţi-le în această ordine — alfabetic — într-un caiet, lăsînd spaţiu pentru patru sau cinci nume sub fiecare literă. Apoi vă puteţi rearanja fişele convenabil pentru vizite. Dacă vreo fişă nu este suficient de îngrijită, să fie mai degrabă copiată decît să se folosească ceva nesatisfăcător.

Oricînd este posibil, aceste fişe sau notiţe să aibă consemnat ceea ce persoana vizitată avea deja în materie de literatură din Adevăr, ca un ghid pentru voi, în legătură cu ceea ce veţi spune cînd o veţi vizita. Aranjaţi fişele aşa încît să vă economisiţi timpul în facerea vizitelor. După fiecare vizită scrieţi o scurtă istorie a acelei vizite pe fişă, de exemplu: „interesat, va frecventa discursurile despre hartă”, sau „neinteresat”, sau „mutat” etc. Aceste informaţii, de pe fiecare fişă, trebuie date locţiitorului la fiecare două săptămîni, pentru ca ea să poată transfera informaţia pe dosarul ei, distrugînd pe cele care arată „mutat” sau „nici un interes”.

Deşi adunările care vor fi ţinute vor fi supravegheate de bătrînii adunării de A.I.S.B., totuşi noi dorim să păstrăm bine legătura. Deci, rugăm raportaţi săptămînal locţiitorului, prin carte poştală, numărul celor care au luat parte la adunări şi orice altceva ce ar putea fi de ajutor, şi deasemenea numele oricărei persoane care cumpără cărţi. Totuşi, să nu se uite că deşi este de dorit ca oamenii să cumpere cărţi — fiindcă atunci vor da atenţie mai serioasă citirii lor — totuşi, nimic din ce ar da vreo sugestie de comercializare a Adevărului nu trebuie aprobat. Decît să dăm impresia că încercăm să vindem cărţi, mai degrabă să ne oferim să le împrumutăm; dar dacă persoana preferă să cumpere, desigur noi vom fi fericiţi să facem aşa.

Sondaj de opinie făcut de lucrătorii de district

„Bună dimineaţa! Aici stă doamna Wood?”

„Da”

„Fac nişte vizite în legătură cu o bibliotecă circulantă pentru studiul biblic acasă. Cred că aţi arătat un interes în această activitate, cu cîtva timp în urmă. Aş vrea să discut cu dumneavoastră chestiunea, dacă sînteţi de acord”.

După ce sînteţi invitat înăuntru continuaţi:

„Atunci, doamnă Wood, cred că aţi cumpărat un set de cărţi numit Studii în Scripturi. Pot să întreb dacă aţi găsit sau nu ceva în ele, care să vă intereseze”?

Acesta este numai un presupus început de conversaţie care, desigur, trebuie să difere conform împrejurărilor cazului pe care l-aţi notat pe fişă. Ceea ce veţi spune mai departe trebuie să depindă de împrejurările pe care le găsiţi. Probabil veţi găsi o sugestie sau o declaraţie că partea n-a găsit nimic ce să o intereseze, dar că ea ştie despre unii că sînt mult interesaţi. Aveţi astfel posibilitatea să aflaţi adresa altora şi, printr-o mică conversaţie înţeleaptă, puteţi trezi interesul celui pe care-l intervievaţi. Sau, necazul poate fi prejudecata, defăimarea sau denaturarea. Astfel de ocazii pentru a corecta impresiile false sînt valoroase. Fiecare lucrător trebuie să se roage cu seriozitate şi continuu pentru înţelepciune de sus, ca să spună lucrul corect, şi pentru har de la Domnul — umilinţă, răbdare, iubire în inimă — pentru ca cuvintele ei să poată fi ca parfumul şi un ulei de ungere pentru toţi cei care sînt în simpatie cu dreptatea.

