„De aceea este scris: «Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu». Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.” – 1 Corinteni 15:45 – Partea 2

După cum toţi vom fi de acord, Cuvântul inspirat este o comoară de învăţături date nouă atât direct, literal, cât şi indirect, simbolic. De felul acestora din urmă sunt pildele, tipurile, umbrele, metaforele, alegoriile, comparaţiile. [...]

2019-04-21T02:04:09+00:0028 February, 2015|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

„De aceea este scris: «Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu». Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.” – 1 Corinteni 15:45 – Partea 1

În primul rând, aceste expresii, “Omul dintâi, Adam” şi „al doilea Adam” vin să arate foarte exact cum funcţionează răscumpărarea şi care sunt beneficiile acesteia în planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru omenire. Adam [...]

2015-01-22T03:51:55+00:0019 January, 2015|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

Ce credeți despre lucrarea prorocilor în termen biblic, si despre vorbirea în limbi dacă mai este valabilă?

Proorocia sau profeția este o lucrare dumnezeiască prin care oamenilor li se comunică anumite lucruri prin intermediul unor oameni aleși de El să facă comunicarea. În Vechiul Testament avem nenumărate profeții despre evenimentele ce aveau [...]

2015-01-25T03:41:28+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Doctrină și Profeții, Întrebări Biblice|

Când au fost împlinite cuvintele sau prorocia din Isaia 11:5,6,7,8 şi cap 65:17-25, sau trebuie să se împlinească, când și unde va fi, dacă nu au fost?

Aceste versete ca și multe altele își așteaptă încă împlinirea. De exemplu: Isaia 26:9 Psalm 46:9 86:9, Isaia 66:18, Ieremia 16:19, etc. În Vechiul și Noul Testament sunt multe, multe versete care își așteaptă împlinirea. Este trist în adevăr că creștinătatea [...]

Puteți să-mi răspundeți de ce în Geneza scrie că poporul Lui Dumnezeu a stat 400 ani în robie iar în alt loc scrie ca 430 ani?

Vom cita scripturile care au fost menţionate în întrebare, apoi vom încerca să le armonizăm. Geneza 15:13: Şi Domnul i-a zis lui Avram: „Să ştii că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va [...]

“Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine… Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” – Matei 5:29,30

Desigur ochiul şi mână duc la păcat pe toţi creştinii dar suntem siguri că Domnul nostru Isus nu a avut în vedere în mod literal de a ne scoate ochiul sau a ne tăia mâna. [...]

2015-01-22T18:54:15+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” – Fapte 1:8

Ne-am întrebat de ce Domnul nostru, chiar înainte de a Se înălţa la cer, când le spune ucenicilor că vor primi o putere, adică Duh sfânt, a fost aşa de specific în a numi localităţile [...]

2015-01-22T18:56:22+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Prea Înalt,…fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac.” – Evrei 7:1-3

Cu toţii suntem de acord că nu a fost şi nici nu este nici un om pe pământ fără părinţi, cu excepţia primilor oameni creaţi – Adam şi Eva. Deci la rândul lui şi Melhisedec [...]

2015-01-22T18:57:58+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” – Matei 11:29,30

Aceste cuvinte par să sugereze un pas mai departe în apropierea de Tatăl prin Isus, faţă de cele din versetul 28. Par să sugereze un parteneriat cu El în lucrarea Tatălui. Dacă îi îndeamnă pe [...]

2019-04-21T02:21:50+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Să nu daţi cînilor lucrurile sfinte, şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare, şi să se întoarcă să vă rupă.” – Matei 7:6

Să vedem mai întâi pe cine reprezintă câinii. Pentru Evrei câinii erau Neamurile, acei care nu erau tăiaţi împrejur. Aceasta vedem din discuţia Domnului nostru cu femeia Cananeancă. El a spus “Nu este bine să [...]

2014-02-19T00:00:00+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Hristos…fiind omorât în trup, dar făcut viu în duh, în care S-a dus şi a predicat duhurilor care sunt în închisoare, care fuseseră neascultătoare altădată, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se pregătea corabia…” – 1 Petru 3:18-20

Ideea susţinută de unii că în cele trei zile cât a fost mort Domnul Isus S-a dus să le predice duhurilor păcătoşilor care au murit la potop şi care erau chinuiţi într-un loc numit iad, [...]

2015-01-22T18:41:01+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?” – Romani 3:7

Se ridică întrebarea: Cum adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult prin minciuna Ap. Pavel? Nu putem crede nicidecum că Ap. Pavel spunea minciuni, deoarece ar fi însemnat că-l urma pe Satan, care este tatăl [...]

2015-01-22T18:41:05+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Adevărat vă spun, că Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” – Marcu 9:1 – Partea II

Am văzut din comentariul precedent că unii dintre apostoli n-au murit până când au văzut Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere şi slavă, adică au văzut-o în viziunea schimbării la faţă. Dar ce legătură este [...]

2015-01-22T18:43:17+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

„Adevărat vă spun, că Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” – Marcu 9:1 – Partea I

Această expresie o întâlnim de 3 ori în Evanghelii, şi de fiecare dată este scrisă înainte de experienţa schimbării la faţă a Domnului nostru (Matei 16:28; Luca 9:27). De aici putem vedea că există o [...]

2019-04-21T02:21:49+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. El le-am data slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, cum şi noi suntem una.” – Ioan 17:21,22

Domnul nostru S-a rugat ca ucenicii Săi să fie una în acelaşi sens în care El şi cu Tatăl sunt una, adică nu una în persoană, ci una în spirit, în gândire, în scop. Ei [...]

