Pentru a răspunde la această întrebare să ne ducem mai întâi la cei 12 fii ai lui Iacov. Citim din Geneza 35:23: „Fiii Leei: Ruben, întâiul-născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon. Fiii Rahelei: Iosif şi Beniamin. Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan şi Neftali. Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad şi Aşer. Aceştia Sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.” Deci cei 12 fii în ordine cronologică sunt:
1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Iuda
5. Dan
6. Neftali
7. Gad
8. Aşer
9. Isahar
10. Zabulon
11. Iosif
12. Beniamin

Ne aducem aminte că după ce Iacov a murit, copiii lui, poporul lui Israel, au început să fie asupriţi în Egipt. Apoi prin Moise au fost eliberaţi, şi când au ajuns în ţara Canaan, pământul a fost împărţit după seminţii. Vom enumera seminţiile menţionate în Numeri 34:13-29
1. Ruben versetul 14,15
2. Gad versetul 14,15
3. Manase versetul 14,15
4. Iuda versetul 19
5. Simeon versetul 20
6. Beniamin versetul 21
7. Dan versetul 22
8. Efraim versetul 24
9. Zabulon versetul 25
10. Isahar versetul 26
11. Aşer versetul 27
12. Neftali versetul 28
Ce observăm de aici? Vedem că nu sunt exact cei 12 fii ai lui Iacov. Vedem că lipsesc Iosif şi Levi, dar avem pe cei doi fii ai lui Iosif: Manase şi Efraim. De ce sunt înlocuiţi cei doi fii ai lui Iacov?

Ştim că sub legea sistemului patriarhal fiul întâi-născut primea o moştenire de două ori mai mare decât ceilalţi fii. Acet aranjament a continuat şi după darea legii. Citim în Deuteronom 21:15: „Dacă un om, care are două neveste, iubeşte pe una şi nu iubeşte pe cealaltă, şi dacă are copii cu ele, din care întâiul-născut este de la nevasta pe care n-o iubeşte, când îşi va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întâi-născut pe fiul aceleia pe care o iubeşte, în locul fiului aceleia pe care n-o iubeşte, şi care este întâiul-născut. Ci să recunoască de întâi-născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte, şi să-i dea o parte îndoită din averea lui; căci fiul acesta este cel dintâi rod al puterii lui, şi lui i se cuvine dreptul de întâi-născut.” Deci vedem că întâiul născut primea de două ori mai mult. Dar cum răspundem că aceasta s-a aplicat la Iosif şi nu la Ruben, fiindcă el este întâiul născut.

Vedem că dreptul de întâi-născut putea trece la altcineva în familie. Aceasta o vedem în cazul lui Iacov şi al lui Esau. Exact aşa s-a întâmplat şi în cazul celor 12 fii ai lui Iacov. Din cauza unui act păcătos săvârşit de Ruben, el şi-a pierdut acest drept. Citim în 1 Cronici 5:1: „Fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel. Căci el era întâiul-născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi-născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuşi Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi-născut.” Deci vedem că el şi-a pierdut acest drept şi acesta a fost moştenit de Iosif (prin cei 2 fii). Referitor la Levi ştim că ei nu au primit pământ fiindcă leviţii serveau în templu şi erau sprijiniţi de celelalte seminţii, moştenirea lor a fost Dumnezeu. (Deut. 10:9)

Referitor la seminţiile din Apocalipsa. Vom enumera seminţiile din Apocalipsa 7:5-8
1. Iuda
2. Ruben
3. Gad
4. Aşer
5. Neftali
6. Manase
7. Simeon
8. Levi
9. Isahar
10. Zabulon
11. Iosif
12. Beniamin

Vedem că seminţia lui Dan lipseşte şi este înlocuită cu Manase. Vedem iarăşi că Iosif are o parte dublă în moştenire (fiindcă a luat locul întâiului-născut). Să vedem de ce Dan lipseşte din numărul celor ce vor fi pecetluiţi. Să ţinem cont că aici în Apocalipsa aplicarea este simbolică, nu se referă la seminţiile literale ale lui Israel. Să vedem pe cine reprezintă Dan. Citim din binecuvântarea tatălui său în Geneza 49:17: „Dan va fi un şarpe pe drum, o năpîrcă pe cărare, muşcând călcâiele calului, făcând să cadă călăreţul pe spate.” La început lui Dan i-a fost dată una din cele mai fertile părţi de pământ din Palestina. Dar mai târziu daniţii nu şi-au cucerit partea lor de pământ (Judecători 18:1,2), reprezintând prin aceasta pe acei care nu sunt în stare să-şi cucerească trupul acesta de pământ, şi ca rezultat nu vor fi din Mireasa lui Cristos, cei 144,000. Apoi mai putem vedea acţiunea lor, cum au încercat să-l seducă pe preot ca să fie de partea lor, la fel ca şi cei care încearcă să nu servească Domnului. (Jud 18:18-21)