Dacă doamna nu are cărţile, oferiţi-i cu împrumut un volum şi spuneţi-i despre propunerea de a se ţine în curînd, în acel district, discursuri despre harta „Planului Divin”. Explicaţi-i cum harta „Planului divin” ajută să se deschidă Biblia pentru înţelegerea noastră şi să o facă o carte nouă. Asiguraţi-o că volumul pe care i-l oferiţi cu împrumut îi va trezi adînc interesul, pentru că este diferită de alte cărţi religioase şi dă capitolul şi versetul, arătînd că este într-adevăr mesajul Cuvîntului lui Dumnezeu, chiar dacă este diferită de ceea ce unii dintre noi presupuseserăm. Întrebaţi dacă i-ar plăcea să fie înştiinţată cu privire la discursul despre hartă, cînd va fi aranjat. În altă parte, facem unele remarci în special asupra împrumutului de cărţi, pe care le veţi vedea. La plecare, ((21)) exprimaţi speranţa că la următoarea voastră vizită veţi găsi că ea a citit considerabil şi este adînc interesată.

Scrieţi o scurtă istorie a acestui interviu pe notesul vostru cu adrese, înainte de a merge mai departe la următoarea vizită. În timp ce acoperiţi districtul vostru, notaţi în special pe aceia care indică interes suficient în a participa la un discurs despre hartă. Fiţi atenţi, de asemenea, la conducerea Domnului pentru un loc în care să se ţină adunarea — cineva care şi-a exprimat interesul şi al cărui salon sau cameră mare ar părea să fie un loc favorabil. Într-un asemenea caz, aţi putea face remarca: „Tocmai mă gîndeam ce convenabilă ar fi această cameră pentru astfel de adunări, dacă v-ar plăcea să le aveţi aici. N-aş putea spune hotărît dacă acesta ar fi sau nu considerat cel mai potrivit loc, dar, dacă v-aţi gîndi bine, aş fi bucuroasă să notez că v-ar plăcea să aveţi adunările aici.”

Consultaţi-vă cu locţiitorul în privinţa a ceea ce aţi găsit şi în privinţa celui mai potrivit timp şi loc pentru ţinerea adunării — locţiitorul la rîndul lui ţinînd legătura cu bătrînii adunării, înainte de a decide hotărît asupra subiectului.

Imediat ce s-a luat o hotărîre cu privire la discursurile despre hartă, anunţaţi din nou pe cei ce par favorabili. Spuneţi-le despre aran-jament şi întrebaţi dacă vă puteţi aştepta să-i vedeţi acolo. În plus, scrieţi o carte poştală fiecăruia din ei, ca să o primească cu o zi înainte de adunare. Ar putea fi ceva cam aşa: „Doar vă amintim că ne vom întîlni mîine, joi seara, pentru a auzi un discurs asupra hărţii ,Planul vîrstelor”, în casa doamnei Wood, 122 West Charles St. la 7.30h. Notez că, casa dumneavoastră este cam la 9 blocuri de casa doamnei Wood şi sugerez că tramvaiul de Fulton Street, mergînd spre Est, vă va duce pînă la distanţă de un bloc. Coborîţi la E. Street. A dumneavoastră etc.” — semnat.

Trebuie să vă asiguraţi să participaţi la fiecare discurs asupra hărţii în districtul vostru şi să vizitaţi pe cei interesaţi, pentru a menţine viu interesul, deşi vizita nu trebuie să fie lungă. De-asemenea, trimiteţi în fiecare săptămînă o carte poştală, pentru a le aminti.

La sfîrşitul seriei de discursuri asupra hărţii, va urma o adunare de întrebări asupra hărţii care trebuie să fie anunţată de vorbitor însuşi. Este de sperat că bătrînii vor alege numai fraţi înţelepţi şi capabili pentru acest serviciu important. Dacă un număr considerabil din cei prezenţi doresc aşa, la această adunare s-ar putea face aluzia că s-ar putea începe un studiu bereean al volumului întîi.

