Este foarte important ca atunci când vorbim din cuvântul Domnului să ştim unde exact se găseşte în Biblie expresia sau învățătura despre care vorbim.

Expresia exactă “viaţa de apoi” nu apare nicăieri în Biblie. Desigur vom găsi în Biblie expresia “ziua de apoi” (Ioan 6:54).

Această expresie ”ziua de apoi” mai apare în Biblie în experienţa cu Lazăr, fratele Mariei şi al Martei. După ce Lazăr a murit, Isus a spus Mariei Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” La auzul acestor cuvinte Marta a zis:  „Ştiu” I-a răspuns Marta „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” (Ioan 11:23, 24).

Deci când vorbim de viaţa de apoi ne referim la viaţa care va fi după înviere. Marta ştia că va fi o înviere, şi Biblia peste tot vorbeşte că va fi o înviere.

Ap. Pavel spune foarte clar acest lucru: “Şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.” Fapte 24:15  .

Deci toţi care au trăit vreodată pe pământ vor avea o înviere. Biblie spune că nimeni nu merge în cer sau în iad când moare, ci toți merg în mormânt: “Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!” Eclesiastul 9:10.

Petru spune că chiar David, omul “după inima lui Dumnezeu” nu s-a suit în ceruri. Fapte 2:34. Dar unde e David atunci? Găsim răspunsul tot în Fapte 13:36: “Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi, şi a văzut putrezirea.” Ce se va întâmpla atunci cu David? Exact ce se va întâmpla cu toţi oamenii, vor învia. Dumnezeu i-a spus lui Daniel la sfârşitul vieţii sale: “Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşi… odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor”. Daniel 12:13.

Cine va învia? Ap. Ioan (1 Ioan 2:2) spune: „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”.

Aţi observat? El este ispăşire nu numai pentru noi, ci pentru toţi oamenii. Este exact ceea ce citim şi în 1 Timotei 2:6: „Care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi”.

DA! Mântuirea este pentru toţi. Deci trebuie să mai fie o cale care să poată aduce mântuire din păcat pentru întreaga lume. Despre această cale citim în Isaia 35:8: „Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească”.

„…chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.” Observaţi? Aceasta este o cale pentru păcătoşi, pentru cei fără minte. Despre cine spune Biblia că sunt fără minte?

Psalmistul spune: „Totuşi, învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?” Psalmi 94:8 De ce Biblia îi numeşte fără minte pe aceşti oameni, sau am văzut că îi mai numeşte nebuni? Citim în Psalmi 14:1: „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele.”

Aţi observat? Nebunii, sau cei fără minte sunt cei care nu cred acum în Dumnezeu. Dar ce spune Isaia 35:8? Spune că nici chiar cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Ei sunt acum departe de Domnul, rătăciţi în lumea lui Satan, fiindcă el le-a orbit mintea: „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 4:4.  Dar Biblia ne spune ce va fi cu ei.

Isaia 29:24: „Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere, şi cei ce cârteau vor lua învăţătură.”

Să mai vedem şi alte aspecte ale acestei căi, care va fi deschisă după stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.

Isaia 35:9: „Pe calea aceasta nu va fi nici un leu.” Să înţelegem că în Împărăţia lui Dumnezeu nu vor mai fi animale, nu vor mai fi lei? Desigur că nu. Atunci ce înseamnă aceasta? Ap. Petru spune cine e acest leu. „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).  Deci acest leu e chiar Satan, care a introdus păcatul în lume. El va fi legat. Aceasta ne confirmă Ap. Ioan în Apocalipsa 20:2, 3: „El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana…l-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile”.

Mai citim în Isaia 35:9,10: „şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea”. Ce sunt aceste fiare sălbatice? Dacă leul este regele animalelor, atunci aceste animale trebuie să reprezinte acele sisteme şi acele rele pe care le conduce Satan. Tot ce este sub puterea lui va fi distrus. Isaia ne spune aceasta şi în alte cuvinte (Isaia 11:9): „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt”.

Să citim mai departe despre această cale în Isaia 35:9, 10: „… cei răscumpăraţi vor umbla pe ea. Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!”

Aici se vorbeşte despre cei răscumpăraţi şi cei izbăviţi de Domnul care se vor întoarce. Cine sunt aceştia? Sunt toţi cei care au murit, toată omenirea care doarme în morminte. Am citit mai devreme despre calea care duce la moarte. Deci toţi se vor întoarce, toți vor învia în dimineaţa învierii!!!

Fapte 24:15: „Şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.”

