Nu știm exact 100% cum înțeleg martorii acest concept al raiului pe pământ, şi cine va fi în rai, dar vom încerca să răspundem cum înţelegem acest subiect privind raiul pe baza scripturilor.

Dacă ne uităm exact la acest cuvânt „rai”, îl vom găsi numai de 4 ori în Biblie:
Isaia 51:3: “Tot astfel, Domnul are milă de Sion, şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un Rai, şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă.”

Luca 23:43: “Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în rai.”

2 Corinteni 12:4: “a fost răpit în rai, şi a auzit cuvinte, care nu se pot spune, şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească.”

Apocalipsa 2:7: “Care urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

Dar desigur subiectul raiului este mult mai larg decât numai acest 4 scripturi, deaceea vom vedea că raiul despre care se vorbeşte în aceste scripturi este strâns legat şi de alte concepte Biblice, după cum sunt: paradisul, Împărăţia lui Dumnezeu, lumea viitoare….

Ne aducem aminte că Domnul Isus ne-a învăţat cum să ne rugăm: „Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” Matei 6:10  Uitându-ne atent vom vedea că Domnul ne-a învăţat să ne rugăm pentru o împărăţie aici pe pământ. Exact aceasta ne spune, ca să vină Împărăţia pe pământ şi voia Lui să se facă aici pe Pământ, după cum mereu s-a făcut în ceruri.

Aceasta va fi când conducerea cerească se va extinde și va cuprinde tot pământul.

Adică, atunci când conducerea cerească a lui Isus Cristos se va instaura pe pământ. Profetul Mica spune: “Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului” (Mica 4:2).  Sionul este un simbol al Împărăţiei cereşti. Ştim aceasta din Apocalipsa 14:1: “Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului…” Evrei 12:22: “Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu”.

Vedem deci că această Împărăţie va fi compusă din două faze sau părţi.

Partea spirituală — conducătoare, legiuitoare

Partea pământească – executivă, adminstrativă

Aceste două părţi ale împărăţiei au fost descrise foarte grăitor cu ocazia unui eveniment foarte important, când  Dumnezeu a făcut un legământ cu părintele evreilor – Avraam.

“Te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.” Geneza 22:17

Ne putem întreba, au fost vreodată binecuvântate toate familiile pământului? Desigur că nu, deci înseamnă că acest timp de binecuvântare trebuie să fie în viitor.

Acum se ridică întrebarea: Când va veni acea Împărăţie şi cum va fi atunci?

Întrebarea acesta a fost şi în mintea apostolilor, precum şi a tuturor urmaşilor credincioşi ai Domnului. Citim în Fapte 1:6: “Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”

Atunci Isus le-a spus că nu era treaba lor să ştie timpul exact, dar le-a dat nişte semne după care ei vor cunoaşte că “Împărăţia este chiar la uşi”.

Statuia sau chipul din cartea lui Daniel, care avea patru părţi diferite a fost lovită şi distrusă de o piatră, iar acea piatră mică a devenit un munte mare, şi a cuprins întreg pământul (Daniel 2:35). Chiar Daniel ne spune că această “piatră” care “s-a dezlipit din munte fără ajutorul unei mâini” (Daniel 2:45), este împărăţia lui Dumnezeu (Daniel 2:44).

DA, este această Împărăţie despre care am învăţat astăzi. După ce toţi acei împăraţi îşi vor avea timpul şi domnia lor, Dumnezeu va distruge aceste împărăţii, asemenea pietrei care a distrus chipul, şi acea “piatră va deveni un munte mare”.

Ce reprezintă muntele? Vom citi o profeţie care ne răspunde la întrebare.

Mica 4:1:  “În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.”

Dealurile aici reprezintă împărăţiile care vor fi nimicite şi Împărăţia lui Dumnezeu va “umple pământul”.

Daniel în Capitolul 12 ne spune mai exact când va fi stabilită această împărăţie.

Daniel 12:1, 4: “În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta…. Mulţi vor umbla încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte.”

Parcă se vorbeşte de timpul nostru, nu? Noi trăim într-adevăr într-un timp de strâmtorare cum n-a mai fost în trecut. Numai în timpul unui secol omenirea a trecut prin două războaie mondiale, revoluţii, anarhii locale, cutremure, terorism etc.