Între timp, stabiliţi altă persoană prietenoasă, cărei i-ar plăcea să aibă studiul bereean în casa ei, dacă cea care şi-a oferit voluntar apartamentul pentru discursurile asupra hărţii nu ar părea nerăbdătoare să urmeze studiul bereean în casa ei. Alte lucruri fiind egale, studiul bereean să fie ţinut de preferinţă în casa unuia dintre studenţii Bibliei. Votul pentru studiul bereean al primului volum să se facă în seara adunării de întrebări, a patra seară de discursuri asupra hărţii, a patra săptămînă.

După ce adunarea bereeană a pornit corect, o puteţi considera ca înţărcată. Şi dacă se prezintă altă activitate importantă, vă puteţi simţi liberi. Ţineţi legătura cu adunarea şi dacă unii dintre membrii ei nu participă timp de două săptămîni, asiguraţi-vă să treceţi pe la ei, înainte de a treia adunare.

Aceste adunări trebuie să fie înştiinţate cu privire la toate vorbirile publice, trebuie să fie familiarizate cu întrunirile adunării de A.I.S.B., imediat ce interesul lor începe să se dezvolte. Este preferabil ca, la început, nu mulţi dintre studenţii Bibliei obişnuiţi să participe la aceste discursuri despre hartă şi la studiile bereene pentru ca nu cumva nou-veniţii să fie stînjeniţi şi pentru ca nu cumva încăperile să fie prea aglomerate; pentru ca nou-veniţii să poată pune întrebări mai liber şi să fie în mai mic pericol de a se poticni — toată vorbirea şi conducerea fiind făcută de un frate cu experi-enţă, ales de bătrîni.

Sfătuim să nu se cînte la discursurile despre hartă şi, la început, nici la lecţiile de studiu bereean. Totuşi, fiecare adunare ar putea fi corect începută cu o rugăciune scurtă. Adunările să înceapă imediat şi să nu continue mai mult decît o oră. Vă rugăm atrageţi atenţia conducătorului asupra acestui lucru.

Nu vindeţi niciodată nimic la adunările de discursuri despre hartă, considerînd că cei care participă sînt musafirii voştrii invitaţi. Dacă ei nu au cărţile, locul potrivit în care să se sugereze a le cumpăra, să fie casele lor.

Societatea va furniza gratuit, prin locţiitor, cărţi de întrebări pentru toate adunările ca acestea.

Fiecare lucrător de district să aibă cu ea, cînd face prima ei vizită în district, o copie a volumului I de Studii în Scripturi, aşa încît să se poată referi la el spunînd: „Acesta este studiul care vă va stimula, sper eu, înteresul în temele biblice”. Apoi va fi o ocazie pentru voi de a vorbi despre carte, oferindu-i-o cu împrumut, dacă ascultătorul este interesat.

Raportaţi în persoană sau prin scrisoare locţiitorului pastorului, cel puţin la fiecare două săptămîni şi în fiecare săptămînă în timpul cînd prelegerile sînt în progres.

Dacă aveţi nevoie de ajutor, nu încercaţi voi înşivă să alegeţi un asociat, ci aduceţi chestiunea la cunoştinţa locţiitorului pastorului, care are deplina responsabilitate.

