"Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Cristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și noi" (1Cor.8:6).

Să ne uităm atent în versetul din Ioan 1:1, care aduce atâta neclaritate. Prima parte a scripturii spune: „La început era cuvântul (Logosul), şi cuvântul era cu Dumnezeu”. Orice creştin sincer va realiza că dacă Cuvântul este cu Dumnezeu aceasta implică două fiinţe. Dacă Cuvântul (Logosul, care mai târziu a venit pe pământ) este acelaşi lucru şi aceeaşi fiinţă cu Dumnezeu (Creatorul Universului), atunci cum putem explica ce spune versetul, că Cuvântul era cu Dumnezeu. Dacă Isus şi Dumnezeu Tatăl sunt aceeaşi cum pot fi unul împreună cu altul, chiar prima parte a versetului spune că sunt 2 fiinţe. Acum să mergem la partea două a scripturii.

Pentru a înțelege cine este Dumnezeul căruia noi trebuie să ne închinăm trebuie înțeles cuvântul Dumnezeu.

Ce înseamnă Dumnezeu? Dumnezeu înseamnă o ființă puternică, un puternic.

Moise a fost făcut un dumnezeu adică o ființă puternică, investită cu putere de Dumnezeu Tatăl ca să facă minuni în fața lui Faraon

 Exod 7:1:Domnul a zis lui Moise: "Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon; și fratele tău, Aaron, va fi prorocul tău".

Deci dacă Moise a fost făcut un dumnezeu, înseamnă că Tatăl poate face pe oricine un dumnezeu, adică o ființă puternică. Însuși Domnul Isus spune că sunt oameni care au această putere, adică au fost investiți cu putere de Dumnezeu Tatăl.

Isus le-a răspuns: "Nu este scris în Legea voastră: "Eu am zis: sunteţi dumnezei"? (Ioan.10:34)

Aici Domnul Isus cita din cartea Psalmilor: Eu am zis: "Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt." (Ps.82:6)

Aici în Psalmul 82 ni se spune că Dumnezeu Tatăl judecă în mijlocul dumnezeilor pe care El îi numise în Israel să facă dreptate. Este vorba de judecătorii numiți peste Israel. Ei erau dumnezei adică luau hotărâri în numele Tatălui căci judecătorii din Israel erau reprezentanții Săi. Și ei aveau putere judecătorească de viață și moarte. Dar aici în Psalmul acesta Tatăl îi mustră pe pe acești judecători căci ei se abătuseră de la dreptate și nu mai erau drepți.

Deci dacă cuvântul Dumnezeu înseamnă un puternic, punem întrebarea: a fost Domnul Isus un puternic? Fără îndoială. El a venit de la Tatăl, în numele Tatălui, făcând voia Tatălui. De fapt Domnul Isus spune că Tatăl este acela care este Dumnezeu adevărat peste toți dumnezeii pe care tot El îi poate ridica.

,,Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui." (Ioan.6:27).

Și mai spune că El trăiește datorită Tatălui: "După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine." (Ioan.6:57).

În primul și în primul rând Domnul Isus nu putea fi Dumnezeu așa cum este Tatăl pentru că nu ar fi putut muri. Căci Dumnezeu Tatăl nu poate să moară. El este un izvor de viață și dacă ar fi cu putință să moară, atunci tot Universul s-ar clătina. Dumnezeu Tatăl este singura ființă din Univers care nu poate să să moară. (1Tim 6:16).

Domnul Isus este Fiul Tatălui adică creația Tatălui prima și singura creație directă a Tatălui după cum el însuși spune în Apoc. 3:14: "Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: "Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu."

El a fost creat de Tatăl dar ca orice altă creație din acest Univers a fost creat cu posibilitatea de a muri. La Golgota el a fost testat în ascultare și a trecut testul, de aceea Tatăl l-a înălțat în slavă, în glorie și i-a acordat natura Sa divină. Astfel ACUM Domnul Isus nu mai poate să moară căci are natură divină a Tatălui. Rom 6:9: "Întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui."

Ca și Tatăl, Domnul Isus ACUM este un izvor dătător de viață.

De aceea este scris: "Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu." Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață." (1Cor.15:45)

Domnul Isus a dat întodeauna cinste și întâietate Tatălui.Apostolii și ei au procedat la fel. Iată ce zic și apostolii: "Deci vouă tuturor, care sunteți preaiubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiți sfinți: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! (Rom.1:7)

"Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos." (Rom.15:6)

"Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!" (1Cor.1:3)

"În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere." (1Cor.15:24)

"Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!" (2Cor.1:2)

"Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri." (2Cor.1:3)

"Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint!…" (2Cor.11:31)

"Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care L-a înviat din morți" (Gal.1:1)

"Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos!" (Gal.1:3)

"El S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl." (Gal.1:4)

"Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos." (Efes.1:2)

"Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos." (Efes.1:3)

"Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui." (Efes.1:17)

"Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos." (Efes.5:20)

"Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!" (Efes.6:23)

"Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!" (Filip.1:2)

"…și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul." (Filip.2:11)