Daniel ne mai spune că atunci cunoştinţa va creşte. Ştiaţi că toată cunoştinţa acumulată de omenire de la Adam până la sfârşitul anilor 1800, a fost dublată în numai 70 de ani? V-aţi întrebat vreodată de ce? Şi nu numai atît, dar cunoştinţa continuă să crească zi de zi şi acum se dublează la fiecare 3 ani.

DA! Daniel ne-a spus aceste lucruri cu peste 2500 de ani în urmă şi noi suntem martorii acestor evenimente.

Domnul Isus ne-a mai dat un semn după care vom cunoaşte că Împărăţia este aproape. El spune:

Luca 21:29-31 : “Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.”

Ce înseamnă smochinul? Profetul Osea răspunde: “Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin.” Osea 9:10

Deci Domnul Isus ne spune că naţiunea lui Israel va fi un semn pentru noi. Ştim că ea a fost distrusă ca naţiune în anul 70 după Cristos, şi poporul evreu împrăştiat în toate colţurile pământului. Dar vedem cum după aproape 2000 de ani acest popor este înapoi în ţara lui şi Israelul este un stat independent. Este aceasta o simplă întâmplare? Desigur că nu. Dumnezeu ne spune prin profet: “Îi voi privi cu un ochi binevoitor, şi-i voi aduce înapoi în ţara aceasta: îi voi aşeza şi nu-i voi mai nimici, îi voi sădi şi nu-i voi mai smulge.” Ieremia 24:6

Deci acesta este un semn pentru noi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Dar Domnul Isus mai spune  să privim nu numai “smochinul”, ci şi “toţi copacii”. Ce reprezintă “toţi copacii”? Dacă smochinul este Israelul,  atunci toţi copacii ar fi toate naţiunile pământului care au înfrunzit, şi-au căpătat independenţa. Ştiaţi că înainte de anul 1900 pe pământ existau mai puţin de 40 de state independente, iar acum, după 100 de ani, avem peste 200 de state independente? NU este acesta un semn că Împărăţia este aproape?

Acesta lucru trebuie să ne facă să ne bucurăm, fiindcă Împărăţia, pentru care Domnul ne-a spus să ne rugăm, este aproape. DA, chiar la uşi!

Lucrul esenţial este că răul va fi oprit şi Satan va fi legat.

Apocalipsa 20:2:  “El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.”

Oamenii nu vor mai fi orbiţi de Satan şi vor putea discerne pe Domnul.

Isaia 29:18: “În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.”

Nu vor mai fi războaie şi revoluţii şi pacea va domni pe pământ:

Mica 4:3:  “El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război.”

Oamenii nu vor mai duce lipsă de hrană sau adăpost:

Isaia 65:21: “Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul.”

Nu va mai exista duşmănie nici chiar între animale:

Isaia 11:6-9: “Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizunia basilicului. Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.”

Deşertul va înflori şi va da rod:

Isaia 35:1: “Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.  „Întăriţi mâinile slăbănogite, şi întăriţi genunchii care se clatină. Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni, şi vă va mântui.” Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţîşni ape, şi în pustietate pîraie; marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură.”

„Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci DOMNUL mângâie pe poporul Său, El a răscumpărat Ierusalimul”. „Căci voi crea Ierusalimul să fie un jubileu şi poporul lui o bucurie.” „Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul şi înveseliţi-vă pentru el, . . . ca să vă desfătaţi de plinătatea slavei lui. Căci aşa vorbeşte DOMNUL: «Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu şi slava poporelor ca un torent ieşit din matcă».” „În timpul acela, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al DOMNULUI; toate poporele se vor strânge la Ierusalim.” „Şi multe popoare se vor duce şi vor zice: «Veniţi, să ne suim la muntele îîmpărăţiaş DOMNULUI, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui.» Căci din Sion îfaza spiritualăş va ieşi legea şi din Ierusalim îfaza pământeascăş cuvântul DOMNULUI”. Isaia 52:9; 65:18; 66:10-12; Ieremia 3:17; Isaia 2:3.

Moartea şi durerea vor fi oprite pentru totdeauna:

Apocalipsa 21:4: “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

ŞI ÎN SFÂRŞIT pământul se va bucura de PACE!

Isaia 14:7: “Tot pământul se bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie.”

Da!!! Într-adevăr vedem că este o speranţă!!!

Să ne rugăm cu toţii “VIE ÎMPĂRĂŢIA TA, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ”.