Adresaţi-vă surorilor studente de Biblie care locuiesc în districtul vostru. Ele pot fi în stare să vă dea unele informaţii. Nu permiteţi ca aceste vizite să fie de felul celor obişnuite, cu minţile înclinate spre pălăvrăgeală sau bîrfă, ci ţineţi-vă strîns de activitatea voastră şi fiţi un exemplu. Dacă împrejurările sînt favorabile, n-ar fi nepotrivit să aveţi o rugăciune cu o astfel de soră. Dacă o astfel de soră nu este angajată în nici un serviciu dar are timp pentru el, notaţi-vă în minte pentru ce credeţi că ar fi cea mai potrivită şi aduceţi problema în atenţia locţiitorului, cu amănunte complete despre timpul pe care-l are la dispoziţie, sănătate, activitate, vîrstă, culoare, ((22)) căsătorită sau singură, etc., deasemenea cu privire la starea ei spirituală şi dacă este sau nu bine ancorată în Adevăr şi aptă să îl expună. Notaţi dacă sora este inactivă sau descurajată, sau nouă în Adevăr. Aceste informaţii să vă vină cît se poate de natural, fără să sîcîiţi sau să puneţi întrebări amănunţite. Notaţi de asemenea dacă are un spirit blînd, sau dimpotrivă.

Această informaţie poate fi valoroasă pentru locţiitor cînd, odată, în viitor, va alege persoane potrivite să facă vizite, să citească celor izolaţi, să împăturească pliante sau să distribuie materiale la alegere pentru discursurile despre hartă, fotodramă, vorbiri publice, etc.

Amintiţi-vă întotdeauna privilegiul vostru în legătură cu stimularea surorilor în Adevăr, ca şi a tuturor celor cu care veniţi în contact, referitor la lucrările glorioase ale planului divin şi la ocaziile şi privilegiile noastre minunate.

Împrumutarea de cărţi este o activitate complet separată de ceea ce am schiţat mai sus; totuşi acolo unde ajutoarele sînt numeroase şi fişele celor interesaţi puţine, lucrătorul de district poate obţine consimţămîntul locţiitorului să adauge partea împrumutului de cărţi, pe care o descriem în altă parte.

Sugerăm importanţa deplinei consacrări a inimii şi a vieţii către Domnul, înainte de a întreprinde aşa o activitate, pentru ca ea să fie acceptabilă sau plăcută Domnului. Apoi consacrarea trebuie să fie ţinută la zi. În fiecare dimineaţă trebuie să se caute binecuvîntarea şi conducerea divină şi în fiecare seară trebuie să se facă un raport al străduinţelor, eşecurilor şi dorinţelor noastre, către Capul nostru glorios, ca să putem găsi har, care să ne ajute în orice timp de nevoie. Fiecare persoană vizitată trebuie să fie impresionată de manifestarea noastră a Spiritului sfînt al iubirii şi de faptul că numai el ne-a impulsionat pentru această vizită. Noi trebuie să simpatizăm cu toţi cei care au dorinţe bune, în orice sens al cuvîntului: cu cei care sînt adînciţi în bisericism, deoarece noi sîntem bucuroşi să-i găsim interesaţi în lucruri mai înalte; cu cei care s-au îndepărtat de bisericism, pentru că noi ştim cît de greu este să se păstreze credinţa în condiţiile bisericii prezente şi cu alţii care au fost prejudiciaţi, deoarece nu sîntem surprinşi şi preferăm mai mult prejudecata decît încropeala.

Foarte sincer servul vostru C.T. Russell.

Activitatea pastorală extinsă mai tîrziu

În această activitate, poate părea devreme să sugerăm o extensie a eforturilor în afara marilor oraşe, la oraşele şi satele mai mici. Totuşi gîndim că este cel mai bine să vă punem în faţă toată schema, pentru ca să lucrăm împreună spre acel unic scop — găsirea mărgăritarelor lui Dumnezeu, de pretutindeni.

Sugestia noastră este ca locţiitorul pastorului şi bătrînii din fiecare adunare mare de A.I.S.B. să fie gata să coopereze, după cum providenţa lui Dumnezeu poate indica, cu adunările mai mici pe o rază de, să zicem, 65 km. După ce aţi luat activitatea din oraşul vostru sub control şi fiecare este ocupat — discursurile despre hartă merg — studiile Biblice merg — atunci, uitaţi-vă pe cîmp, să ajutaţi pe alţii.

