PRIMA EDIŢIE a acestui volum a fost publicată în anul 1889. De atunci a urmat o ediţie după alta, în diferite limbi, până când acum mai bine de un milion şi jumătate de exemplare se află în mâinile oamenilor. Aceste cifre sunt uimitoare când ne gândim cât de puţini oameni din zilele noastre au vreo credinţă în Biblie ca fiind Revelaţia divină, şi cât de puţini dintre cei care au credinţă în Biblie apreciază profeţiile şi cronologia — în special cronologia biblică şi istoria biblică a lumii.

Autorul şi editorii au mari motive să se bucure de mărturiile care le sosesc continuu, că acest volum s-a dovedit foarte folositor în studiul Bibliei pentru poporul lui Dumnezeu din toate ţările — aranjând mesajul Cuvântului lui Dumnezeu sub diferite titluri şi clasificări de ajutor celui care studiază. În special am auzit că mulţi au fost binecuvântaţi prin studierea felului celei de-a Doua Veniri — prin dovada scripturală prezentată în acest volum, că Domnul nostru nu va mai veni pe acest pământ ca om, deoarece El Şi-a împlinit complet misiunea ca fiinţă umană atunci când, prin harul lui Dumnezeu, a gustat moartea pentru fiecare om la Calvar. Textele aduse în atenţia cititorului, dovedind că acum Domnul nostru este Cel glorificat de la dreapta Tatălui şi că în curând va deveni Împăratul lumii, au fost folositoare multora, după cum mărturisesc scrisorile lor.

Acest volum nu are nici o pretenţie că este infailibil şi nici că este inspirat direct de Dumnezeu în interpretarea Cuvântului Său. Dimpotrivă, el susţine că Revelaţia Divină este Biblia. Străduinţa lui a fost să compare dovezile biblice şi să ofere sugestii în privinţa semnificaţiei lor.

Tratând subiecte atât de dificile încât rareori sunt abordate de alţii, să nu se considere ciudat dacă unele dintre sugestiile făcute în acest volum nu s-au împlinit cu absolută acurateţe chiar în literă. Însă autorul, editorii şi miile de cititori ai ((Bii)) acestui volum nu se ruşinează de ceea ce este prezentat în el, şi-l oferă încă tuturor celor pe care-i interesează studiul Bibliei — ca fiind cel mai interesant şi cel mai folositor pentru înţelegerea Cuvântului Domnului.

Cronologia Bibliei prezentată aici arată că cele şase Zile mari de câte o mie de ani care au început cu Adam s-au sfârşit, şi că marea Zi a Şaptea, mia de ani de Domnie a lui Cristos, a început în 1873. Găsim că evenimentele acestor patruzeci şi trei de ani, despre care acest volum pretinde că sunt începutul Mileniului, confirmă încă pe deplin profeţia biblică, aşa cum este prezentată aici. În aceşti patruzeci şi trei de ani au fost realizate aproape toate invenţiile zilelor noastre. Maşina de cusut, una din primele invenţii, a început să ajungă la eficienţă acum patruzeci şi trei de ani. De atunci, avem tot felul de maşini şi unelte agricole, şi utilaje pentru atelier, pentru magazin, pentru fabrică, pentru casă, din abundenţă şi ieftine — prin descoperirea omului. Acestea reduc orele de lucru şi înlătură „sudoarea feţei”, pe care Biblia o identifică cu blestemul.

Se poate spune fără teamă de a greşi, că în aceşti patruzeci şi trei de ani bogăţiile lumii s-au înmulţit de o mie de ori. Şi când ne amintim că în spatele acestor patruzeci şi trei de ani se află şase mii de ani de străduinţă umană, pare aproape o minune că lumea a realizat în cei patruzeci şi trei de ani de o mie de ori mai mult decât în cei 6000 de ani dinainte. Desigur că aceasta atestă bine pretenţia prezentului volum că noi am intrat în marea Zi a Şaptea, şi că ceea ce noi ca neam omenesc trăim astăzi sunt numai sclipiri prevestitoare ale binecuvântărilor mult mai mari care vor veni — când Soarele Dreptăţii va răsări cu vindecarea în razele Sale şi va împrăştia tot întunericul, ignoranţa şi superstiţia din lume!

Acest volum prezintă, ceea ce autorul lui a propovăduit timp de peste patruzeci de ani, că „Timpurile Neamurilor” s-au sfârşit din punct de vedere cronologic în toamna anului 1914 d. Cr. Expresia „Timpurile Neamurilor” în uzanţa biblică înseamnă anii, sau perioada de timp, în care naţiunilor păgâne le-a fost îngăduit să aibă control, urmând luării împărăţiei tipice de la Israelul natural şi acoperind intervalul ((Biii)) dintre acel eveniment şi stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu în mâinile lui Mesia — „care are drept la ea”. Ezec. 21:27.