2015-01-22T18:58:09+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.” – Ioan 14:12

Ioan Botezătorul fiind în închisoare avea nevoie să se asigure dacă Isus era Acela care trebuia să vină, sau dacă trebuia să aştepte pe altul. Aşa că a trimis pe ucenicii săi să-L întrebe pe [...]

2015-01-22T18:43:51+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” – Ioan 16:7

Isus spune aici că după ce Se va duce la Tatăl, Spiritul Sfânt va veni peste ucenici. Citim cuvinte asemănătoare şi în Ioan 7:39: "Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese [...]

2019-04-21T02:21:50+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“..„Rabi, unde locuieşti?” „Veniţi de vedeţi” le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.” – Ioan 1:38,39

Aceasta s-a întâmplat exact după botezul Domnului Isus, care a fost în Iudeea (Matei 3:1). Se ridică întrebarea: ce casă avea Isus în ţinutul Iudeii? În verset se spune că Isus i-a invitat la El. [...]

2015-01-22T18:45:22+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” – Matei 11:11

Desigur că ne putem întreba, cum se poate ca acel care a pregătit calea Domnului să fie așa de neînsemnat, încât cel mai mic din Împărăția Cerurilor să fie mai mare ca el? Un răspuns [...]

2015-01-22T18:45:34+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce te priveşte? Tu vino după Mine.” Deci s-a răspândit cuvântul acesta printre fraţi, că ucenicul acela nu va muri deloc.” – Ioan 21:22-23 – Partea II

Avem informaţia istorică despre apostolul Ioan, că el a supravieţuit tuturor apostolilor. Apoi cititm în ultima carte a Bibliei, cap. 1, vers.1: "Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor [...]

2015-01-22T18:55:48+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Şi Maria a zis: “Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. … El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.” – Luca 1:46-53

Ce înseamnă cuvintele Mariei, mama Domnului nostru Isus, din cântarea ei de mulţumire relatată în Luca 1:46-55? În primul rând, şi ceea ce este evident, ea îşi exprima adânca mulţumire pentru că Tatăl i-a făcut [...]

2019-04-21T02:21:49+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce te priveşte? Tu vino după Mine.” Deci s-a răspândit cuvântul acesta printre fraţi, că ucenicul acela nu va muri deloc.” – Ioan 21:22-23 – Partea I

După ce i-a făcut lui Petru mustrarea (dacă o putem numi mustrare) deosebit de blândă şi iubitoare pentru că s-a lepădat de El, doar întrebându-l dacă Îl iubeşte, Domnul nostru i-a prezis acestuia cu ce [...]

2015-01-22T18:56:46+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.” – Tit 1:15

Apostolul Pavel ne dă aici un criteriu după care să ne analizăm startea spirituală. Dacă conștiința noastră este condusă de principii și valori spirituale, atunci vom vedea în aproapele nostru lucrurile bune, pozitive, fiindcă pe [...]

2015-01-22T18:43:31+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Nu mă ţinea” i-a zis Isus “căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” – Ioan 20:17

Domnul nostru i-a spus aceste cuvinte Mariei dimineaţa devreme, în a treia zi de la moartea Sa. Era prima Lui arătare după învierea Sa din morţi. Oare cum de i S-a arătat mai întâi unei [...]

2015-01-22T18:43:45+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“…Dar Ioan căuta să-L oprească zicând: Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Isus i-a zis: Lasă acum, căci aşa este potrivit să împlinim toată dreptatea.” – Matei 3:13-16

Era în toamna anului 29, când Isus împlinea 30 de ani, vârsta la care potrivit legii preoţii puteau să-şi înceapă slujirea publică. Pentru El, acesta era un moment cheie în pregătirea Sa ca să devină [...]

2015-01-22T18:40:33+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: “Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.” Şi Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: “Soţ de sânge!” din pricina tăierii împrejur.” – Exod 4:24-26 – Partea II

Lui Moise i-a fost încredinţată o misiune foarte mare, dar pentru aceasta trebuia ca el şi familia lui să fie în completă armonie cu legea Domnului. Aşa este şi cu noi, dacă încercăm să facem [...]

2014-02-19T00:00:00+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui.” – Evrei 5:7

Domnul Isus le spusese ucenicilor că va trebui să meargă la Ierusalim, unde va fi dat la moarte. Atunci cum putem înţelege această scriptură care spune că se ruga către "Cel ce putea să-L izbăvească [...]

2015-01-22T18:40:37+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.” – Ioan 6:53

Cit de greu a fost pentru evrei să înţeleagă semnificaţia acestor cuvinte, cu atât mai mult că a bea sânge era împotriva legii lui Moise. Aceste cuvinte au dus la mari dezbinări chiar între ucenicii [...]

2015-01-22T18:40:53+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: “Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.” Şi Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: “Soţ de sânge!” din pricina tăierii împrejur.” – Exod 4:24-26 – Partea I

În unele locuri din Sfintele Scripturi, traducerea, plasarea cuvintelor în propoziţie sau punctuaţia pot cauza neînţelegere sau confuzie. Credem că una din acestea poate fi cauza confuziei şi în textul de mai sus. Să vedem [...]

2014-02-19T00:00:00+00:0019 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” – Fapte 1:11

Aici ni se spune că Domnul nostru va veni în acelaşi fel cum a plecat. Cum a plecat? Plecarea Lui n-a fost în aşa fel încât să atragă atenţia tuturor, cu mare demonstraţie. Logica acestor [...]

2015-01-22T18:57:50+00:0018 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

“Pentruca „măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar cu aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, şi să li se ierte păcatele.” – Marcu 4:12

În mod natural se impune întrebarea: nu a dorit Domnul ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele? Din context, vedem că aceste cuvinte au fost spuse după ce Isus [...]

2015-01-22T18:57:55+00:0018 February, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|
Go to Top