Unele din adunările mai mici pot fi capabile să-şi adapteze sugestiile noastre la condiţiile lor imediate, iar altele nu. Acestea, care nu pot face astfel, recomandăm să apeleze la noi sau la adunările mai mari, cînd doresc sfat sau ajutor. Atunci va fi ocazia voastră. Dar să nu uităm niciodată aranjamentul Domnului — că fiecare adunare are sarcina propriei ei afaceri şi numai cînd ea ar cere sau dori, trebuie oricare altă adunare să intervină sau să ajute. De aceea, extensia activităţii poate fi făcută cel mai bine în oraşele în care nu există nici o adunare — fotodrama fiind posibil folosită pentru a deschide uşa.

Locţiitorul şi clasele mici învecinate

Corespondenţa cerînd ajutor pentru înce-perea unei astfel de activităţi, trebuie să fie trimisă Comitetului pentru activitate pastorală, în grija doamnei Genevieve Sanford 122 Columbia Hts. Brooklyn, N.Y. Sora Sanford, sau în absenţa ei cineva autorizat, va comunica cu un centru mare de activitate, apropiat de cel care întreabă şi se va strădui să dea ajutorul, instrucţiunile etc. necesare pentru început. Dar, practic, activitatea trebuie să fie condusă la fel ca şi în centrele mai mari, cu astfel de adaptări care pot fi necesare.

Împrumutul de cărţi în district

O trăsătură importantă a activităţii pasto-rale care este larg întreprinsă acum, este împrumutarea de Studii în Scripturi. Recomandăm ca numai volumul I să fie distribuit în general, dar, desigur, vom fi bucuroşi să împrumutăm alte volume ulterior, dacă sînt dorite. Speranţa noastră ar fi să se dezvolte un interes care în cele din urmă ar duce pe cei interesaţi să dorească a poseda întregul set de Studii în Scripturi; şi, deoarece ele se vînd la un preţ aşa de mic — considerabil mai mic decît costul producerii — nimeni nu s-ar putea gîndi că am avea vreun obiectiv material în legătură cu vinderea lor. Se poate folosi fie ediţia obişnuită, fie karatol, dar în unele privinţe favorizăm pe cea din urmă, pentru că arată mai mici şi de aceea atrage atenţia celor ocupaţi. Cu toate acestea, unii pot prefera cealaltă ediţie, pentru că se poate citi mai uşor de către bătrîni.

Se poate alege de către adunare un librar sau un responsabil, de orice sex. Datorită greutăţii cărţilor, un frate, avînd un birou sau un magazin central, este uneori preferabil ca librar. Stocul de cărţi să fie ţinut într-un loc uşor accesibil pentru toţi lucrătorii.

Adunarea să-şi procure atîtea volume, cîte doreşte să folosescă. Acestea vor fi furnizate la preţul pentru colportori — 25c pentru un volum, pentru fiecare din primele 3 şi 30c pentru fiecare din celelalte trei volume (în loturi de 50); plus cheltuielile de transport. Fiecare volum să fie numerotat şi numerele pot foarte bine să înceapă cu 500. Dacă numărul este clar marcat pe coperta de hîrtie, va uşura urmărirea cărţilor date fiecărui ((23)) lucrător şi împrumutate de fiecare lucrător celor interesaţi.

Pentru ca cei vizitaţi să nu creadă că li se oferă milă în împrumutarea unei cărţi, numim această activitate, deschiderea unei biblioteci circulante pentru studiu Biblic acasă, altfel ar putea fi ofensaţi şi ar putea spune: „sîntem în stare să ne cumpărăm toate cărţile de care avem nevoie” sau „putem lua de la biblioteca publică orice cărţi dorim”.

Volumele să fie împrumutate pentru două săptămîni, iar la sfîrşitul acelui timp, să se facă o vizită pentru a le colecta; dar, desigur, dacă există ceva interes manifestat şi, pentru unele motive, cartea n-a fost citită între timp, poate fi împrumutată din nou. Însemnaţi pe un notes data cînd a fost împrumutată cartea şi faceţi un raport lunar către departamentul de împrumutat cărţi al adunării, ca şi către locţiitorul pastorului.

