Ca să înțelegem mai bine răspunsul la această întrebare, trebuie să înțelegem ce înseamnă cuvântul Dumnezeu. Din diferitele cuvinte ebraice de unde vine acest cuvânt, și în general toți sunt de acord că cuvântul Dumnezeu înseamnă atotputernic. Suntem de acord că Biblia spune despre Dumnezeu, Creatorul Universului, Dumnezeul lui Isaac și Iacov că este Atotputernic. (Ex 3:6). Dar dacă vom studia sincer Biblia vom vedea că acest cuvânt „Dumnezeu”, nu este aplicat numai Creatorului, sau numai Dumnzeului lui Avraam, Isaac și Iacov. Să ne uităm peste câteva scripturi:

  1. Exod 7:1: "Domnul i-a zis lui Moise: „Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon; şi fratele tău Aaron va fi proorocul tău.

Deci vedem că Moise a fost făcut dumnezeu pentru Faraon, sau atotputernic peste Faraon.

  1. Psalmi 82:6:" Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt.”. Nu vom intra în detalii la cine se referă acest verset, dar punctul important este ca sunt mai multi dumnezei.
  2. Vedem că despre Isus, fiul lui Dumnezeu se spune că este și El un Dumnezeu (atotputernic). Apocalipsa 1:8: „Eu Sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”  Această Scriptură se referă la Isus, căci El este începutul lucrării lui Dumnezeu, Biblia ne spune CLAR că Creatorul Dumnezeu nu are început, că altfel credința noastră este zadarnică dacă spunem că Dumnezeu, Tatăl are început, EL este din veșnicie în veșnicie. Psalmi 90:2: "Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!"

Aceste Scripturi ne arată foarte clar ca sunt mai mulți dumnezei (atotputernici), dar desigur Biblia spune că este un Dumnezeu, Atotputernic, Creatorul Universului, Dumnezeul lui Avraam Isaac și Iacov, căruia ne închinăm. Efeseni 4:6:" Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi."  Dar acest Dumnezeu nu este Isus, Isus este Fiul lui Dumnezeu, și vom intra în detalii în niște scripturi.

Ap. Pavel concretizează în 1 Corinteni 8:6:  “totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care Sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.” Deci vedem CLAR că este diferență între Dumnezeu Tatăl și Isus Cristos, altfel Ap. Ioan nu ar fi făcut diferența între ei.

După cum a fost menționat în versetele trecute, Isus a fost creat primul în tot Universul, El a fost prima creatură a Tatălui. Suplimentar vom mai aminti Coloseni 1:15: “El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea.” Iarăși vedem că El este primul născut din toata zidirea, creația.

Vom menționa câteva scripturi care  arată CLAR diferența dintre Tatăl și Fiul:

Marcu 13:32: "Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl."  Isus spune că nici El nu știe, ci numai Tatăl, dacă ei ar fi aceiași ființă ar fi spus Domnul Isus așa ceva?

Ioan 5:19: "Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai."

Filipeni 2:5-8: “Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a  desbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.”  Ap. Pavel ne spune exact ce am menționat mai sus, că Isus avea chipul lui Dumnzeu, era un dumnezeu, dar nu a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Creatorul, Dumnezeu. Dacă ei ar fi una, atunci această scriptură nu are sens deloc, se vede clar că sunt două ființe diferite.

1 Timotei 2:5-6: “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită”.  Din nou Ap. Pavel ne spune ca este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor Isus, care este diferit de Dumnezeu Tatăl.

Ioan 3:16: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Chiar și această bine-cunoscută scriptură de toți ne spune clar că Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pe cruce pentru noi.

Nici o Scriptură din Biblie nu învață că Dumnezeu și Isus sunt aceiași persoană, dar Scriptura ne învață CLAR că “este un singur Dumnezeu Tatăl și un singur Fiu care a murit pentru noi”.