"A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slavă în vecii vecilor! Amin." (Filip.4:20)

"…către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos." (Col.1:2)

"Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi" (Col.1:3)

"… pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos." (Col.2:2)

"Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl." (Col.3:17)

"Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos." (1Tes.1:1)

"…căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!" (1Tes.1:3)

"Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!" (1Tes.3:11)

"…ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreuna cu toți sfinții Săi." (1Tes.3:13)

"Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!" (2Tes.1:2)

"Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde." (2Tes.2:16)

"…către Timotei, adevăratul meu copil în credința: har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru!" (1Tim.1:2)

"…către Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru!" (2Tim.1:2)

"…către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră a amândurora: Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!" (Tit.1:4)

"Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!" (Filimon1:3)

"Religia curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinaţi de lume." (Iac.1:27)

"…după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie înmulțite!" (1Pet.1:2)

"Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie…" (1Pet.1:3)

"Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: "Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea." (2Pet.1:17)

"Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!" (2Ioan.1:3)

"Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos." (Iuda.1:1)

"…și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin." (Apoc.1:6)

Deci cine este Dumnezeul peste toți ceilalți puternici? Tatăl. El este Atotputernic, mai puternic decât toți ceilalți puternici, căci sunt mulți puternici cum zicea Pavel  în 1 Corinteni 8:6.

Și Tatăl are un nume personal așa cum și noi avem un nume. Numele Tatălui este Yehova sau Yahveh după cum El însuși ne spune în Vechiul Testament. Oriunde apare numele de Domnul în Vechiul Testament, în originalul ebraic este YHWH. Și înseamnă: Cel ce există de la Sine singura ființă din Univers care nu a primit viață de la nimeni.

Dar cu textul care zice Eu și Tatăl una suntem." (Ioan.10:30) cum rămâne?

Răspunsul îl găsim la Ioan 17:22

"Eu le-am dat slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una. Adică în gândire, în vorbire, în fapte.

Acum rămâne să discutăm ce este Duhul.

Duhul său Spiritul este puterea, gândirea, mintea, pe care o primim fie de la Dumnezeu fie de la Satan depinde de cine ascultăm. Când ascultăm de Domnul avem putere, gândire, minte, viață dumnezeiască, iar cei ce ascultă de Satan au duh rău adică au putere, gândire, minte, viață satanică. Nu este o persoană căci acest cuvânt este folosit în originalul ebraic și grecesc pentru amândouă influențe fie influență divină fie diabolică.

În ebraică cuvântul în original este Ruah (Concordanța Strong număr H7307 pentru cei ce înțeleg Engleza, și vor să se convingă pe Internet căci încă nu avem încă o traducere în limba Română)

 Acest Ruah înseamnă literar: vânt, suflare și deci cu sens de: duh, spirit. Dacă este nesfânt atunci se pune în fața lui cuvântul ra-râah (Strong număr H7451) care înseamnă rău, demonic. Dacă acest spirit este de la Dumnezeu este sfânt atunci în Scriptură găsim qo-desh (Strong număr H6944)

Deci qodesh ruah în original este duhul sfânt, influență sfântă, minte, gândire sfântă.

Iar ra-râah ruah este duh, spirit rău, influență putere, gândire, demonică.

Nici vorbă de o persoană. Nici originalul grecesc nu lasă loc de înțeles că duh înseamnă persoană ci tot: putere, influență, gândire, minte, fie de la Dumnezeu Tatăl și atunci e sfânt, fie de la Satan, și atunci e rău, nesfânt, demonic, satanic.

În grecește cuvântul folosit pentru duh este: pneuma (Strong G 4151) și înseamnă după cum v-ați dat deja seama: aer, suflare în sens primar iar în sens elaborat: putere, influență, gândire, minte. Și cum știm tot ce este acționat pneumatic este puternic. De exemplu un pick-hammer care sparge asfaltul este acționat pneumatic, prin aer.

În Noul Testament acest cuvânt pneuma=spirit=duh este folosit și pentru ce este sfânt și pentru ce este nesfânt. Dacă influența este nesfântă atunci găsim akathartos (Strong G169)

Dacă influența, puterea, gândirea, mintea, este sfântă atunci în fața cuvântului pneuma găsim hagios (Strong G40)

Deci să recapitulăm: Cine este singurul Dumnezeu din Univers care nu a primit viață de la nimeni ci există din etern în etern? Tatăl.

Cine este Domnul Isus Cristos? Fiul Tatălui, singura creație directă a Tatălui, care a primit natură divină DUPĂ învierea Sa ca răsplată pentru ascultarea de care a dat dovadă.

Ce este Duhul? O putere, influență, gândire, minte. Fie sfântă, și atunci e Duh Sfânt;  fie nesfântă, și atunci e o putere, influență, gândire, minte satanică.

Când întristăm Duhul Sfânt îl întristăm pe Tatăl ceresc căci El ni l-a dat.

Există trinitate? Nicidecum. Dumnezeu Tatăl este capul Domnului Isus Christos care este capul Bisericii.