Model de sondaj făcut de cel care împrumută cărţi.

„Fac unele vizite în interesul unei biblioteci circulante pentru studiul biblic acasă. Doresc să discut chestiunea cu dumneavoastră şi să vă înregistrez cooperarea. Această mişcare este un efort organizat pentru a aproviziona pe toţi cei ce iubesc Biblia, cu mijloace de a înţelege tainele ei — făcînd clar înţeleasă marea carte a lui Dumnezeu.

Am adus cu mine un volum mic, conţinînd 16 studii care acoperă planul divin al vîrstelor. Dacă vă interesează Biblia, aş fi bucuros să vi-l împrumut”.

La acceptarea propunerii voastre, spuneţi:

„Acum, luînd un studiu pe zi, cu un studiu în plus duminica, veţi termina volumul în două săptămîni. Atunci veţi fi atît de bine informat asupra planului lui Dumnezeu, încît diferitele lui diviziuni vor fi foarte bine definite în mintea dumneavoastră. Aţi fi dornic să luaţi un studiu pe zi, dacă aţi putea fi sigur că în două săptămîni aţi înţelege scopurile lui Dumnezeu cu dumneavoastră, cu ai dumneavoastră şi cu întrega lume?”

„Da!”

„Păi, aceasta este exact ceea ce intenţionez să vă garantez! Dar nu uitaţi, garanţia mea se bazează pe făgăduinţa dumneavoastră de un studiu pe zi, care vă va lua numai cam o jumătate de oră în fiecare zi”.

Nimic din această activitate de împrumutare de cărţi nu se interferează deloc cu activitatea colportorilor obişnuiţi; şi sora care împrumută este pe deplin autorizată să ia comandă pentru cărţi oricînd, dar este prevenită să-şi amintească faptul că aceasta nu este activitatea ei specială.

Răspuns la unele întrebări

Ne folosim de această ocazie pentru a răspunde public la unele întrebări pe care le-am primit despre această activitate.

1) Să se angajeze şi fraţii în această activitate?

Noi n-am invitat pe fraţi să se angajeze în această activitate, pentru că noi credem că există alte lucruri pe care le pot face şi pe care surorile nu le pot face. În afară de aceasta, deşi există surori fără tact, care ar putea face mai mult rău decît bine în această activitate pastorală, noi credem că, în totul, surorile sînt apte să manifeste tot atît de mult tact ca şi fraţii, sau chiar mai mult; cu toate acestea, sînt, desigur, unii fraţi foarte plini de resurse, foarte înţelepţi. Noi vorbim numai în termeni generali şi credem că surorile, în totul, pot face acest serviciu mai bine decît fraţii şi le dă ceva special de făcut în serviciul Regelui.

2) Este corect, scriptural, pentru pastor să aleagă o soră să-i fie locţiitor în astfel de activitate?

Noi credem că este în deplină armonie cu învăţăturile Domnului, ca surorile să poată fi folosite astfel. Toţi care primesc Spiritul Sfînt, după cum am arătat înainte, sînt unşi să propovăduiască Evanghelia. Domnul, prin Sfîntul Pavel, a văzut potrivit să limiteze condiţiile sub care o soră poate propovădui — că propovăduirea ei nu poate avea un caracter public şi că ea nu poate fi considerată învăţător în biserică. Totuşi, nimic în aceasta nu se interferează cu desfăşurarea de către ea, în particular, a activităţii pastorale de felul sugerat aici.

3) După ce surorile vor fi format adunările pentru studiu Biblic, care ar fi procedura necesară, dacă n-ar fi nici un frate consacrat în adunare, sau nici unul apt să ţină o vorbire despre hartă, sau altă vorbire?