1 Corinteni 15:22: „Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.”
1 Timotei 2:4: „Care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.”

Deci toţi oamenii vor fi mântuiţi, eliberaţi din moartea adamică venită asupra tuturor oamenilor ca rezultat al păcatului originar. Toţi vor învia aşa cum au murit, aceeaşi personalitate care a murit va învia.

Ap. Pavel ne spune că toţi trebuie să vină la cunoştinţa adevărului. Citim şi în Isaia despre acel timp: „Căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” Isaia 11:9.

De ce trebuie să vină toţi la cunoştinţa adevărului? Ioan 17:17: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Deci toţi vor trebui să trecă printr-un proces de sfinţire, şi aceasta, după cu am văzut, se poate face numai prin adevăr. Cum se va întâmpla aceasta?

Isaia 29:18: „În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.”
Isaia 32:3: „Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi, şi urechile celor ce aud vor lua aminte.”

Aceasta nu se referă la ochii şi urechile naturale, fiindcă citim în 2 Corinteni 4:4: „A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
Acum Satan a orbit mintea şi ochii oamenilor ca să nu vadă adevărul. Atunci, pe calea cea sfântă, Satan fiind legat, ochii şi urechile oamenilor se vor deschide şi vor putea vedea şi înţelege adevărul, şi încetul cu încetul moartea şi păcatul vor fi distruse. Citim despre aceasta în Isaia 25:7: „Şi, pe muntele acesta, înlătură măhrama care acoperă toate popoarele, şi învelitoarea care înfăşură toate neamurile”.

Condiţiile exterioare fiind favorabile, calea înapoi spre perfecţiune umană reală va fi uşoară; atât de uşoară încât „cei care vor merge pe ea, chiar şi cei care n-o vor cunoaşte, nu se vor rătăci” (Isaia 35:8 — Leeser); atât de uşoară încât “nimeni nu va trebui să înveţe pe aproapele său zicând: Cunoaşte pe DOMNUL, pentru că toţi vor cunoaşte pe DOMNUL, de la cel mai mic până la cel mai mare” (Ieremia 31:34). Nimeni nu va mai suferi pentru păcatele moştenite de la părinţi sau să fie pedepsit pentru nelegiuirile altora. Ieremia spune acest lucru astfel: „În zilele acelea, nu se va mai zice: „Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au sterpezit dinţii”. Ieremia 31:29.

Singura dificultate va fi atunci în legătură cu felul de caracter pe care îl vor fi dezvoltat oamenii în această viaţă de acum. De aceea există necesitatea formării unui caracter bun în această viaţă. Dar prin pedepse corecţionale folositoare, încurajări potrivite şi instrucţiuni clare, ca fii risipitori întorşi, omenirea va fi educată, ajutată să se ridice din păcat şi disciplinată până la marea perfecţiune de la care a căzut tatăl Adam. Ajutorul va veni de la Mântuitorul lumii şi de la cei credincioşi care au mers pe calea îngustă. Prin “sămânţa” spirituală a lui Avraam, Biserica, “toate familiile pământului vor fi binecuvântate” (Geneza 22:17). Toţi cei ascultători vor reveni la zilele tinereţii lor, după cum citim în Iov 33:25: „Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţei lui”.

Când în timpul împărăţiei toţi vor cunoaşte adevărul şi binele, având experienţa cu răul din viaţa de acum, vor avea posibilitatea să aleagă binele şi să se corecteze de-a lungul zilei lor de judecată sau perioadei lor de încercare. Isaia 65:20: „Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos”.

DA! Toţi vor primi cel puţin 100 de ani pentru a se pocăi, corecta  şi a veni în armonie cu Legea divină. Dacă nu vor asculta, vor muri în moartea doua din care nu mai este înviere.
Fapte 3:23: „Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului.”

Cei care nu vor asculta de legea divină, vor muri. Despre cei ascultători citim:

Isaia 35:10: “…O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!”

Psalmi 22:27, 28: „Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.”

Când va fi deschisă această cale?

Citim în 1 Corinteni 15:22, 23: „Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce Sunt ai lui Hristos”.

Apocalipsa 21:4: „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”.

Această cale mare a sfinţeniei va fi deschisă după terminarea căii înguste din prezent, care duce la viaţă în cer, când în Israel vor fi înviați Avraam, Isaac și Iacov si toți ceilați vrednici din vechime, prinți în toată țara. Ps.45:16,17.  Calea ce sfântă este deci calea restabilirii umane la perfecţiunea pierdută în Eden şi la starea de paradis a pământului.