Fireşte, noi nu puteam şti în 1889 dacă anul 1914, marcat atât de clar în Biblie ca fiind sfârşitul contractului de arendare a puterii neamurilor sau a permisiunii lor de a conduce lumea, însemna că la acel timp ele vor fi complet fără putere, sau dacă, contractul lor fiind expirat, va începe evacuarea lor. Ne dăm seama că acest lucru din urmă este programul Domnului; şi imediat, în luna august 1914, împărăţiile Neamurilor, la care se face referire în profeţie, au început marea luptă actuală, care, după Biblie, va culmina prin răsturnarea completă a tuturor guvernelor omeneşti, deschizând calea pentru deplina stabilire a Împărăţiei iubitului Fiu al lui Dumnezeu.

Noi nu putem vedea dincolo de văl; nu putem cunoaşte lucrurile care înaintează sub conducerea gloriosului nostru Domn şi a membrilor deja glorificaţi ai Bisericii Sale. Credem că într-un fel sau altul Domnul Se implică acum în afacerile lumii cum n-a mai făcut-o niciodată în timpurile trecute. Ştim că marele Timp de Strâmtorare, care a început, corespunde întocmai cu declaraţia divină în privinţa timpului şi condiţiilor stabilirii Împărăţiei lui Mesia. Însuşi Domnul ne informează că în momentul când El Îşi va lua marea Sa putere şi va domni, neamurile vor fi înfuriate şi va veni mânia divină. Ceva mai târziu va veni timpul pentru judecarea morţilor şi pentru răsplătirea slujitorilor lui Dumnezeu, mici şi mari, ducând în final la nimicirea celor incorigibili, care vor exercita o influenţă vătămătoare pe pământ. Apoc. 21:8.

Pretutindeni în lume oamenii cunoşteau aşteptările Studenţilor Bibliei pentru anul 1914; şi când a izbucnit un război atât de formidabil cum este cel din prezent, când vânturile conflictului au început să sufle cu o astfel de furie şi distrugere, mii de persoane şi-au amintit de ceea ce auziseră şi citiseră cu privire la sfârşitul Timpurilor Neamurilor. Mii de oameni au ajuns astăzi să aprecieze timpurile în care trăim. Influenţa este foarte folositoare şi inspiratoare. Înţelegerea că noi suntem în Ziua Domnului şi că în curând toţi sfinţii Săi vor fi adunaţi la El prin schimbarea învierii are o((Biv)) influenţă stimulatoare şi încurajatoare asupra celor care studiază Biblia, separându-i de lume cu temerile şi ambiţiile ei şi fixându-le ochii pe Coroana Vieţii, pe care Domnul o are în păstrare pentru cei care-L iubesc pe El mai presus de orice.

Autorul recunoaşte că în această carte el prezintă ideea că sfinţii Domnului s-ar putea aştepta să fie cu El în glorie la sfârşitul Timpurilor Neamurilor. Căderea în această greşeală a fost naturală, dar Domnul a folosit-o pentru binecuvântarea poporului Său. Ideea că toată Biserica va fi adunată în glorie înainte de luna octombrie 1914 a avut desigur un efect stimulator şi sfinţitor pentru mii, care pot cu toţii să preamărească în consecinţă pe Domnul — chiar pentru această greşeală. Într-adevăr, mulţi pot să spună că ei sunt recunoscători Domnului că punctul culminant al speranţelor Bisericii n-a fost atins la timpul când ne-am aşteptat; şi că noi, ca popor al Domnului, avem noi ocazii de a desăvârşi sfinţenia şi de a participa cu Învăţătorul nostru la prezentarea în continuare a Mesajului Său la poporul Său.

Evident, greşeala noastră n-a fost cu privire la sfârşitul Timpurilor Neamurilor; noi însă am tras o concluzie falsă, neautorizată de Cuvântul Domnului. Am văzut în Biblie anumite paralele între Veacul Iudeu şi Veacul Evanghelic. Ar fi trebuit să observăm că în ambele cazuri aceste paralele urmăresc sistemele nominale spre distrugere, şi nu arată timpul glorificării Noii Creaţii. Această explicaţie va ajuta pe cititor în studiul volumului „A SOSIT TIMPUL”. N-avem nici o îndoială că marile binecuvântări care au venit către mulţi dintre noi în trecut vor continua să meargă prin acest volum şi către alte mii de cititori. La fel merg împreună cu el şi rugăciunile autorului.

Charles T. Russell
Brooklyn, N.Y.
1 octombrie 1916