În astfel de caz, s-ar putea întreba la adunările din apropiere dacă unul dintre bătrînii ei ar putea fi sau nu disponibil să dea acest ajutor. Dacă nu este nici o adunare în apropiere, sau dacă nimeni n-ar putea fi disponibil să dea ajutorul, în felul acesta pastorul autorizează surorile să aleagă una din numărul lor ca şi reprezentant al lui, pentru a ţine discurs despre hartă şi ulterior pentru a porni un studiu Biblic bereean. Ea trebuie să-şi îndeplinească datoriile cu capul acoperit, explicînd semnificaţia acestui lucru audienţei şi declarînd că ea serveşte numai datorită necesităţii ca-zului, pînă cînd un frate consacrat va fi dezvoltat cunoştinţa necesară şi calităţile pentru a deveni conducătorul. Mai mult, ea trebuie să amintească tuturor celor prezenţi că instrucţiunea apostolului este că surorile nu trebuie să înveţe în biserică şi că o adunare de persoane care întreabă nu se înţelege a fi o adunare organizată de studenţi ai Bibliei, sau o eclesie sau corp a lui Christos, ci numai începători care, se speră, se vor dezvolta rapid spre maturitate.

4) Ar trebui unii dintre fraţii mai tineri să fie antrenaţi în această activitate, lăsîndu-i ca ocazional să se adreseze adunării obişnuite?

Cu siguranţă, începătorii nu trebuie să fie introduşi în această activitate. Intenţiile bune contează la Domnul în privinţa inimii, dar mai mult decît intenţii bune sînt necesare pentru serviciul Lui, conform instrucţiunilor Cuvîntului. Numai cei care au talent pentru vorbirea publică şi în plus au o cunoştinţă clară a Adevărului şi aptitudine pentru a învăţa — numai aceştia să fie desemnaţi pentru activitatea importantă de a interesa pe oameni ((24)) care numai recent au ajuns la o cunoştinţă a Adevărului, şi într-un grad limitat şi ale căror minţi sînt mai mult sau mai puţin prejudiciate de idei eronate. Cel mai bun talent pe care îl are adunarea nu va fi prea bun pentru acest serviciu.

Să spunem în plus că a invita novici să se adreseze adunării, duminica sau de alte dăţi, cu o vorbire publică, ar fi în întregime greşit. Poporul Domnului nu trebuie să fie plictisit mai mult decît publicul. Asemenea fraţi, care arată ceva talent, trebuie să fie încurajaţi să studieze şi să practice, dar să nu practice pe alţii decît pe ei înşişi. Deja am recomandat şi o facem iarăşi, că aceia dintre fraţi cu mai puţină experienţă, care simt că au talent pentru serviciul Domnului, ar putea fi bine încurajaţi să aibă adunări ale lor, poate cu un frate bătrîn prezent ca moderator să-i audă şi să aducă cu blîndeţe critici — de manieră, voce, ton, înţelegerea doctrinei, logică etc. Membrilor adunării trebuie să li se permită să se critice unul pe altul, dar nu prea aspru, pentru ca nu cumva unii mai umili să se descurajeze de a face efort mai departe.

Recomandăm discursurile despre hartă ca una dintre cele mai bune instruiri pentru aceşti novici şi una din cele mai eficiente căi de a învăţa cum să prezinte planul divin. Ei trebuie să fie încurajaţi să urmeze foarte aproape schiţa discursurilor asupra hărţii. După aceste trei prezentări generale, în a patra seară, audienţa să fie invitată să pună întrebări în legătură cu fiecare fază a planului divin ilustrată pe hartă şi un instructor competent trebuie să fie în stare să răspundă la fiecare întrebare. Pentru a îndeplini aceste cerinţe, se cere mai mult decît un novice; şi chiar cei maturi din poporul Domnului vor face bine să-şi ţină minţile împrospătate prin studiu constant.

Deşi am trimis o scrisoare asupra activităţii de extindere, gîndul nostru este că nimic, orice ar fi, nu trebuie să se încerce în afara hotarelor oraşului în care este localizată adunarea, pînă cînd oraşul acela nu va fi fost cu amănunţime prelucrat. Noi am fi preferat să nu trimitem scrisoarea aceea în acelaşi timp, dar am considerat recomandabil ca toţi prietenii dragi să aibă bine problema în minte şi astfel să afle despre posibilitatea largă care le poate veni la timpul cuvenit, dacă sînt credincioşi.

Noi posibilităţi de serviciu

Mulţi dintre prietenii dragi au fost uimiţi să afle ce posibilităţi deschide această activitate. Găsim că mulţi, care au căpătat puţin gust al Adevărului, sînt foarte dornici să participe la o adunare, la un discurs antrenant despre harta privind planul divin prezentat în Biblie — unii nu sînt destul de interesaţi să întreprindă citire specială. Devenind interesaţi într-un discurs despre hartă, ei devin în general interesaţi în citire; şi toate discursurile să fie făcute în vederea imprimării asupra lor a importanţei studiului Biblic şi a nevoii pe care o au de chei ale Bibliei, dacă vreau să aibă vreun profit din studiu. Ei ştiu, şi noi toţi ştim, că Biblia a fost liberă în mîinile poporului de peste 100 de ani şi că s-a citit mult Biblia pe versete, pe capitole şi prin aşa numitul studiu Biblic, în toate denominaţiunile, cu puţin rezultat.

Puţini, cu excepţia studenţilor de Biblie, pot într-adevăr răspunde la vreo întrebare din Biblie. După ce am învăţat cum să studiem Biblia, să continuăm în acelaşi mod şi să întindem aceleaşi mîini de ajutor altora. Totuşi, dacă sînt unii care nu s-au convins încă de absurditatea vechii metode de studiu Biblic, nu este pentru noi să-i împiedicăm, ci să le urăm succes, iar noi să continuăm în modul în care Domnul ne-a binecuvîntat şi continuă să ne binecuvinteze.

Lovirea Iordanului nu este departe

Gîndul nostru, dragi fraţi şi surori, este că o mare activitate ne stă în faţă şi că în măsura în care ne pregătim pentru ea, Domnului îi va plăcea să ne binecuvinteze cu o parte. Unii pot avea o parte în vizitele la adresele deja adunate. Alţii pot avea o parte în ţinerea discursurilor despre hartă şi alţii pot avea o parte în conducerea lecţiilor bereene. Să nu uităm, dragi fraţi, că trebuie să avem umilinţă. Domnul nu întrebuinţează pe cei mîndri şi mulţumiţi de sine, fie în vîrsta prezentă în instruirea şi zidirea bisericii, fie în vîrsta viitoare în instruirea şi ridicarea lumii. Scripturile ne asigură, nu în termeni nesiguri, că Domnul detestă pe cei mîndri şi îşi arată favoarea celor umiliţi. Apostolul spune: „Smeriţi-vă, deci, sub mîna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul potrivit” (1 Petru 5:6) căci „cel care se umileşte va fi înălţat” — Luca 14:11.

Să nu uităm importanţa cunoştinţei. Nici unul nu este capabil să înveţe pe alţii, care nu are el însuşi o cunoştinţă clară.

În sfîrşit, să ne amintim că cunoştinţa fără umilinţă ar putea umfla. Noi ne vom zidi sub influenţa iubirii sacrificatoare de sine. Dragi prieteni, cu toţii să fim mai pregătiţi — mai aproape de Domnul şi mai pregătiţi pentru serviciul Lui. Lovirea Iordanului cu siguranţă nu este departe; şi dorim noi să avem o parte în ea? După cum Ilie a lovit, tot aşa, toţi cei care aparţin clasei Ilie vor avea o parte în ea.